Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wartość luksusu. Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw

Beata Stępień
ISBN: 978-83-208-2347-9
Ean: 9788320823479
Pages: 348
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

 

The book The value of luxury. Consumers’ and businesses’ perspective is an attempt to answer these questions. It explains how consumers perceive and hierarchize individual components of value of goods that are regarded superfluous and whose sale has been increasing constantly for decades. Also described are intricacies involved in the perception of luxury and the development of the market of luxury goods, considered in terms of gradual deviations from the rules that had been respected for centuries. The monograph also undertakes an attempt at empirical study to examine how luxury goods are perceived by consumers in the rising markets of luxury (including Poland, Turkey, Saudi Arabia, India and Portugal) and which factors determine that perception in categories of values they reflect or are symbols of, compared to perceptions of consumers from the so-called old cradle of luxury. It is shown that the segments of consumers defined on the fundament of psychographic criteria provide the best tool to come up with a properly diversified approach to evaluation of luxury on an international scale.

 

Spis treści

Wstęp

Podziękowania

1. Filozoficzna i społeczna natura wartości 
1.1. Wartość jako kategoria filozoficzna
1.1.1. Klasyczne ujęcia wartości — od Demokryta do I. Kanta 
1.1.2. W kierunku współczesnego ujęcia wartości w filozofii
1.1.3. Konsekwencje filozoficznej debaty o wartości dla rozumienia luksusu
1.2. Socjologiczne ujęcia wartości 
1.2.1. Wartości jako konstrukty kształtowane społecznie 35
1.2.2. Wartości uniwersalne a społecznie zróżnicowane 37
1.2.3 Znaczenie socjologicznych badań dotyczących wartości w analizie luksusu
1.3. Psychologiczne ujęcia wartości i wartościowania 
1.3.1. Znaczenie afektu w procesie kształtowania wartości i wartościowania
1.3.2. Przetwarzanie informacji w procesie wartościowania i podejmowania decyzji
1.3.3. Znaczenie dorobku psychologii w analizie luksusu

2. Pojmowanie i badanie wartości w naukach ekonomicznych
2.1. Rozumienie wartości w ekonomii
2.1.1. Wartość w rozważaniach ekonomicznych do momentu powstania ekonomii jako nauki
2.1.2. Poglądy na wartość w ekonomii — od D. Ricardo do ukształtowania ekonomii neoklasycznej
2.1.3. W kierunku rewolucji poglądów na temat wartości w ekonomii  — od J.R. Hicksa do dziś
2.1.4. Konsekwencje pojmowania wartości w ekonomii dla analizy wartości luksusu
2.2. Ujęcie wartości w badaniach z obszarów zarządzania i zachowań konsumentów
2.2.1. Definiowanie wartości postrzeganej przez klienta (WPK) w obszarze zarządzania i teorii zachowań konsumentów
2.2.2. Składowe wartości postrzeganej przez konsumenta
2.3. Narzędzia pomiarowe wartości postrzeganej przez konsumenta — dlaczego metody ilościowe przeważają w badaniach? 
2.4. Wartość jako kategoria badawcza — podsumowanie

3. Cechy luksusu i historia rozwoju zjawiska
3.1. Definicja luksusu — co jest, a co nie jest luksusem?
3.2. Cechy dóbr luksusowych
3.2.1. Rzadkość występowania a wysoka cena
3.2.2. Artyzm a polisensualność 
3.2.3. Wysoka jakość a funkcjonalność
3.2.4. Luksus jako symbol społecznego pragnienia i moralnego napiętnowania
3.3. Ewolucja konsumpcji i produkcji dóbr luksusowych — rys historyczny
3.3.1. Luksus przed powstaniem zjawiska masowego konsumpcjonizmu
3.3.2. Demokratyzacja luksusu — od rewolucji przemysłowej do dziś

4. Podaż luksusu; struktura, dynamika, strategie przedsiębiorstw
4.1. Globalny rynek luksusu — struktura i dynamika sprzedaży
4.1.1. Struktura i dynamika sprzedaży produktów luksusowych w podziale na rynki geograficzne
4.1.2. Kategorie dóbr i usług luksusowych i ich udział w globalnym rynku
4.2. Konkurenci na rynku dóbr luksusowych
4.3. Luksusowa marka
4.3.1. Cechy i odmiany marek dóbr luksusowych
4.3.2. Piramida luksusu a pozycja marek
4.3.3. Piramida czy gruszka? — konsekwencje demokratyzacji luksusu a migracje i rozciąganie marek 
4.4. Modele biznesu na rynku dóbr luksusowych
4.4.1. Strategie związane z architekturą zaopatrzenia i produkcji
4.4.2. Strategie komunikacji
4.4.3. Strategie dystrybucji i sprzedaży
4.4.4. Strategie monetyzacji
4.5. Konfiguracje właścicielskie a modele biznesowe na rynku dóbr luksusowych
4.6. Konsekwencje zmian struktury i dynamiki rozwoju rynku luksusu dla propozycji wartości — podsumowanie

5. Zakres i metodyka badań luksusu — wartości a zachowania konsumentów
5.1. Potrzeby, preferencje i postawy a wartości związane z luksusem
5.2. Wartości a wybory i zachowania konsumentów
5.3. Zakres i metody badania luksusu — przegląd dotychczasowego dorobku naukowego
5.4. Zakres i metody badań obcych i własnych dotyczących luksusu, przedstawione w monografii
5.4.1. Zakres, metodyka, przebieg badań własnych
5.4.2. Opis i charakterystyka treści poszczególnych badań oraz prób badawczych
5.4.3. Metody analizy wyników badań

6. Zróżnicowanie percepcji wartości dóbr luksusowych wśród konsumentów na poszczególnych rynkach narodowych — wyniki badań obcych i własnych
6.1. Kraj zamieszkania a kultura narodowa i postrzeganie dóbr luksusowych
6.2. Wpływ kraju zamieszkania i kultury narodowej na postrzeganie dóbr luksusowych — przegląd badań obcych
6.3. Wpływ kraju zamieszkania na percepcję wartości dóbr luksusowych wśród konsumentów — wyniki badań własnych
6.3.1. Wymiary kulturowe i religia w analizowanych krajach 
6.3.2. Społeczne i etyczne składniki WLPK 
6.3.3. Hedoniczne, funkcjonalne i estetyczne składniki WLPK 
6.3.4. Postrzeganie ceny dóbr luksusowych w relacji ze społecznymi i z funkcjonalnymi komponentami WLPK
6.4. Wnioski z badań dotyczących zróżnicowania WLPK na rynkach narodowych

7. Badania wpływu cech społeczno-demograficznych, ekonomicznych i psychograficznych na postrzeganie wartości dóbr luksusowych 
7.1. Cechy społeczno-demograficzne i ekonomiczne a postrzeganie luksusu — uwagi wstępne 
7.1.1. Wiek jako kryterium globalnej segmentacji konsumentów luksusu? 
7.1.2. Płeć jako czynnik różnicujący podejście do luksusu
7.1.3. Wykształcenie a percepcja luksusu 
7.1.4. Dochód czy materializm jako kategoria różnicująca postrzeganie luksusu? 
7.2. Percepcja wartości dóbr luksusowych przez konsumentów a ich cechy socjodemograficzne i ekonomiczne — wyniki badań obcych 
7.2.1. Percepcja luksusu a wiek 
7.2.2. Percepcja luksusu a płeć 
7.2.3. Percepcja luksusu a wykształcenie, dochód i stosunek do materializmu 
7.3. Zróżnicowanie WLPK pod względem wieku, płci, wykształcenia i poziomu dochodu — wyniki badań własnych
7.3.1. Badanie WLPK pokoleń Y i X 
7.3.2. Badania WLPK a wykształcenie, płeć i dochód 
7.3.3. Wnioski 
7.4. Percepcja wartości luksusu a cechy psychograficzne konsumentów
7.4.1. Międzynarodowa segmentacja konsumentów dóbr luksusowych, oparta na cechach psychograficznych — przegląd badań 
7.4.2. Międzynarodowa segmentacja oparta na cechach psychograficznych — wyniki badań własnych 
7.4.3. Wnioski 
7.5. Konsumpcja zorientowana na status, inklinacje naśladowcze i skłonności snobistyczne w ocenie wartości luksusu 
7.5.1. Status, konsumpcja na pokaz, pogoń za tłumem i skłonności snobistyczne — przegląd badań obcych, dotyczących dóbr luksusowych 
7.5.2. Pomiędzy snobizmem a pogonią za tłumem w wartościowaniuluksusu — wyniki badań własnych
7.6. Indywidualne cechy konsumentów a ich percepcja luksusu — wnioski

8. Badanie udziału poszczególnych ogniw systemu wartości w tworzeniu propozycji wartości dla konsumenta dóbr luksusowych 
8.1. Rola poszczególnych ogniw systemu wartości w kreowaniu propozycji wartości dla konsumenta — wprowadzenie 
8.2. Ocena wkładu poszczególnych ogniw systemu wartości w tworzenie propozycji wartości dóbr luksusowych — wyniki badań własnych 
8.2.1. Postrzeganie wkładu przedsiębiorstw w tworzenie propozycji wartości — wyniki międzynarodowej ankiety skierowanej do konsumentów
8.2.2. Analiza wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw na temat ich wkładu w kreowanie propozycji wartości luksusu
8.3. Wkład sprzedawców w tworzenie i komunikowanie propozycji wartości — wyniki badań własnych w branży mody luksusowej 
8.3.1. Komponenty propozycji wartości komunikowane przez sprzedawców luksusowej mody
8.3.2. Komunikowanie idei zrównoważonego rozwoju przez sprzedawców luksusowej mody
8.4. Wnioski z badań dotyczących wpływu przedsiębiorstw na kreowanie propozycji wartości dóbr luksusowych

Podsumowanie 

Bibliografa

Spis tablic, rysunków i fotografii

Beata Stępień
Beata Stępień

Beata Stępień, PhD Dsc, Professor in the Poznan University of Economics and Business, experienced practitioner and theoretician of international business. Author of over 130 scientific publications concerning business activity of international enterprises and consumer behaviors on international scale. For over 20 years lectures in the Polish and European universities; teaches young academics in doctoral studies and international business practitioners in post-graduate and MBA studies. She dedicated recent years of research to analysis of issues of value: its perception and co-development by consumers, as well as development of proposals of value and its communication, distribution and monetization by businesses.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €