Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wartość luksusu. Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw

Beata Stępień
ISBN: 978-83-208-2347-9
Ean: 9788320823479
Liczba stron: 348
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:
Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek skłaniają do pytań o to: 
 
jak współcześnie jest postrzegany  luksus, co obecnie stanowi o jego wartości? 
jakie cechy luksusu konsumenci z nowych rynków cenią najwyżej i dlaczego? 
jak zmienia się globalny biznes luksusu i dokąd zmierza? 
 
Książka Wartość luksusu. Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw jest próbą odpowiedzi na te pytania. Ukazano w niej, jak konsumenci postrzegają i hierarchizują poszczególne składniki wartości dóbr uważanych za zbędne, a których sprzedaż od dekad dynamicznie rośnie.  Opisano też zawiłości pojmowania luksusu i rozwoju rynku dóbr luksusowych przez pryzmat stopniowych odstępstw od reguł, którym hołdowano przez wieki. W monografii podjęto też próbę empirycznego zbadania, jak postrzegają dobra luksusowe konsumenci na wschodzących rynkach luksusu (z Polski, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Indii i Portugalii) i jakie czynniki różnicują to postrzeganie w kategoriach wartości, które symbolizują w porównaniu z konsumentami z tzw. starej kolebki luksusu. Wykazano, że to segmenty konsumentów skonstruowane na podstawie kryteriów psychograficznych najtrafniej przedstawiają zróżnicowane podejście do oceny wartości luksusu w skali międzynarodowej.

Spis treści

Wstęp

Podziękowania

1. Filozoficzna i społeczna natura wartości 
1.1. Wartość jako kategoria filozoficzna
1.1.1. Klasyczne ujęcia wartości — od Demokryta do I. Kanta 
1.1.2. W kierunku współczesnego ujęcia wartości w filozofii
1.1.3. Konsekwencje filozoficznej debaty o wartości dla rozumienia luksusu
1.2. Socjologiczne ujęcia wartości 
1.2.1. Wartości jako konstrukty kształtowane społecznie 35
1.2.2. Wartości uniwersalne a społecznie zróżnicowane 37
1.2.3 Znaczenie socjologicznych badań dotyczących wartości w analizie luksusu
1.3. Psychologiczne ujęcia wartości i wartościowania 
1.3.1. Znaczenie afektu w procesie kształtowania wartości i wartościowania
1.3.2. Przetwarzanie informacji w procesie wartościowania i podejmowania decyzji
1.3.3. Znaczenie dorobku psychologii w analizie luksusu

2. Pojmowanie i badanie wartości w naukach ekonomicznych
2.1. Rozumienie wartości w ekonomii
2.1.1. Wartość w rozważaniach ekonomicznych do momentu powstania ekonomii jako nauki
2.1.2. Poglądy na wartość w ekonomii — od D. Ricardo do ukształtowania ekonomii neoklasycznej
2.1.3. W kierunku rewolucji poglądów na temat wartości w ekonomii  — od J.R. Hicksa do dziś
2.1.4. Konsekwencje pojmowania wartości w ekonomii dla analizy wartości luksusu
2.2. Ujęcie wartości w badaniach z obszarów zarządzania i zachowań konsumentów
2.2.1. Definiowanie wartości postrzeganej przez klienta (WPK) w obszarze zarządzania i teorii zachowań konsumentów
2.2.2. Składowe wartości postrzeganej przez konsumenta
2.3. Narzędzia pomiarowe wartości postrzeganej przez konsumenta — dlaczego metody ilościowe przeważają w badaniach? 
2.4. Wartość jako kategoria badawcza — podsumowanie

3. Cechy luksusu i historia rozwoju zjawiska
3.1. Definicja luksusu — co jest, a co nie jest luksusem?
3.2. Cechy dóbr luksusowych
3.2.1. Rzadkość występowania a wysoka cena
3.2.2. Artyzm a polisensualność 
3.2.3. Wysoka jakość a funkcjonalność
3.2.4. Luksus jako symbol społecznego pragnienia i moralnego napiętnowania
3.3. Ewolucja konsumpcji i produkcji dóbr luksusowych — rys historyczny
3.3.1. Luksus przed powstaniem zjawiska masowego konsumpcjonizmu
3.3.2. Demokratyzacja luksusu — od rewolucji przemysłowej do dziś

4. Podaż luksusu; struktura, dynamika, strategie przedsiębiorstw
4.1. Globalny rynek luksusu — struktura i dynamika sprzedaży
4.1.1. Struktura i dynamika sprzedaży produktów luksusowych w podziale na rynki geograficzne
4.1.2. Kategorie dóbr i usług luksusowych i ich udział w globalnym rynku
4.2. Konkurenci na rynku dóbr luksusowych
4.3. Luksusowa marka
4.3.1. Cechy i odmiany marek dóbr luksusowych
4.3.2. Piramida luksusu a pozycja marek
4.3.3. Piramida czy gruszka? — konsekwencje demokratyzacji luksusu a migracje i rozciąganie marek 
4.4. Modele biznesu na rynku dóbr luksusowych
4.4.1. Strategie związane z architekturą zaopatrzenia i produkcji
4.4.2. Strategie komunikacji
4.4.3. Strategie dystrybucji i sprzedaży
4.4.4. Strategie monetyzacji
4.5. Konfiguracje właścicielskie a modele biznesowe na rynku dóbr luksusowych
4.6. Konsekwencje zmian struktury i dynamiki rozwoju rynku luksusu dla propozycji wartości — podsumowanie

5. Zakres i metodyka badań luksusu — wartości a zachowania konsumentów
5.1. Potrzeby, preferencje i postawy a wartości związane z luksusem
5.2. Wartości a wybory i zachowania konsumentów
5.3. Zakres i metody badania luksusu — przegląd dotychczasowego dorobku naukowego
5.4. Zakres i metody badań obcych i własnych dotyczących luksusu, przedstawione w monografii
5.4.1. Zakres, metodyka, przebieg badań własnych
5.4.2. Opis i charakterystyka treści poszczególnych badań oraz prób badawczych
5.4.3. Metody analizy wyników badań

6. Zróżnicowanie percepcji wartości dóbr luksusowych wśród konsumentów na poszczególnych rynkach narodowych — wyniki badań obcych i własnych
6.1. Kraj zamieszkania a kultura narodowa i postrzeganie dóbr luksusowych
6.2. Wpływ kraju zamieszkania i kultury narodowej na postrzeganie dóbr luksusowych — przegląd badań obcych
6.3. Wpływ kraju zamieszkania na percepcję wartości dóbr luksusowych wśród konsumentów — wyniki badań własnych
6.3.1. Wymiary kulturowe i religia w analizowanych krajach 
6.3.2. Społeczne i etyczne składniki WLPK 
6.3.3. Hedoniczne, funkcjonalne i estetyczne składniki WLPK 
6.3.4. Postrzeganie ceny dóbr luksusowych w relacji ze społecznymi i z funkcjonalnymi komponentami WLPK
6.4. Wnioski z badań dotyczących zróżnicowania WLPK na rynkach narodowych

7. Badania wpływu cech społeczno-demograficznych, ekonomicznych i psychograficznych na postrzeganie wartości dóbr luksusowych 
7.1. Cechy społeczno-demograficzne i ekonomiczne a postrzeganie luksusu — uwagi wstępne 
7.1.1. Wiek jako kryterium globalnej segmentacji konsumentów luksusu? 
7.1.2. Płeć jako czynnik różnicujący podejście do luksusu
7.1.3. Wykształcenie a percepcja luksusu 
7.1.4. Dochód czy materializm jako kategoria różnicująca postrzeganie luksusu? 
7.2. Percepcja wartości dóbr luksusowych przez konsumentów a ich cechy socjodemograficzne i ekonomiczne — wyniki badań obcych 
7.2.1. Percepcja luksusu a wiek 
7.2.2. Percepcja luksusu a płeć 
7.2.3. Percepcja luksusu a wykształcenie, dochód i stosunek do materializmu 
7.3. Zróżnicowanie WLPK pod względem wieku, płci, wykształcenia i poziomu dochodu — wyniki badań własnych
7.3.1. Badanie WLPK pokoleń Y i X 
7.3.2. Badania WLPK a wykształcenie, płeć i dochód 
7.3.3. Wnioski 
7.4. Percepcja wartości luksusu a cechy psychograficzne konsumentów
7.4.1. Międzynarodowa segmentacja konsumentów dóbr luksusowych, oparta na cechach psychograficznych — przegląd badań 
7.4.2. Międzynarodowa segmentacja oparta na cechach psychograficznych — wyniki badań własnych 
7.4.3. Wnioski 
7.5. Konsumpcja zorientowana na status, inklinacje naśladowcze i skłonności snobistyczne w ocenie wartości luksusu 
7.5.1. Status, konsumpcja na pokaz, pogoń za tłumem i skłonności snobistyczne — przegląd badań obcych, dotyczących dóbr luksusowych 
7.5.2. Pomiędzy snobizmem a pogonią za tłumem w wartościowaniuluksusu — wyniki badań własnych
7.6. Indywidualne cechy konsumentów a ich percepcja luksusu — wnioski

8. Badanie udziału poszczególnych ogniw systemu wartości w tworzeniu propozycji wartości dla konsumenta dóbr luksusowych 
8.1. Rola poszczególnych ogniw systemu wartości w kreowaniu propozycji wartości dla konsumenta — wprowadzenie 
8.2. Ocena wkładu poszczególnych ogniw systemu wartości w tworzenie propozycji wartości dóbr luksusowych — wyniki badań własnych 
8.2.1. Postrzeganie wkładu przedsiębiorstw w tworzenie propozycji wartości — wyniki międzynarodowej ankiety skierowanej do konsumentów
8.2.2. Analiza wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw na temat ich wkładu w kreowanie propozycji wartości luksusu
8.3. Wkład sprzedawców w tworzenie i komunikowanie propozycji wartości — wyniki badań własnych w branży mody luksusowej 
8.3.1. Komponenty propozycji wartości komunikowane przez sprzedawców luksusowej mody
8.3.2. Komunikowanie idei zrównoważonego rozwoju przez sprzedawców luksusowej mody
8.4. Wnioski z badań dotyczących wpływu przedsiębiorstw na kreowanie propozycji wartości dóbr luksusowych

Podsumowanie 

Bibliografa

Spis tablic, rysunków i fotografii

Beata Stępień
Beata Stępień

Beata Stępień, dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i teoretyk biznesu międzynarodowego. Autorka ponad 130 publikacji naukowych dotyczących działalności przedsiębiorstw międzynarodowych i zachowań konsumentów w skali międzynarodowej. Od ponad 20 lat wykłada na uczelniach polskich i europejskich; kształci młodych naukowców na studiach doktoranckich i praktyków biznesu międzynarodowego na studiach podyplomowych i MBA. Ostatnie lata badań poświęciła analizie zagadnienia wartości: jej percepcji i współtworzenia przez konsumentów, a także konstruowania propozycji wartości i jej komunikacji, dystrybucji i monetyzacji przez przedsiębiorstwa. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł