Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość przedsiębiorstw

Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska
ISBN: 978-83-208-2085-0
Liczba stron: 360
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Zawartość informacyjna książki uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiadanie takich danych zdecydowanie ułatwi menedżerom podejmowanie decyzji i stwarza warunki do zastosowania alternatywnych rozwiązań, najbardziej korzystnych dla jednostki gospodarczej. Szerokie i wyczerpujące omówienie tematów w poszczególnych rozdziałach książki ułatwi zainteresowanym Czytelnikom zrozumienie istoty rachunkowości, obowiązujących zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych oraz możliwości ich wykorzystania do pozyskiwania określonych informacji. Rozważania zawarte w książce są poparte licznymi przykładami, a na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

Książka będzie cennym źródłem informacji dla:

 

• studentów uczelni wyższych różnych typów,

 

• słuchaczy studiów podyplomowych,

 

• szerokiego grona menedżerów,

 

• samodzielnych księgowych,

 

• pracowników banków i urzędów skarbowych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Regulacje prawne i standardy międzynarodowe rachunkowości
1.1. Pojęcie i funkcje rachunkowości
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy aspekt rachunkowości
1.3. Uregulowania prawne rachunkowości
1.4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
1.5. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.6. Zadania do rozwiązania

 

2. Zasady (polityka) rachunkowości
2.1. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
2.2. Istota zakładowego planu kont
2.3. Klasyfikacja dokumentów księgowych i ich cechy
2.4. Ochrona danych i dowodów księgowych
2.5. Informatyzacja ksiąg rachunkowych
2.6. Podstawowe metody i terminy inwentaryzacji
2.7. Zadania do rozwiązania

 

3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
3.1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego
3.2. Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego
3.3. Rachunek zysków i strat
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
3.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
3.6. Informacja dodatkowa
3.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
3.8. Zadania do rozwiązania

 

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.1. Istota i struktura majątku
4.2. Środki gospodarcze jako aktywa bilansu
4.3. Źródła finansowania majątku jako pasywa bilansu
4.4. Pojęcie i charakterystyka bilansu
4.5. Pojęcie operacji gospodarczych i ich rodzaje a zasady funkcjonowania kont
4.6. Zadania do rozwiązania

 

5. Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie
5.1. Wartości niematerialne i prawne
5.2. Środki trwałe
5.3. Środki trwałe w budowie
5.4. Długoterminowe aktywa finansowe
5.5. Zadania do rozwiązania

 

6. Wycena aktywów obrotowych i ich prezentacja w bilansie
6.1. Pojęcie i zasady obrotu środkami pieniężnymi
6.2. Rodzaje zapasów i ich charakterystyka
6.3. Należności i roszczenia
6.4. Krótkoterminowe aktywa finansowe
6.5. Zadania do rozwiązania

 

7. Wycena kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
7.1. Pojęcie kapitałów (funduszy) własnych i ich rodzaje
7.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
7.3. Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy
7.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
7.5. Zadania do rozwiązania

 

8. Wycena zobowiązań i ich prezentacja w bilansie
8.1. Pojęcie zobowiązań i ich rodzaje
8.2. Rezerwy na zobowiązania
8.3. Fundusze specjalne
8.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
8.5. Zadania do rozwiązania

 

9. Grupowanie, rozliczanie i kalkulacja kosztów
9.1. Istota i klasyfikacja kosztów
9.2. Zasady grupowania i rozliczania kosztów
9.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
9.4. Rodzaje kalkulacji i jej zadania
9.5. Metody kalkulacji
9.6. Zadania do rozwiązania

 

10. Sporządzanie rachunku zysków i strat
10.1. Pojęcie wyniku finansowego i jego elementy
10.2. Przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania
10.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
10.4. Przychody i koszty finansowe
10.5. Zyski i straty nadzwyczajne
10.6. Warianty ustalania wyniku finansowego
10.7. Rozliczenie wyniku finansowego
10.8. Zadania do rozwiązania

 

11. Ustalenie przepływów pieniężnych
11.1. Pojęcie rachunku przepływów pieniężnych i metody jego sporządzania
11.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
11.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
11.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
11.5. Zadania do rozwiązania

 

12. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdań finansowych
12.1. Istota i rola analizy finansowej
12.2. Ocena sytuacji majątkowej
12.3. Ocena sytuacji finansowej
12.4. Ocena płynności finansowej
12.5. Ocena rentowności
12.6. Zadania do rozwiązania

 

Literatura

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł

"Rachunkowość przedsiębiorstw" nagrodzona podczas TWE

Gratulujemy naszej autorce, Pani Profesor Kseni Czubakowskiej, oraz całemu zespołowi autorów zdobycia II nagrody w "Konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną" w kategorii "Księgowość i Rachunkowość" za książkę Rachunkowość przedsiębiorstw.
Czytaj więcej
Polecamy