Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO

Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda
ISBN: 978-83-208-1927-4
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: 162x237
59.90
Zapytaj

Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przyszłości polityki rolnej w UE pozwolą wskazać, że pomimo spadku udziału rolnictwa w tworzeniu PKB krajów wysokorozwiniętych, poziom wsparcia sektora rolnego i jego znaczenie społeczno-polityczne nie uległy zmniejszeniu. Liberalizacja polityki rolnej w ramach postanowień Rundy Urugwajskiej wprawdzie zmieniła formę i instrumenty interwencjonizmu w sektorze rolno-żywnościowym, nie zmieniła jednak w istotnym stopniu poziomu wsparcia finansowego. Oznacza to, że rozwój sektora rolno-żywnościowego w krajach wysokorozwiniętych warunkowany jest nadal interwencją państwową, pomimo że na forum międzynarodowym deklarują one chęć liberalizacji handlu rolnego i redukcji finansowego wsparcia rolnictwa.
Książka jest rezultatem badań prowadzonych w ramach grantu badawczego własnego pt. „Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych w wyniku Porozumienia w Sprawie Rolnictwa GATT/WTO”. Zaprezentowane przez Autorów, prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiegodr Agnieszkę Poczta-Wajdę, rozważania stanowią zwieńczenie wieloletniej pracy badawczej nad problemami polityki rolnej w krajach rozwiniętych, szczególnie w krajach członkowskich UE, i jej ewolucją, a także nad uwarunkowaniami rozwoju sektora rolnego w warunkach globalizującej się gospodarki światowej. 

 

Książka stanowi pomoc i źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tą problematyką, w szczególności praktyków życia gospodarczego, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych.

Spis treści

 

Wstęp
 
Rozdział 1. Procesy globalizacji i potrzeba koordynacji polityki makroekonomicznej względem rolnictwa
1.1. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej
1.2. Globalizacja jako wyzwanie współczesnej cywilizacji
1.3. Potrzeba wzajemnych dostosowań w procesach globalizacji
1.4. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego
1.4.1. Mechanizm rynkowy a dyskryminacja rolnictwa
1.4.2. Oddziaływanie polityki gospodarczej na rolnictwo
 
Rozdział 2. Polityka rolna i jej instrumenty w wybranych krajach wysokorozwiniętych przed zakończeniem Rundy Urugwajskiej GATT
2.1. Geneza, cele i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w krajach Unii Europejskiej przed 1995 rokiem
2.1.1. Sektor rolny w gospodarce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
2.1.2. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej do Reformy MacSharry’ego
2.2. Znaczenie sektora rolnego w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej a polityka wsparcia rolnictwa
2.2.1. Miejsce sektora rolnego w gospodarce Stanów Zjednoczonych
2.2.2. Polityka rolna w Stanach Zjednoczonych przed zakończeniem Rundy Urugwajskiej
2.3. Polityka wsparcia i protekcji wobec sektora rolnego w Japonii
2.3.1. Znaczenie rolnictwa w gospodarce Japonii
2.3.2. Polityka rolna w Japonii przed Rundą Urugwajską
2.4. Sektor rolny i polityka rolna w Australii i Nowej Zelandii
2.4.1. Miejsce sektora rolnego w gospodarce Australii
2.4.2. Polityka rolna wobec australijskiego sektora rolnego
2.4.3. Rolnictwo w gospodarce Nowej Zelandii
2.4.4. Przemiany w polityce rolnej Nowej Zelandii
2.5. Podobieństwa i różnice w modelach rozwoju rolnictwa
 
Rozdział 3. Runda Urugwajska GATT i jej wpływ na instrumenty wsparcia rolnictwa
3.1. Przebieg Rundy Urugwajskiej GATT i jej postanowienia
3.2. Problematyka rolna na forum GATT a postanowienia Rundy Urugwajskiej dotyczące spraw rolnictwa oraz środków sanitarnych i fitosanitarnych
3.2.1. Znaczenie problematyki rolnej w negocjacjach na forum GATT
3.2.2. Postanowienia Rundy Urugwajskiej dotyczące spraw rolnictwa oraz środków sanitarnych i fitosanitarnych
3.3. Implementacja Porozumienia w Sprawie Rolnictwa w krajach członkowskich WTO
3.3.1. Dostęp do rynku
3.3.2. Wsparcie wewnętrzne
3.3.3. Subsydia eksportowe
3.3.4. Wdrażanie Porozumienia w Sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych
3.4. Nowe tendencje w polityce rolnej krajów OECD
 
Rozdział 4. Dostosowania polityki rolnej do postanowień Rundy Urugwajskiej GATT w wybranych krajach wysokorozwiniętych
4.1. Ewolucja polityki rolnej w Unii Europejskiej
4.1.1. Reforma MacSharry’ego i Agenda 2000
4.1.2. Reformy rolne UE w nowym tysiącleciu
4.2. Polityka rolna w USA po Rundzie Urugwajskiej
4.2.1. Reforma Farm Bill 1996
4.2.2. Współczesne reformy rolne w USA — Farm Bill 2002 i Farm Bill 2008
4.3. Polityka rolna w Japonii wobec postanowień Rundy Urugwajskiej
4.4. Ewolucja polityki rolnej w Australii i Nowej Zelandii
 
Rozdział 5. Ocena Rundy Urugwajskiej GATT w zakresie problematyki rolnej i projekcja zmian w polityce rolnej krajów wysokorozwiniętych
5.1. Ocena skutków Porozumienia w Sprawie Rolnictwa i propozycje dalszej liberalizacji handlu produktami rolno-żywnościowymi
5.1.1. Rola doboru okresu bazowego w procesie implementacji Porozumienia
5.1.2. Krytyka regulacji w zakresie dostępu do rynku, wsparcia wewnętrznego i subsydiów eksportowych oraz propozycje zmian
5.1.3. Znaczenie instrumentów sanitarnych i fitosanitarnych
5.2. Negocjacje w sprawie rolnictwa na forum WTO po zakończeniu Rundy Urugwajskiej
5.2.1. Runda z Doha i pierwsze próby podpisania porozumienia
5.2.2. Konferencja Ministerialna w Cancun
5.2.3. Niepowodzenie Konferencji w Hongkongu i próby zakończenia Rundy z Doha
5.3. Modelowanie liberalizacji wymiany handlowej artykułami rolno-żywnościowymi w krajach wysokorozwiniętych
5.3.1. Wprowadzenie do modeli równowagi ogólnej i częściowej
5.3.2. Wyniki symulacji liberalizacji wymiany handlowej artykułami rolno-żywnościowymi z zastosowaniem modelu AGLINK
 
Rozdział 6. Potrzeba dostosowań Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
6.1. Globalne uwarunkowania WPR po 2013 roku
6.1.1. Uwarunkowania popytowe
6.1.2. Prognozy zmian cen i podaży na światowych rynkach rolnych
6.1.3. Uwarunkowania środowiskowo-klimatyczne
6.1.4. Postęp technologiczny i innowacje
6.2. „Health Check” jako zapowiedź zmian WPR po 2013 roku
6.2.1. Przyszłość systemu dopłat bezpośrednich
6.2.2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez mechanizm modulacji
6.2.3. Rezygnacja czy reorientacja instrumentów wsparcia rynkowego
6.2.4. Zarządzanie ryzykiem
6.3. Polska jako beneficjent obecnej i przyszłej WPR
6.3.1. Analiza wydatków budżetowych na sektor rolny
6.3.2. Rozliczenia Polski z UE
6.3.3. Wyniki polskiego rolnictwa na tle UE
 
Podsumowanie
 
Summary
 
Aneks
 
Bibliografia
 
Słowniczek

Andrzej Czyżewski
Andrzej Czyżewski

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, ekspert sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa.

Autor i współautor ponad 470 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, polityki rolnej, ekonomiki rolnictwa, integracji polskiego sektora rolnego z rolnictwem unijnym.

Głównym nurtem rozważań w jego pracach badawczych są uniwersalia w polityce rolnej w gospodarce rynkowej, przepyły finansowe między Polską a UEw ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej.

Agnieszka Poczta-Wajda
Agnieszka Poczta-Wajda

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny UEP, zatrudniona w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka około 80 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach anglojęzycznych. Jej prace badawcze, osadzone głównie w nurcie ekonomii politycznej, koncentrują się wokół polityki wspierania rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju, zjawiska paradoksu rozwojowego w polityce rolnej, deprywacji dochodowej rolników oraz liberalizacji handlu zagranicznego artykułami rolnymi. Była kierownikiem bądź wykonawcą licznych projektów badawczych i rozwojowych, a za działalność naukową i organizacyjną została kilkukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora UEP. Odbyła również liczne krótkoterminowe i długoterminowe staże zagraniczne, m.in. w USA jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł