Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość przedsiębiorstw

Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska
ISBN: 978-83-208-2085-0
Liczba stron: 360
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
liczba egzemplarzy:

Zawartość informacyjna książki uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiadanie takich danych zdecydowanie ułatwi menedżerom podejmowanie decyzji i stwarza warunki do zastosowania alternatywnych rozwiązań, najbardziej korzystnych dla jednostki gospodarczej. Szerokie i wyczerpujące omówienie tematów w poszczególnych rozdziałach książki ułatwi zainteresowanym Czytelnikom zrozumienie istoty rachunkowości, obowiązujących zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych oraz możliwości ich wykorzystania do pozyskiwania określonych informacji. Rozważania zawarte w książce są poparte licznymi przykładami, a na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

Książka będzie cennym źródłem informacji dla:

 

• studentów uczelni wyższych różnych typów,

 

• słuchaczy studiów podyplomowych,

 

• szerokiego grona menedżerów,

 

• samodzielnych księgowych,

 

• pracowników banków i urzędów skarbowych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Regulacje prawne i standardy międzynarodowe rachunkowości
1.1. Pojęcie i funkcje rachunkowości
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy aspekt rachunkowości
1.3. Uregulowania prawne rachunkowości
1.4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
1.5. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.6. Zadania do rozwiązania

 

2. Zasady (polityka) rachunkowości
2.1. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
2.2. Istota zakładowego planu kont
2.3. Klasyfikacja dokumentów księgowych i ich cechy
2.4. Ochrona danych i dowodów księgowych
2.5. Informatyzacja ksiąg rachunkowych
2.6. Podstawowe metody i terminy inwentaryzacji
2.7. Zadania do rozwiązania

 

3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
3.1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego
3.2. Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego
3.3. Rachunek zysków i strat
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
3.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
3.6. Informacja dodatkowa
3.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
3.8. Zadania do rozwiązania

 

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.1. Istota i struktura majątku
4.2. Środki gospodarcze jako aktywa bilansu
4.3. Źródła finansowania majątku jako pasywa bilansu
4.4. Pojęcie i charakterystyka bilansu
4.5. Pojęcie operacji gospodarczych i ich rodzaje a zasady funkcjonowania kont
4.6. Zadania do rozwiązania

 

5. Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie
5.1. Wartości niematerialne i prawne
5.2. Środki trwałe
5.3. Środki trwałe w budowie
5.4. Długoterminowe aktywa finansowe
5.5. Zadania do rozwiązania

 

6. Wycena aktywów obrotowych i ich prezentacja w bilansie
6.1. Pojęcie i zasady obrotu środkami pieniężnymi
6.2. Rodzaje zapasów i ich charakterystyka
6.3. Należności i roszczenia
6.4. Krótkoterminowe aktywa finansowe
6.5. Zadania do rozwiązania

 

7. Wycena kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
7.1. Pojęcie kapitałów (funduszy) własnych i ich rodzaje
7.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
7.3. Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy
7.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
7.5. Zadania do rozwiązania

 

8. Wycena zobowiązań i ich prezentacja w bilansie
8.1. Pojęcie zobowiązań i ich rodzaje
8.2. Rezerwy na zobowiązania
8.3. Fundusze specjalne
8.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
8.5. Zadania do rozwiązania

 

9. Grupowanie, rozliczanie i kalkulacja kosztów
9.1. Istota i klasyfikacja kosztów
9.2. Zasady grupowania i rozliczania kosztów
9.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
9.4. Rodzaje kalkulacji i jej zadania
9.5. Metody kalkulacji
9.6. Zadania do rozwiązania

 

10. Sporządzanie rachunku zysków i strat
10.1. Pojęcie wyniku finansowego i jego elementy
10.2. Przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania
10.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
10.4. Przychody i koszty finansowe
10.5. Zyski i straty nadzwyczajne
10.6. Warianty ustalania wyniku finansowego
10.7. Rozliczenie wyniku finansowego
10.8. Zadania do rozwiązania

 

11. Ustalenie przepływów pieniężnych
11.1. Pojęcie rachunku przepływów pieniężnych i metody jego sporządzania
11.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
11.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
11.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
11.5. Zadania do rozwiązania

 

12. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdań finansowych
12.1. Istota i rola analizy finansowej
12.2. Ocena sytuacji majątkowej
12.3. Ocena sytuacji finansowej
12.4. Ocena płynności finansowej
12.5. Ocena rentowności
12.6. Zadania do rozwiązania

 

Literatura

Kurier 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł

"Rachunkowość przedsiębiorstw" nagrodzona podczas TWE

Gratulujemy naszej autorce, Pani Profesor Kseni Czubakowskiej, oraz całemu zespołowi autorów zdobycia II nagrody w "Konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną" w kategorii "Księgowość i Rachunkowość" za książkę Rachunkowość przedsiębiorstw.
Czytaj więcej
Polecamy