Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO

Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda
ISBN: 978-83-208-1927-4
Pages: 304
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: 162x237
14.00
Ask about product

Considerations presented in the book, concerning the processes of globalization, evolution of the agricultural policy in developed countries, the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture and the future of the agricultural policy in the EU, lead the Authors to indicate that despite a decreasing share of agriculture in generation of highly-developed countries’ GDP, the level of support given to the sector of agriculture and its socio-political significance remain undiminished. While liberalization of agricultural policy in the context of provisions of the Uruguay Round changed both the form and the instruments of intervention in the agricultural and food sectors, it changed not, or at least not significantly, the level of financial support. This means that the development of the agricultural and food sector in highly developed countries has still been determined by the state intervention, despite the fact the same countries declare, on an international forum, their intention to liberalize the area of agricultural trade exchange and reduce their financial support given to agriculture.
The book is a result of research carried out under a research grant entitled “Agricultural policy under conditions of globalization. Experiences of highly-developed countries resulting from the GATT/WTO Agreement on Agriculture”. Considerations presented in the book by its Authors, Prof. Andrzej Czyżewski, PhD, and Agnieszka Poczta-Wajda, PhD, are the fruit of a number of years of their research work concerning the problems of agricultural policy in developed countries, in particular the EU member states and its evolution, as well as on factors that determine the development of the agricultural sector under conditions of globalization of the global economy.

 

The book is both an educational aid and a source of knowledge for persons interested in the area, in particular to practitioners involved in business, officers of central and local administration as well as students in the faculties of economics and agriculture.

Spis treści

 

Wstęp
 
Rozdział 1. Procesy globalizacji i potrzeba koordynacji polityki makroekonomicznej względem rolnictwa
1.1. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej
1.2. Globalizacja jako wyzwanie współczesnej cywilizacji
1.3. Potrzeba wzajemnych dostosowań w procesach globalizacji
1.4. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego
1.4.1. Mechanizm rynkowy a dyskryminacja rolnictwa
1.4.2. Oddziaływanie polityki gospodarczej na rolnictwo
 
Rozdział 2. Polityka rolna i jej instrumenty w wybranych krajach wysokorozwiniętych przed zakończeniem Rundy Urugwajskiej GATT
2.1. Geneza, cele i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w krajach Unii Europejskiej przed 1995 rokiem
2.1.1. Sektor rolny w gospodarce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
2.1.2. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej do Reformy MacSharry’ego
2.2. Znaczenie sektora rolnego w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej a polityka wsparcia rolnictwa
2.2.1. Miejsce sektora rolnego w gospodarce Stanów Zjednoczonych
2.2.2. Polityka rolna w Stanach Zjednoczonych przed zakończeniem Rundy Urugwajskiej
2.3. Polityka wsparcia i protekcji wobec sektora rolnego w Japonii
2.3.1. Znaczenie rolnictwa w gospodarce Japonii
2.3.2. Polityka rolna w Japonii przed Rundą Urugwajską
2.4. Sektor rolny i polityka rolna w Australii i Nowej Zelandii
2.4.1. Miejsce sektora rolnego w gospodarce Australii
2.4.2. Polityka rolna wobec australijskiego sektora rolnego
2.4.3. Rolnictwo w gospodarce Nowej Zelandii
2.4.4. Przemiany w polityce rolnej Nowej Zelandii
2.5. Podobieństwa i różnice w modelach rozwoju rolnictwa
 
Rozdział 3. Runda Urugwajska GATT i jej wpływ na instrumenty wsparcia rolnictwa
3.1. Przebieg Rundy Urugwajskiej GATT i jej postanowienia
3.2. Problematyka rolna na forum GATT a postanowienia Rundy Urugwajskiej dotyczące spraw rolnictwa oraz środków sanitarnych i fitosanitarnych
3.2.1. Znaczenie problematyki rolnej w negocjacjach na forum GATT
3.2.2. Postanowienia Rundy Urugwajskiej dotyczące spraw rolnictwa oraz środków sanitarnych i fitosanitarnych
3.3. Implementacja Porozumienia w Sprawie Rolnictwa w krajach członkowskich WTO
3.3.1. Dostęp do rynku
3.3.2. Wsparcie wewnętrzne
3.3.3. Subsydia eksportowe
3.3.4. Wdrażanie Porozumienia w Sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych
3.4. Nowe tendencje w polityce rolnej krajów OECD
 
Rozdział 4. Dostosowania polityki rolnej do postanowień Rundy Urugwajskiej GATT w wybranych krajach wysokorozwiniętych
4.1. Ewolucja polityki rolnej w Unii Europejskiej
4.1.1. Reforma MacSharry’ego i Agenda 2000
4.1.2. Reformy rolne UE w nowym tysiącleciu
4.2. Polityka rolna w USA po Rundzie Urugwajskiej
4.2.1. Reforma Farm Bill 1996
4.2.2. Współczesne reformy rolne w USA — Farm Bill 2002 i Farm Bill 2008
4.3. Polityka rolna w Japonii wobec postanowień Rundy Urugwajskiej
4.4. Ewolucja polityki rolnej w Australii i Nowej Zelandii
 
Rozdział 5. Ocena Rundy Urugwajskiej GATT w zakresie problematyki rolnej i projekcja zmian w polityce rolnej krajów wysokorozwiniętych
5.1. Ocena skutków Porozumienia w Sprawie Rolnictwa i propozycje dalszej liberalizacji handlu produktami rolno-żywnościowymi
5.1.1. Rola doboru okresu bazowego w procesie implementacji Porozumienia
5.1.2. Krytyka regulacji w zakresie dostępu do rynku, wsparcia wewnętrznego i subsydiów eksportowych oraz propozycje zmian
5.1.3. Znaczenie instrumentów sanitarnych i fitosanitarnych
5.2. Negocjacje w sprawie rolnictwa na forum WTO po zakończeniu Rundy Urugwajskiej
5.2.1. Runda z Doha i pierwsze próby podpisania porozumienia
5.2.2. Konferencja Ministerialna w Cancun
5.2.3. Niepowodzenie Konferencji w Hongkongu i próby zakończenia Rundy z Doha
5.3. Modelowanie liberalizacji wymiany handlowej artykułami rolno-żywnościowymi w krajach wysokorozwiniętych
5.3.1. Wprowadzenie do modeli równowagi ogólnej i częściowej
5.3.2. Wyniki symulacji liberalizacji wymiany handlowej artykułami rolno-żywnościowymi z zastosowaniem modelu AGLINK
 
Rozdział 6. Potrzeba dostosowań Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
6.1. Globalne uwarunkowania WPR po 2013 roku
6.1.1. Uwarunkowania popytowe
6.1.2. Prognozy zmian cen i podaży na światowych rynkach rolnych
6.1.3. Uwarunkowania środowiskowo-klimatyczne
6.1.4. Postęp technologiczny i innowacje
6.2. „Health Check” jako zapowiedź zmian WPR po 2013 roku
6.2.1. Przyszłość systemu dopłat bezpośrednich
6.2.2. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez mechanizm modulacji
6.2.3. Rezygnacja czy reorientacja instrumentów wsparcia rynkowego
6.2.4. Zarządzanie ryzykiem
6.3. Polska jako beneficjent obecnej i przyszłej WPR
6.3.1. Analiza wydatków budżetowych na sektor rolny
6.3.2. Rozliczenia Polski z UE
6.3.3. Wyniki polskiego rolnictwa na tle UE
 
Podsumowanie
 
Summary
 
Aneks
 
Bibliografia
 
Słowniczek

Andrzej Czyżewski
Andrzej Czyżewski

Full Professor in the Poznan University of Economics and Business, head of the Chair of Macroeconomics and Food Economy, member of the Committee for Agriculture Economics, PAN (Polish Academy of Sciences), expert of the Sejm and Senate Commission of Agriculture.

Author and co-author of over 470 scientific publications in the area of macroeconomics, agricultural policy, economics of agriculture, integration of the Polish agricultural sector with the European Union’s agriculture.

His research work mainly focuses on universal issues of agricultural policy in market economy, financial flows between Poland and the European Union under CAP seen in perspective of economic results of agriculture, interests of European agriculture in the light of the global prerequisites of economic policy.

Agnieszka Poczta-Wajda
Agnieszka Poczta-Wajda

PhD Dsc of economic sciences, associate professor in Poznan University of Economics and Business, employed in the Chair of Macroeconomics and Food Economy, the Poznan University of Economics and Business. Author and co-author around 80 scientific publications, including in prestigious English-speaking magazines. Her research works, mainly rooted in political economics, focus around policies for support of agriculture in countries at various levels of development, the development paradox phenomenon in agricultural policy, income deprivation of farmers, and liberalization of foreign trade in agricultural goods. Former head of or executor of numerous research and development projects; received (several times) the Award of the Rector of Poznan University of Economics and Business for her scientific and organizational activity. Completed a number of short- and long-term foreign apprenticeships, i.a. in the USA as fellow of Fulbright Polish-American Foundation. 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €