Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju

Jan W. Wiktor, Agnieszka Żbikowska
ISBN: 978-83-208-1888-8
Liczba stron: 604
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
62.90
Zapytaj

Książka zawiera zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych 70 autorów z pięciu krajów: Czech, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Polski nad wybranymi, współczesnymi problemami marketingu międzynarodowego.
Opracowania przedstawiają rozważania nad procesami globalizacji i internacjonalizacji, strategicznymi i operacyjnymi działaniami przedsiębiorstw w perspektywie międzynarodowej i międzykulturowej. Autorzy przyjmują różnorodne założenia badawcze, wywodzą się z odmiennych szkół, ujawniają różne znaczenie wzorców i paradygmatów marketingu międzynarodowego: motywów wejścia i strategii obecności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, zachowań konsumenta pod wpływem przemian w gospodarce światowej i przeobrażeń w sferze kultury, swobody przemieszczania się w obrębie „globalnej wioski” i swobód rynku wewnętrznego UE. Koncentrują uwagę na specyfice marketingu międzynarodowego w poszczególnych sektorach gospodarki, poszukują odniesienia do formułowania szerszej, uogólnionej analizy i oceny.

Spis treści


Wstęp
 

Część I. Globalizacja i procesy internacjonalizacji w marketingu międzynarodowym
 

Niektóre aspekty marketingowe światowego kryzysu gospodarczego – refleksje dyskusyjne, Leszek Żabiński
 

Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw – podejście ewolucyjne, Paweł Pietrasieński
 

Problemy zarządzania marketingowego w przestrzeni międzykulturowej, Krystyna Mazurek-Łopacińska
 

Paradygmat produktywności jako wymiar globalnej kultury ekonomicznej a dylemat wyboru działań marketingowych, 

 

Wojciech Kozłowski, Jacek Michalak, Dariusz Waldziński
 

Marketing Strategies for the European Market, Viera Čihovská, Júlia Lipianska, Milan Oreský
 

The Influence of Globalization on Consumption and Consumer Market, Halina Starzyczná, Marie Gabryšová, Jan Urbánek
 

Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i internacjonalizacji, Ludmiła Moroz, Julia Sawczenko
 

Determinanty wyznaczające globalny zasięg działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Danuta Surówka-Marszałek
 

Strategia lizbońska wobec uwarunkowań rozwojowych i konkurencyjnych sektora MSP, Marianna Greta, Jacek Otto
 

Proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, Łukasz Małys
 

Bariery internacjonalizacji MSP przez e-handel – próba ujęcia modelowego, Ewa Frąckiewicz, Aleksandra Grzesiuk
 

Unijna polityka wsparcia sektora MSP elementem uwarunkowań międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw, Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Jacek Otto
 

Problemy i perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw Ukrainy w kontekście euro integracji, Olga Mnych, Ludmila Szulgina
 

Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym – uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania, Paweł Chlipała
 

Dydaktyka marketingu międzynarodowego – refleksje nad opiniami studentów, Agnieszka Żbikowska
 

 

Część II. Strategiczne uwarunkowania i wyzwania wobec przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
 

Standardized Decisions in International Marketing, Yurij A. Dajnowski, Larisa K. Glinenko
 

Ograniczenia koncepcji standaryzacji działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, Piotr Hadrian
 

Motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Renata Oczkowska
 

Ekspansja korporacji międzynarodowych na rynki zagraniczne – wyniki badań, Bogdan Gregor, Ryszard Jędrzejczak
 

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym, Józef Garczarczyk, Marek Mocek
 

Kierunki, formy i efekty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, Teresa Taranko
 

Polscy eksporterzy. Analiza komparatywna rankingów „Rzeczpospolitej” i „Polityki”, Jan W. Wiktor
 

Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów, Anna Czubała
 

Warianty organizacji działalności marketingowej na rynkach międzynarodowych, Wojciech Grzegorczyk
 

Stakeholder Approach to Innovation of Company Industrial Offer, Iveta Šimberová
 

Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych, Agata Jonas
 

Marketingowe wyzwania wejścia przedsiębiorstw ukraińskich na rynek Europy – analiza sytuacyjna, Natalia Chuchraj
 

Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw polskich w odniesieniu do rynków europejskich– w świetle wyników badań, Danuta Babińska
 

Formy pomocy preferowane przez przedsiębiorstwa zainteresowane budowaniem relacji z podmiotami otoczenia na rynkach krajów Europejskich, Andrzej Bajdak
 

Tworzenie relacji z podmiotami rynku jako konsekwencja koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw – analiza komparatywna rynku polskiego, ukraińskiego i chorwackiego, Edyta Rudawska
 

Wzrost znaczenia relacji z konsumentem jako kierunek rozwoju koncepcji marketingu międzynarodowego, Miłosz Łuczak
 

Wykorzystanie relacji sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zawansowanych technologii, Milena Ratajczak-Mrozek
 

Ryzyko w marketingu partnerskim na rynku międzynarodowym – wyniki badań, Justyna Światowiec-Szczepańska, Robert Szczepański
 

Narzędzia budowy relacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach europejskich, Aleksandra Nizielska

 


Część III. Instrumentarium działań rynkowych przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym i międzykulturowym
 

Uwarunkowania kulturowe międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, Maja Szymura-Tyc
 

Kształtowanie marketingowej strategii produktów multisektorowych w środowisku międzykulturowym, Joanna Wiechoczek
 

Marketing międzynarodowy żywności ekologicznej – współczesna idea i przyszłe problemy, Leszek Woźniak, Krzysztof Kud
 

Uwarunkowania realizacji strategii oferowania produktów regionalnych w UE, Paweł Bryła
 

Komunikowanie marki w warunkach internacjonalizacji, Jarosław A. Kowalski
 

Kulturowe uwarunkowania strategii marki i lojalności wobec marki – wybrane zagadnienia, Halina Wojnarowska
 

Determinanty stosowania strategii marki lokalnej przez firmy francuskie w Polsce, Magdalena Grębosz
 

Design opakowań – diagnoza i kierunki zmian w ujęciu międzynarodowym, Ewa Jerzyk, Renata Nestorowicz
 

Strategie dystrybucji na europejskim rynku farmaceutycznym, Bogna Pilarczyk
 

Erotics in Advertising, Jaroslav Ďaďo, Monika Ďaďová
 

 

Część IV. Konsument wobec wyzwań marketingu międzynarodowego
 

Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów, Anna Olejniczuk-Merta
 

Problemy konwergencji konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w krajach UE, Józefa Kramer
 

Mieszane modele czynnikowe w międzynarodowej segmentacji psychograficznej – nowe podejście do segmentacji rynku, Adam Sagan
 

Tożsamość kulturowa jako uwarunkowanie zachowań konsumentów w warunkach globalizacji, Magdalena Sobocińska
 

Różnice kulturowe a zachowania rynkowe konsumentów, Anita Proszowska
 

Wpływ kraju pochodzenia na akceptację produktów przez konsumentów, Sylwester Makarski, Sławomir Dybka
 

Polski konsument wobec wyzwań współczesnego rynku na przykładzie rynku żywności, Krzysztof Andruszkiewicz
 

Postawy studentów wobec reklamy szokującej, Magdalena Dołhasz
 

 

Część V. Sektorowe zróżnicowanie marketingu międzynarodowego
 

Analiza teorii internacjonalizacji sieci handlowych, Paweł Kowalski
 

Uwarunkowania międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw handlowych, Maria Sławińska
 

Strategie internacjonalizacji dużych sieci handlowych na polskim rynku. Nowe wyzwania dla marketingu 

międzynarodowego, Tomasz Domański
 

Internacjonalizacja jako czynnik podnoszenia innowacyjności wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego działających w Polsce, Katarzyna Bilińska-Reformat
 

Internacjonalizacja usług biznesowych i jej implikacje dla marketingu, Mirosława Pluta-Olearnik
 

Wpływ internacjonalizacji na działania marketingowe jednostek ochrony zdrowia w Polsce, Justyna Matysiewicz
 

Specyfika zachowań konsumentów na rynku turystycznym i jej implikacje dla marketingu międzynarodowego, Jadwiga Berbeka
 

Tanie linie lotnicze a rozwój turystyki międzynarodowej, Grażyna Koniorczyk
 

Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych, Tomasz Smoleń
 

Internacjonalizacja sportu i jej wpływ na działania marketingowe klubów sportowych, Zygmunt Waśkowski
 

Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych, Jan Beliczyński
 

Individual Marketing on the Ukrainian Mobile Services Market, Irina L. Reshetnikova, Julia B. Remez
 

Foreign TNCs in Russian Oil and Gas Industry, Natalia Volgina
 

Kooperacja międzynarodowa a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego, Tomasz Gołębiowski

Jan W. Wiktor

Profesor nauk ekonomicznych (2002), kierownik Katedry Marketingu w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2022–2025), przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Rady Naukowej „Marketing i Rynek”, także kilku czasopism w Słowacji i Ukrainie. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zespołu ekspertów w Komitecie Badań Naukowych i Narodowym Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach marketingu, zarządzania marketingiem, komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego, euromarketingu, rynku Unii Europejskiej i zarządzania międzynarodowego. W ostatnich latach uległy poszerzeniu przez włączenie się w nurt dyskusji nad tożsamością marketingu jako dyscypliny naukowej, integracją dyscyplin i podejść metodycznych, jakością kształcenia w szkole wyższej. Jest autorem, współautorem i redaktorem ok. 350 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii i podręczników, artykułów publikowanych w kraju i poza granicami.

Agnieszka Żbikowska
Agnieszka Żbikowska

Dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK

Pracuje w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami marketingu międzynarodowego i public relations. Szczególnie ciekawią ją uwarunkowania zachowań konsumentów na rynkach zagranicznych i rola kultury w kształtowaniu narzędzi marketingu przez przedsiębiorstwa międzynarodowe. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych. Pełni funkcję członka zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy