Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Redakcja naukowa Teresa Martyniuk
ISBN: 978-83-208-2102-4
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. Dostosowywanie polskich przepisów o rachunkowości do regulacji międzynarodowych powoduje coraz większą rozbieżność między regulacjami polskiego prawa bilansowego i prawa podatkowego.

 

W niniejszej książce opisano główne problemy rachunkowości finansowej w ujęciu bilansowym i podatkowym. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, w których przedstawiono:

 

• Podobieństwa i różnice między prawem bilansowym i podatkowym,

 

• Czasowe i formalne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej,

 

• Materialne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej,

 

• Pomiar i ewidencję kosztów w prawie bilansowym i podatkowym,

 

• Przychody w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego,

 

• Wynik finansowy a dochód do opodatkowania,

 

• Sprawozdanie finansowe i zeznania podatkowe.

 

Problematykę rozdziałów zilustrowano praktycznymi przykładami, a w końcowej części każdego z nich znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do osób pragnących zgłębić wiedzę na temat wzajemnych relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz wynikających z nich konsekwencji w wycenie, ewidencji i prezentacji informacji księgowej w sprawozdawczości finansowej oraz w zeznaniach podatkowych (CIT i PIT). Książka ta może być przydatna dla służb finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych. Może być także wykorzystywana jako podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych na różnych uczelniach, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów na samodzielnego księgowego.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe
1.1. Podatki obciążające przedsiębiorcę i zasady ich poboru
1.2. Miejsce podatków w rachunkowości
1.3. Cele prawa bilansowego i prawa podatkowego

 

2. Czasowe i formalne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej
2.1. Rok obrotowy a rok podatkowy
2.1.1. Wybór roku obrachunkowego w aspekcie rozliczeń podatkowych
2.1.2. Zasady rachunkowości w aspekcie prawa podatkowego
2.1.3. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.2. Obowiązek i odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych
2.2.1. Obowiązek i odpowiedzialność rozliczeń podatkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych
2.2.2. Obowiązek i odpowiedzialność rozliczeń podatkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych
2.3. Okresy rozliczeń podatkowych
2.3.1. Okresy rozliczeń podatkowych w świetle podatku dochodowego od osób prawnych
2.3.2. Okresy rozliczeń podatkowych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

 

3. Materialne instrumenty polityki bilansowej i polityki podatkowej
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe w prawie bilansowym i podatkowym
3.1.1. Istota środków trwałych
3.1.2. Początkowa i okresowa wycena środków trwałych
3.1.3. Amortyzacja środków trwałych
3.2. Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym
3.2.1. Istota wartości niematerialnych i prawnych
3.2.2. Początkowa i okresowa wycena wartości niematerialnych i prawnych
3.2.3. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
3.3. Inwestycje krótko- i długoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym
3.3.1. Istota inwestycji krótko- i długoterminowych w prawie bilansowym
3.3.2. Początkowa i okresowa wycena inwestycji krótko- i długoterminowych
3.3.3. Ujęcie inwestycji krótko- i długoterminowych w prawie podatkowym
3.4. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe w prawie bilansowym i podatkowym
3.4.1. Istota rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych w prawie bilansowym
3.4.2. Początkowa i okresowa wycena rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych
3.4.3. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w ustawach podatkowych
3.5. Wycena rozrachunków w prawie bilansowym i podatkowym
3.6. Zapasy w prawie bilansowym i podatkowym
3.6.1. Bieżąca i okresowa wycena zapasów
3.6.2. Dobór metody wyceny rozchodu zapasów w aspekcie wyniku finansowego i podatkowego
3.6.3. Bezmagazynowy wariant ewidencji i rozliczania zapasów
3.6.4. Straty w zapasach i ich wpływ na rozliczenia podatkowe

 

4. Pomiar i ewidencja kosztów w prawie bilansowym i prawie podatkowym
4.1. Koszty w rozumieniu prawa bilansowego i prawa podatkowego
4.2. Kryteria zaliczania kosztów w świetle prawa podatkowego
4.3. Zasada współmierności rozliczania kosztów w rachunkowości i w ustawach podatkowych
4.4. Udokumentowanie kosztów w świetle prawa bilansowego i podatkowego
4.5. Różnice trwałe i przejściowe w kosztach
4.6. Podatkowa ewidencja kosztów
4.6.1. Ewidencja kosztów z działalności podstawowej w świetle rozliczeń podatkowych
4.6.2. Ewidencja kosztów finansowych na potrzeby rozliczeń podatkowych

 

5. Przychody w ujęciu prawa bilansowego i prawa podatkowego
5.1. Przychody w rozumieniu prawa bilansowego
5.2. Kryteria zaliczania przychodów w świetle prawa podatkowego
5.3. Udokumentowanie oraz data uzyskania przychodów w świetle prawa bilansowego i podatkowego
5.4. Różnice trwałe i przejściowe między przychodami księgowymi i podatkowymi
5.5. Podatkowa ewidencja przychodów
5.6. Międzyokresowe rozliczanie kosztów i przychodów w prawie bilansowym i podatkowym

 

6. Wynik bilansowy a dochód do opodatkowania
6.1. Podatek dochodowy bieżący i rachunkowy
6.2. Odroczony podatek dochodowy
6.3. Ustalenie dochodu w rozliczeniu podatkowym

 

7. Sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe
7.1. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do rozliczeń podatkowych
7.2. Zeznanie podatkowe dla osób prawnych
7.3. Zeznanie podatkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

Literatura

Kurier 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy