Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość przedsiębiorstw

Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska
ISBN: 978-83-208-2085-0
Pages: 360
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
number copies:

With the scope of information included, the book caters for the demand of managing staff for knowledge about the operation and profitability of enterprises, including their property and financial condition. This sort of data make it much easier to managers to make decisions and provide them with opportunities to apply a scope of alternative solutions, reckoned most advantageous to a specific business unit. Extensive and exhaustive discussion of subjects addressed in individual chapters of the book will also enable the interested readers to better understand the essence of accountancy, obligatory rules of keeping accountancy books, preparation of financial statements and possibilities of their application to acquire any specific information. Considerations laid out in the book are supported with many examples. Exercises for the readers are included at the end of each chapter.

 

The book is going to become a precious source of information for:

 

• students of various types of universities,

 

• post-graduate students,

 

• a broad group of managers,

 

• independent accountants,

 

• the staff of banks and tax offices.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Regulacje prawne i standardy międzynarodowe rachunkowości
1.1. Pojęcie i funkcje rachunkowości
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy aspekt rachunkowości
1.3. Uregulowania prawne rachunkowości
1.4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
1.5. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.6. Zadania do rozwiązania

 

2. Zasady (polityka) rachunkowości
2.1. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
2.2. Istota zakładowego planu kont
2.3. Klasyfikacja dokumentów księgowych i ich cechy
2.4. Ochrona danych i dowodów księgowych
2.5. Informatyzacja ksiąg rachunkowych
2.6. Podstawowe metody i terminy inwentaryzacji
2.7. Zadania do rozwiązania

 

3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
3.1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego
3.2. Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego
3.3. Rachunek zysków i strat
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
3.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
3.6. Informacja dodatkowa
3.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
3.8. Zadania do rozwiązania

 

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.1. Istota i struktura majątku
4.2. Środki gospodarcze jako aktywa bilansu
4.3. Źródła finansowania majątku jako pasywa bilansu
4.4. Pojęcie i charakterystyka bilansu
4.5. Pojęcie operacji gospodarczych i ich rodzaje a zasady funkcjonowania kont
4.6. Zadania do rozwiązania

 

5. Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie
5.1. Wartości niematerialne i prawne
5.2. Środki trwałe
5.3. Środki trwałe w budowie
5.4. Długoterminowe aktywa finansowe
5.5. Zadania do rozwiązania

 

6. Wycena aktywów obrotowych i ich prezentacja w bilansie
6.1. Pojęcie i zasady obrotu środkami pieniężnymi
6.2. Rodzaje zapasów i ich charakterystyka
6.3. Należności i roszczenia
6.4. Krótkoterminowe aktywa finansowe
6.5. Zadania do rozwiązania

 

7. Wycena kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
7.1. Pojęcie kapitałów (funduszy) własnych i ich rodzaje
7.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
7.3. Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy
7.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
7.5. Zadania do rozwiązania

 

8. Wycena zobowiązań i ich prezentacja w bilansie
8.1. Pojęcie zobowiązań i ich rodzaje
8.2. Rezerwy na zobowiązania
8.3. Fundusze specjalne
8.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
8.5. Zadania do rozwiązania

 

9. Grupowanie, rozliczanie i kalkulacja kosztów
9.1. Istota i klasyfikacja kosztów
9.2. Zasady grupowania i rozliczania kosztów
9.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
9.4. Rodzaje kalkulacji i jej zadania
9.5. Metody kalkulacji
9.6. Zadania do rozwiązania

 

10. Sporządzanie rachunku zysków i strat
10.1. Pojęcie wyniku finansowego i jego elementy
10.2. Przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania
10.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
10.4. Przychody i koszty finansowe
10.5. Zyski i straty nadzwyczajne
10.6. Warianty ustalania wyniku finansowego
10.7. Rozliczenie wyniku finansowego
10.8. Zadania do rozwiązania

 

11. Ustalenie przepływów pieniężnych
11.1. Pojęcie rachunku przepływów pieniężnych i metody jego sporządzania
11.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
11.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
11.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
11.5. Zadania do rozwiązania

 

12. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdań finansowych
12.1. Istota i rola analizy finansowej
12.2. Ocena sytuacji majątkowej
12.3. Ocena sytuacji finansowej
12.4. Ocena płynności finansowej
12.5. Ocena rentowności
12.6. Zadania do rozwiązania

 

Literatura

Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €

"Rachunkowość przedsiębiorstw" nagrodzona podczas TWE

Gratulujemy naszej autorce, Pani Profesor Kseni Czubakowskiej, oraz całemu zespołowi autorów zdobycia II nagrody w "Konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną" w kategorii "Księgowość i Rachunkowość" za książkę Rachunkowość przedsiębiorstw.
read more
Recommended