Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne

Anna Czubała, Roman Emanuel Niestrój, Angelika M. Pabian
ISBN: 978-83-208-2381-3
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Książka składa się z sześciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy pokrótce objaśnia genezę, istotę oraz społeczną i gospodarczą rolę marketingu. W szczególności zwrócono w nim uwagę na przesłanki ukształtowania się współczesnego marketingu, podstawowe zasady i cele marketingu oraz konieczność rozróżnienia strategicznego i operacyjnego poziomu kompozycji instrumentów marketingowych. Kolejny podrozdział traktuje o specyfice marketingu konsumenckiego (B2C) i tzw. marketingu przemysłowego, nakierowanego na odbiorców biznesowych (B2B). Rozdział kończy syntetyczne omówienie ewolucji koncepcji marketingowych, z uwzględnieniem zmieniających się zadań i roli marketingu w przedsiębiorstwie oraz technologicznych przesłanek rozwoju marketingu.

Rozważania rozdziału drugiego stanowią rozwinięcie podstawowej dla koncepcji marketingowej reguły S-T-P (Segmenting-Targeting-Positioning). Omówiono w nim istotę i znaczenie segmentacji, kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, podstawowe procedury segmentacji. Wiele uwagi poświęcono czynnikom decydującym o poprawności wyodrębniania segmentów i ocenie ich atrakcyjności jako rynku docelowego przedsiębiorstwa. W rozdziale omówiono strategie marketingu masowego, zróżnicowanego, skoncentrowanego, zindywidualizowanego. Rozdział zamykają rozważania wyjaśniające istotę, cele, kryteria i strategie pozycjonowania produktów (marek) na rynku docelowym.

W rozdziale trzecim omówiono politykę ofertową przedsiębiorstwa. Zdefiniowano w nim pojęcie produktu, jego kluczowe atrybuty, przedstawiono klasyfikacje produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. W charakterystyce poszczególnych faz cyklu życia produktów uwzględniono wielkość sprzedaży, koszty, zysk, typ nabywców, konkurencję, cele promocji. W rozdziale zaprezentowano komponenty portfolio produktów i macierz BCG. Wiele uwagi poświęcono wyjaśnieniu znaczenia marki, opakowania i ceny jako elementów oferty produktowej oraz jej wyróżnienia na tle konkurencji. Całość rozważań kończy tematyka gwarancji i rękojmi.

Rozdział czwarty poświęcono polityce dystrybucji przedsiębiorstwa rozumianej jako zbiór decyzji i czynności umożliwiających dotarcie z ofertą przedsiębiorstwa do finalnych nabywców w odpowiadającym im miejscu, czasie i warunkach. Przedmiotem szczegółowego opisu jest system dystrybucji przedsiębiorstwa, jego cele, struktura, czynniki decydujące o wyborze transakcyjnych i logistycznych kanałów dystrybucji. W charakterystyce kanałów zwrócono uwagę na istotę, znaczenie i determinanty rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji i nowoczesnych rozwiązań logistycznych. W ostatnim punkcie rozdziału omówiono czynniki decydujące o zmianach struktury i rozwoju strategii dystrybucji wielokanałowej. 

W rozdziale piątym przedstawiono cele i instrumenty rynkowej komunikacji przedsiębiorstwa. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest reklama, promocja sprzedaży oraz PR. Omówiono główne zadania realizowane przez te instrumenty, klasyfikację reklam i działań z zakresu PR, zaprezentowano środki promocji sprzedaży. Z uwagi na rosnące znaczenie Internetu jako medium komunikacyjnego omówiono specyfikę komunikacji marketingowej w sieci będącej naturalną konsekwencją społeczeństwa informacyjnego. 

Ostatni rozdział książki zawiera omówienie podstawowych mierników użytecznych w analizach, planowaniu i kontroli działalności marketingowej w przedsiębiorstwie. Są to narzędzia szczególnie użyteczne w zarządzaniu operacyjnym. Pozwalają w sposób skwantyfikowany opisywać rynek odniesienia, stanowiący podstawę określania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, jak również ilościowy i wartościowy udział w rynku w różnych użytecznych przekrojach analitycznych. Szczególnie ważnym, a zarazem obszernym i zróżnicowanym obszarem pomiarowym marketingu jest badanie skuteczności użycia poszczególnych instrumentów marketingowych. Prezentowane zestawienia tabelaryczne obejmują główne mierniki i z pewnością nie wyczerpują zagadnienia, tym bardziej że rozwój instrumentów marketingowych ciągle inspiruje poszukiwanie nowych miar skuteczności. Rozdział zakończono rozważaniami na temat badania efektywności marketingu.

 

 

Wstęp    


1. Istota i rola marketingu we współczesnej gospodarce 
Roman E. Niestrój 
1.1. Geneza i przesłanki ukształtowania się współczesnego marketingu 
1.2. Definicja i zakres marketingu  
1.3. Podstawowe zasady marketingu  
1.4. Cele marketingu  
1.5. Instrumentarium marketingu  
1.6. Sektorowe zróżnicowanie marketingu  
1.7. Ewolucja koncepcji marketingowej  
1.7.1. Ewolucja zadań i pozycji marketingu w przedsiębiorstwie  
1.7.2. Technologiczne przesłanki ewolucji marketingu  
Literatura  

2. Segmentacja i wybór rynku docelowego 
Anna Czubała 
2.1. Istota i znaczenie segmentacji  
2.2. Kryteria segmentacji  
2.3. Procedury segmentacji  
2.4. Wybór rynku docelowego i koncepcji działania  
2.5. Kryteria i metody pozycjonowania produktów 
Literatura  

3. Kształtowanie oferty przedsiębiorstwa
Angelika M. Pabian 
3.1. Pojęcie, atrybuty oraz klasyfikacje produktów 
3.2. Cykl życia produktu  
3.3. Produkt mix  
3.4. Marka 
3.5. Rodzaje i funkcje opakowań produktu 
3.6. Cena produktu  
3.7. Gwarancja i rękojmia  
Literatura  

4. Dystrybucja produktów 
Anna Czubała
4.1. Istota i znaczenie dystrybucji  
4.2. Pojęcie i struktura systemu dystrybucji   
4.3. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych kanałów dystrybucji  
4.3.1. Kanały bezpośrednie i pośrednie  
4.3.2. Kanały internetowe  
4.3.3. Kanały szerokie i wąskie  
4.3.4. Kanały konwencjonalne i zintegrowane  
4.3.5. Kanały fizycznego przepływu produktów (logistyka dystrybucji)  
4.4. Czynniki decydujące o strukturze systemu dystrybucji  
Literatura  

5. Komunikacja rynkowa przedsiębiorstwa
Angelika M. Pabian 
5.1. Istota i znaczenie procesu komunikacji marketingowej  
5.2. Instrumentarium komunikacyjne promotion mix  
5.2.1. Reklama  
5.2.2. Promocja sprzedaży  
5.2.3. Public relations  
5.3. Komunikacja marketingowa w sieci internetowej  
5.4. Projektowanie komunikatu promocyjnego  
Literatura  

6. Mierniki marketingowe
Roman E. Niestrój 
6.1. Rynek odniesienia  
6.2. Pozycja rynkowa  
6.3. Skuteczność marketingu  
6.4. Efektywność marketingu   

Literatura   

Zakończenie  

Aneks 
Angelika M. Pabian 
Aneks – klasyfikacja reklam  
Tablica A1. Przykłady reklam ATL  
Tablica A2. Przykłady reklam BTL  
Tablica A3. Przykłady reklam internetowych  
Źródła aneksu – strony internetowe i czasopisma z przykładowymi reklamami 

 

Anna Czubała
Anna Czubała

Prof. dr hab. Anna Czubała – profesor nauk ekonomicznych, od 2015 r. zatrudniona w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Stosowanych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a do 2019 r. w Katedrze Marketingu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rynkowej orientacji przedsiębiorstw, dystrybucji produktów, marketingu usług, marketingu społecznego, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką  około 200 publikacji naukowych: monografii, artykułów, podręczników. Jest członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

 

Roman Emanuel Niestrój
Roman Emanuel Niestrój

Prof. dr hab. Roman Emanuel Niestrój – profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce marketingowej, od 2012 roku zatrudniony w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora. W 1969 r. ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskiwał na Akademii Ekonomicznej w Krakowie odpowiednio w 1976 i w 1986 r. W 1997 r, otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1969 r. zawodowo związany z macierzystą uczelnią, zaczynał jako asystent, w 2003 r. doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Marketingu. Objął stanowisko kierownika Zakładu Zarządzania Marketingiem. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Zarządzania, zaś od 2008 do 2012 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierował Katedrą Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym monografii pt. "Zarządzanie marketingiem" (1996, 1997, 2002), współautorem "Leksykonu marketingu" pod red. J. Altkorna i T. Kramera (1996) oraz wielokrotnie wydawanego podręcznika "Podstawy marketingu" pod red. J. Altkorna, a w kolejnej edycji pod red. A. Czubały (2012).  

 

Angelika M. Pabian
Angelika M. Pabian

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania marketingiem, w szczególności komunikacji marketingowej oraz ukierunkowania rynkowego organizacji o charakterze non-profit. Współpracuje z redakcją czasopisma „Marketing i Rynek” od 2008 roku jako autor tekstów naukowych. Nauczyciel akademicki, który realizuje się również w ramach kształcenia pozaakademickiego prowadząc warsztaty oraz szkolenia, jak również realizując projekty edukacyjne i badawcze wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Progres”.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł