Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistyka. Koncepcja zaintegrowanego zarządzania

Piotr Blaik
ISBN: 978-83-208-2254-0
Pages: 400
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: IV
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
number copies:

Książka zawiera pogłębioną interpretację i identyfikację podstawowych procesów logistycznych oraz analizę zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru logistyki, zorientowanego na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem nastawionym na osiągnięcia sukcesu rynkowego. Autor kompleksowo przedstawił problematykę współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i łańcuchu dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania procesów logistycznych, rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, przedsięwzięć strategicznych w logistyce.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Istota oraz przewartościowania pojęcia i koncepcji logistyki
1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki
1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki jako podstawowych wyznaczników pojęcia logistyki
1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania
1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki

 

2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce
2.1. Wyznaczniki rozwoju logistyki – ujęcie ogólne
2.2. Geneza oraz modelowanie faz rozwoju logistyki – próba systematyki
2.3. Czynniki determinujące rozwój logistyki – próba klasyfikacji i hierarchizacji
2.4. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich
2.5. Stan rozwoju i zakres stosowania koncepcji logistyki w praktyce przedsiębiorstw

 

3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki
3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki
3.2. Zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3.1. Logistyka jako system i koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji oraz podsystem przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem
3.3.2. Logistyka jako sieć (struktura) kluczowych procesów zarządzania i transformacji w systemie przepływów w skali przedsiębiorstwa
3.3.3. Logistyka jako koncepcja i determinanta zorientowanej na przepływy organizacji i transformacji modelowej przedsiębiorstwa
3.3.4. Logistyka jako koncepcja zorientowana na wymogi rynku, wspomagająca i wzbogacająca marketingowy proces tworzenia wartości
3.3.5. Logistyka jako systemowa orientacja i determinanta efektywności i sukcesu w skali przedsiębiorstwa i rynku

 

4. Systemowy wymiar logistyki oraz problemy identyfikacji i kształtowania systemów logistycznych
4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki
4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych
4.3. Powiązania między systemami logistycznymi – wstępna identyfikacja
4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych
4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej

 

5. Orientacja przepływowa oraz przejawy jej integracji i wdrażania w strukturę zarządzania w przedsiębiorstwie w aspekcie oddziaływania na efekty/sukces przedsiębiorstwa
5.1. Właściwości i znaczenie orientacji przepływowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
5.2. Czynniki i parametry określające zakres orientacji przepływowej oraz stopień jej wdrożenia w podstawowych podsystemach zarządzania w przedsiębiorstwie
5.3. Przejawy wpływu wdrożenia orientacji przepływowej na efekty/koszty logistyki i efekty/sukces przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych w krajach zachodnich
5.4. Identyfikacja związków między wdrożeniem koncepcji logistyki a zmianami w zarządzaniu w przedsiębiorstwach w Polsce w świetle badań empirycznych

 

6. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania
6.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu
6.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu
6.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów
6.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości
6.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
6.6. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości
6.7. Proces cyrkulacji logistycznej

 

7. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego
7.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego
7.2. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego – próba systematyki
7.3. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego
7.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw
7.5. Koncepcja „nawigatora” zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach

 

8. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
8.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania jej strategicznych funkcji zarządczych
8.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
8.3. Opcje strategiczne logistyki
8.4. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego i operacyjnego

 

9. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) jako wymiar i przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami
9.1. Integracja jako istotny wymiar rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
9.2. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw i siecią logistyczną
9.2.1. Relacje między logistyką a zarządzaniem łańcuchem dostaw
9.2.2. Łańcuch dostaw w aspekcie rozwoju struktur sieciowych
9.2.3. Rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) w kierunku koncepcji zarządzania cyrkulacją dostaw

(Supply „Circle” Management)
9.3. Modele integracji i dojrzałości łańcucha dostaw i sieci logistycznej
9.4. Potencjały efektów i korzyści wdrażania koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
9.4.1. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
9.4.2. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich
9.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM)

 

10. Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania
10.1. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem
10.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu
10.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM)
10.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
10.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM)
10.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR)
10.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM)
10.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na efekty/sukces przedsiębiorstwa

 

11. Podstawy i koncepcje identyfikacji oraz tendencje kształtowania się poziomu kosztów logistyki jako przejawu jej efektywności
11.1. Istota i ogólna struktura kosztów logistyki
11.2. Koncepcje i metody identyfikacji i kwantyfikacji kosztów w sferze logistyki
11.2.1. Istota i formy rachunku kosztów logistyki
11.2.2. Stan i rozwój badań (koncepcji identyfikacji) kosztów w sferze logistyki oraz ich usytuowania w skali światowej
11.2.3. Problemy identyfikacji i kwantyfikacji kosztów logistyki w przedsiębiorstwach w Polsce
11.3. Kształtowanie się poziomu i struktury kosztów logistyki jako przejawu jej efektywności w świetle badań w skali światowej
11.3.1. Szacunek nakładów/kosztów w sferze logistyki w skali ogólnogospodarczej – koncepcja Top Down
11.3.2. Poziom i struktura kosztów logistyki w przedsiębiorstwach – koncepcja Bottom Up
11.4. Poziom kosztów logistyki w skali światowej a miejsce krajów w rankingu Logistics Performance Index (LPI)
11.5. Zakres i kierunki racjonalizacji i wzrostu efektywności kosztów logistyki
11.6. Zakres wdrożenia logistyki w przedsiębiorstwach a zmiany w poziomie kosztów logistyki i efektywności przedsiębiorstw w świetle badań w krajach zachodnich

 

12. Wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) oraz wizja rozwoju logistyki w przyszłości

12.1. Wyzwania współczesnej logistyki jako przejawy jej rozwoju i integracji w interakcji z modelowaniem zarządzania przedsiębiorstwem i struktur sieciowych
12.2. Katalog kluczowych wyzwań logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
12.3. Wyzwania logistyki/SCM w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem w świetle badań w krajach zachodnich
12.3.1. Realizacja kluczowych wyzwań logistyki/SCM w świetle wybranych koncepcj ich strukturyzacji i oceny w badanych przedsiębiorstwach
12.3.2. Globalne trendy i wyzwania logistyki/SCM oraz związane z nimi strategie logistyczne
12.4. Wizja rozwoju logistyki w przyszłości
12.4.1. Podstawy oraz przejawy diagnozowania i projektowania wizji rozwoju logistyki
12.4.2. Scenariusze wizji logistyki w przyszłości

 

Bibliografia

 

Indeks

Piotr Blaik

Professor Piotr Blaik, PhD Dsc. Full Professor; founder of and head of the Chair of Logistics and Marketing in the University of Opole over the entire period of its operation in the years 1992-2014. Performed the function of Deputy Rector for two terms office, first in WSP and then, since 1994, the University of Opole. A long-standing lecturer and cooperator of the University of Management and Administration in Opole (previously also in Opole University of Technology and Polonia University in Czestochowa). He gained his knowledge and experience in the area of logistics and management over his many research stays and scholarships in Germany (as repeated fellow at the Friedrich-Ebert-Stiftung and DAAD), as well as in France. Author of over 180 publications, including 16 books. PWE published four editions of his book Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania (Logistics. A concept of integrated management, 1996, 2001, 2010, 2017) along with other books, including: Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian (Logistics in the corporate management system. Relations and directions of changes, 2013), and Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy (Efficiency in logistics. Systemic and managerial aspect, 2015), as well as articles published in “Gospodarka Materiałowa i Logistyka” magazine. For his achievements in science the Author obtained, i.a., Individual Award of the Minister of National Education (four times, including for the first edition of his book “Logistics”).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €