Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Redakcja naukowa Teresa Martyniuk
ISBN: 978-83-208-2102-4
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. Dostosowywanie polskich przepisów o rachunkowości do regulacji międzynarodowych powoduje coraz większą rozbieżność między regulacjami polskiego prawa bilansowego i prawa podatkowego.

 

W niniejszej książce opisano główne problemy rachunkowości finansowej w ujęciu bilansowym i podatkowym. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, w których przedstawiono:

 

• Podobieństwa i różnice między prawem bilansowym i podatkowym,

 

• Czasowe i formalne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej,

 

• Materialne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej,

 

• Pomiar i ewidencję kosztów w prawie bilansowym i podatkowym,

 

• Przychody w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego,

 

• Wynik finansowy a dochód do opodatkowania,

 

• Sprawozdanie finansowe i zeznania podatkowe.

 

Problematykę rozdziałów zilustrowano praktycznymi przykładami, a w końcowej części każdego z nich znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do osób pragnących zgłębić wiedzę na temat wzajemnych relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz wynikających z nich konsekwencji w wycenie, ewidencji i prezentacji informacji księgowej w sprawozdawczości finansowej oraz w zeznaniach podatkowych (CIT i PIT). Książka ta może być przydatna dla służb finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych. Może być także wykorzystywana jako podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych na różnych uczelniach, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów na samodzielnego księgowego.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe
1.1. Podatki obciążające przedsiębiorcę i zasady ich poboru
1.2. Miejsce podatków w rachunkowości
1.3. Cele prawa bilansowego i prawa podatkowego

 

2. Czasowe i formalne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej
2.1. Rok obrotowy a rok podatkowy
2.1.1. Wybór roku obrachunkowego w aspekcie rozliczeń podatkowych
2.1.2. Zasady rachunkowości w aspekcie prawa podatkowego
2.1.3. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.2. Obowiązek i odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych
2.2.1. Obowiązek i odpowiedzialność rozliczeń podatkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych
2.2.2. Obowiązek i odpowiedzialność rozliczeń podatkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych
2.3. Okresy rozliczeń podatkowych
2.3.1. Okresy rozliczeń podatkowych w świetle podatku dochodowego od osób prawnych
2.3.2. Okresy rozliczeń podatkowych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

 

3. Materialne instrumenty polityki bilansowej i polityki podatkowej
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe w prawie bilansowym i podatkowym
3.1.1. Istota środków trwałych
3.1.2. Początkowa i okresowa wycena środków trwałych
3.1.3. Amortyzacja środków trwałych
3.2. Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym
3.2.1. Istota wartości niematerialnych i prawnych
3.2.2. Początkowa i okresowa wycena wartości niematerialnych i prawnych
3.2.3. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
3.3. Inwestycje krótko- i długoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym
3.3.1. Istota inwestycji krótko- i długoterminowych w prawie bilansowym
3.3.2. Początkowa i okresowa wycena inwestycji krótko- i długoterminowych
3.3.3. Ujęcie inwestycji krótko- i długoterminowych w prawie podatkowym
3.4. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe w prawie bilansowym i podatkowym
3.4.1. Istota rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych w prawie bilansowym
3.4.2. Początkowa i okresowa wycena rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych
3.4.3. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w ustawach podatkowych
3.5. Wycena rozrachunków w prawie bilansowym i podatkowym
3.6. Zapasy w prawie bilansowym i podatkowym
3.6.1. Bieżąca i okresowa wycena zapasów
3.6.2. Dobór metody wyceny rozchodu zapasów w aspekcie wyniku finansowego i podatkowego
3.6.3. Bezmagazynowy wariant ewidencji i rozliczania zapasów
3.6.4. Straty w zapasach i ich wpływ na rozliczenia podatkowe

 

4. Pomiar i ewidencja kosztów w prawie bilansowym i prawie podatkowym
4.1. Koszty w rozumieniu prawa bilansowego i prawa podatkowego
4.2. Kryteria zaliczania kosztów w świetle prawa podatkowego
4.3. Zasada współmierności rozliczania kosztów w rachunkowości i w ustawach podatkowych
4.4. Udokumentowanie kosztów w świetle prawa bilansowego i podatkowego
4.5. Różnice trwałe i przejściowe w kosztach
4.6. Podatkowa ewidencja kosztów
4.6.1. Ewidencja kosztów z działalności podstawowej w świetle rozliczeń podatkowych
4.6.2. Ewidencja kosztów finansowych na potrzeby rozliczeń podatkowych

 

5. Przychody w ujęciu prawa bilansowego i prawa podatkowego
5.1. Przychody w rozumieniu prawa bilansowego
5.2. Kryteria zaliczania przychodów w świetle prawa podatkowego
5.3. Udokumentowanie oraz data uzyskania przychodów w świetle prawa bilansowego i podatkowego
5.4. Różnice trwałe i przejściowe między przychodami księgowymi i podatkowymi
5.5. Podatkowa ewidencja przychodów
5.6. Międzyokresowe rozliczanie kosztów i przychodów w prawie bilansowym i podatkowym

 

6. Wynik bilansowy a dochód do opodatkowania
6.1. Podatek dochodowy bieżący i rachunkowy
6.2. Odroczony podatek dochodowy
6.3. Ustalenie dochodu w rozliczeniu podatkowym

 

7. Sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe
7.1. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do rozliczeń podatkowych
7.2. Zeznanie podatkowe dla osób prawnych
7.3. Zeznanie podatkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

Literatura

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy