Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka. Koncepcja zaintegrowanego zarządzania

Piotr Blaik
ISBN: 978-83-208-2254-0
Liczba stron: 400
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: IV
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Książka zawiera pogłębioną interpretację i identyfikację podstawowych procesów logistycznych oraz analizę zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru logistyki, zorientowanego na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem nastawionym na osiągnięcia sukcesu rynkowego. Autor kompleksowo przedstawił problematykę współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i łańcuchu dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania procesów logistycznych, rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, przedsięwzięć strategicznych w logistyce.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Istota oraz przewartościowania pojęcia i koncepcji logistyki
1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki
1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki jako podstawowych wyznaczników pojęcia logistyki
1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania
1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki

 

2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce
2.1. Wyznaczniki rozwoju logistyki – ujęcie ogólne
2.2. Geneza oraz modelowanie faz rozwoju logistyki – próba systematyki
2.3. Czynniki determinujące rozwój logistyki – próba klasyfikacji i hierarchizacji
2.4. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich
2.5. Stan rozwoju i zakres stosowania koncepcji logistyki w praktyce przedsiębiorstw

 

3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki
3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki
3.2. Zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3.1. Logistyka jako system i koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji oraz podsystem przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem
3.3.2. Logistyka jako sieć (struktura) kluczowych procesów zarządzania i transformacji w systemie przepływów w skali przedsiębiorstwa
3.3.3. Logistyka jako koncepcja i determinanta zorientowanej na przepływy organizacji i transformacji modelowej przedsiębiorstwa
3.3.4. Logistyka jako koncepcja zorientowana na wymogi rynku, wspomagająca i wzbogacająca marketingowy proces tworzenia wartości
3.3.5. Logistyka jako systemowa orientacja i determinanta efektywności i sukcesu w skali przedsiębiorstwa i rynku

 

4. Systemowy wymiar logistyki oraz problemy identyfikacji i kształtowania systemów logistycznych
4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki
4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych
4.3. Powiązania między systemami logistycznymi – wstępna identyfikacja
4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych
4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej

 

5. Orientacja przepływowa oraz przejawy jej integracji i wdrażania w strukturę zarządzania w przedsiębiorstwie w aspekcie oddziaływania na efekty/sukces przedsiębiorstwa
5.1. Właściwości i znaczenie orientacji przepływowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
5.2. Czynniki i parametry określające zakres orientacji przepływowej oraz stopień jej wdrożenia w podstawowych podsystemach zarządzania w przedsiębiorstwie
5.3. Przejawy wpływu wdrożenia orientacji przepływowej na efekty/koszty logistyki i efekty/sukces przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych w krajach zachodnich
5.4. Identyfikacja związków między wdrożeniem koncepcji logistyki a zmianami w zarządzaniu w przedsiębiorstwach w Polsce w świetle badań empirycznych

 

6. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania
6.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu
6.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu
6.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów
6.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości
6.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
6.6. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości
6.7. Proces cyrkulacji logistycznej

 

7. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego
7.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego
7.2. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego – próba systematyki
7.3. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego
7.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw
7.5. Koncepcja „nawigatora” zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach

 

8. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
8.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania jej strategicznych funkcji zarządczych
8.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
8.3. Opcje strategiczne logistyki
8.4. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego i operacyjnego

 

9. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) jako wymiar i przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami
9.1. Integracja jako istotny wymiar rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
9.2. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw i siecią logistyczną
9.2.1. Relacje między logistyką a zarządzaniem łańcuchem dostaw
9.2.2. Łańcuch dostaw w aspekcie rozwoju struktur sieciowych
9.2.3. Rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) w kierunku koncepcji zarządzania cyrkulacją dostaw

(Supply „Circle” Management)
9.3. Modele integracji i dojrzałości łańcucha dostaw i sieci logistycznej
9.4. Potencjały efektów i korzyści wdrażania koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
9.4.1. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
9.4.2. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich
9.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM)

 

10. Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania
10.1. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem
10.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu
10.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM)
10.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
10.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM)
10.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR)
10.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM)
10.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na efekty/sukces przedsiębiorstwa

 

11. Podstawy i koncepcje identyfikacji oraz tendencje kształtowania się poziomu kosztów logistyki jako przejawu jej efektywności
11.1. Istota i ogólna struktura kosztów logistyki
11.2. Koncepcje i metody identyfikacji i kwantyfikacji kosztów w sferze logistyki
11.2.1. Istota i formy rachunku kosztów logistyki
11.2.2. Stan i rozwój badań (koncepcji identyfikacji) kosztów w sferze logistyki oraz ich usytuowania w skali światowej
11.2.3. Problemy identyfikacji i kwantyfikacji kosztów logistyki w przedsiębiorstwach w Polsce
11.3. Kształtowanie się poziomu i struktury kosztów logistyki jako przejawu jej efektywności w świetle badań w skali światowej
11.3.1. Szacunek nakładów/kosztów w sferze logistyki w skali ogólnogospodarczej – koncepcja Top Down
11.3.2. Poziom i struktura kosztów logistyki w przedsiębiorstwach – koncepcja Bottom Up
11.4. Poziom kosztów logistyki w skali światowej a miejsce krajów w rankingu Logistics Performance Index (LPI)
11.5. Zakres i kierunki racjonalizacji i wzrostu efektywności kosztów logistyki
11.6. Zakres wdrożenia logistyki w przedsiębiorstwach a zmiany w poziomie kosztów logistyki i efektywności przedsiębiorstw w świetle badań w krajach zachodnich

 

12. Wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) oraz wizja rozwoju logistyki w przyszłości

12.1. Wyzwania współczesnej logistyki jako przejawy jej rozwoju i integracji w interakcji z modelowaniem zarządzania przedsiębiorstwem i struktur sieciowych
12.2. Katalog kluczowych wyzwań logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
12.3. Wyzwania logistyki/SCM w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem w świetle badań w krajach zachodnich
12.3.1. Realizacja kluczowych wyzwań logistyki/SCM w świetle wybranych koncepcj ich strukturyzacji i oceny w badanych przedsiębiorstwach
12.3.2. Globalne trendy i wyzwania logistyki/SCM oraz związane z nimi strategie logistyczne
12.4. Wizja rozwoju logistyki w przyszłości
12.4.1. Podstawy oraz przejawy diagnozowania i projektowania wizji rozwoju logistyki
12.4.2. Scenariusze wizji logistyki w przyszłości

 

Bibliografia

 

Indeks

Piotr Blaik

Prof. dr hab. Piotr Blaik – profesor zwyczajny. Założyciel i kierownik Katedry Logistyki i Marketingu w Uniwersytecie Opolskim przez cały okres jej funkcjonowania w latach 1992-2014. Przez dwie kadencje pełnił funkcje prorektora, najpierw WSP, a następnie od 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego. Jest wieloletnim wykładowcą i współpracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (wcześniej także Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Języków Obcych w Częstochowie). Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie logistyki i zarządzania logistyczno-marketingowego zdobywał podczas licznych pobytów studialnych w Niemczech (jako wielokrotny stypendysta Friedrich-Ebert- Stiftung i DAAD) oraz we Francji. Autor ponad 180 publikacji, w tym 16 książek. Nakładem PWE ukazały się cztery wydania książki: „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania” (1996, 2001, 2010, 2017) książka: „Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian” (2013) oraz „Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy” (2015), a także artykuły opublikowane na łamach „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. Za osiągnięcia naukowe Autor otrzymał m.in. czterokrotnie Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej ( w tym za pierwsze wydanie książki „Logistyka”).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł