Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kultury i organizacje

Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov
ISBN: 978-83-208-1955-7
Liczba stron: 512
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Tłum.: Małgorzata Durska
69.90
Zapytaj

Przełomowe wyniki badań nad kulturami narodowymi, prowadzonych przez czterdzieści lat w ponad siedemdziesięciu krajach – nowe wymiary i interpretacje
W jaki sposób miejsce i kultura, w których dorastamy, wpływa na to, jak myślimy, co czujemy i jak się zachowujemy? Dlaczego postrzegamy innych jako wrogów, gdy współpraca leży w naszym wspólnym interesie.

Autorzy, Geert Hofstede, Gert Jan HofstedeMichael Mankiv, najnowszego, poszerzonego wydania książki Kultury i organizacje analizują mechanizmy rządzące współczesnymi zjawiskami społecznymi, sięgając do korzeni kultur narodowych.
 
Kultury i organizacje to fascynująca podróż po kulturach, podczas której poznamy:
·  zasady rządzące „wspólnotami moralnymi”,
·  różne podejścia do nierówności społecznych, odmienności, niepewności, asertywności i skromności,
·  różnice między kulturami organizacyjnymi a kulturami narodowymi,
·  mechanizmy rządzące stereotypami i różnicami językowymi,
·  kulturowe korzenie kryzysu 2008 roku.

Spis treści
 
Przedmowa
 
Część I. KONCEPCJA KULTURY

 
1. Zasady gry społecznej
Różne umysły – podobne problemy
Kultura jako zaprogramowanie umysłu
Symbole, bohaterowie, rytuały i wartości
Kultura jako zjawisko samoodtwarzające się
Nie ma grupy bez kultury
Wartości i wspólnota moralna
Granice wspólnoty moralnej – religia i filozofia
Ponad rasą i rodziną
My i oni
Ideologie jako wyznaczniki przynależności grupowej
Warstwy kultury
Zmiana kulturowa – zmiana praktyk, stałość wartości
Różnice między kulturami narodowymi
Narodowe tożsamości, wartości i instytucje
Czym są narodowe kultury zarządzania
Relatywizm kulturowy
Kultura jest jak Feniks 
 
2. Badanie różnic kulturowych
Pomiar wartości
Wymiary kultur narodowych
Badanie korelacji
Repliki badań IBM
Poszerzenie modelu IBM – Chinese Value Survey
Walidacja wskaźników kultury narodowej z innymi miernikami
Wymiary kultury i wymiary osobowości – bez stereotypów
Inne klasyfikacje kultur narodowych
Drugie rozszerzenie modelu wymiarów Hofstede’a – analiza World Values Survey wykonana przez Minkova
Różnice kulturowe w zależności od regionu, grupy etnicznej, religii, płci, pokolenia i klasy społecznej
Kultury organizacyjne
Odczytywanie zaprogramowania umysłowego – sugestie dla badaczy
 
Część II. WYMIARY KULTUR NARODOWYCH

 

3. Równi i równiejsi
Społeczne nierówności
Pomiar stopnia nierówności w społeczeństwie – wskaźnik dystansu władzy
Definicja dystansu władzy
Dystans władzy w badaniach powtórkowych
Zróżnicowanie dystansu władzy w danej kulturze w zależności od klasy społecznej, poziomu wykształcenia i zawodu
Pomiar dystansu władzy – uwagi o strukturze rozdziałów tej książki
Rodzina jako źródło różnic w dystansie władzy
Dystans władzy w szkole
Dystans władzy a służba zdrowia
Dystans władzy w miejscu pracy
Dystans władzy a państwo
Dystans władzy a idee
Źródła zróżnicowania dystansu władzy
Zmiany dystansu władzy – perspektywy na przyszłość
 
4. Ja, my i oni
Jednostka i grupa w społeczeństwie
Pomiar stopnia indywidualizmu w społeczeństwie
Indywidualizm i kolektywizm w World Values Survey – uniwersalizm a wyłączność
Indywidualizm i kolektywizm w innych międzynarodowych badaniach porównawczych
Czy indywidualizm i kolektywizm to dwa wymiary czy jeden
Kolektywizm a dystans władzy
Indywidualizm i kolektywizm a zawód
Indywidualizm i kolektywizm w rodzinie
Język, osobowość i zachowania w kulturach indywidualistycznych i kolektywistycznych
Indywidualizm i kolektywizm w szkole
Indywidualizm i kolektywizm w miejscu pracy
Indywidualizm, kolektywizm i Internet
Indywidualizm, kolektywizm i państwo
Indywidualizm, kolektywizm i idee
Źródła różnic między indywidualizmem a kolektywizmem
Indywidualizm i kolektywizm – perspektywy na przyszłość 
 
5. On, ona, on(a)
Asertywność a skromność
Płeć i role z nią związane
Męskość–kobiecość jako wymiar kultury
Męskość i kobiecość w innych badaniach porównawczych
Męskość a indywidualizm
Czy męskość i kobiecość to dwa wymiary czy jeden
Narodowe wskaźniki męskości według płci i wieku
Zawody męskie, zawody kobiece
Męskość i kobiecość w rodzinie
Męskość i kobiecość w rolach płci i w seksie
Męskość i kobiecość w szkole
Męskość i kobiecość a zakupy
Męskość i kobiecość w miejscu pracy
Męskość, kobiecość i państwo
Męskość, kobiecość i religia
Źródła różnic między męskością a kobiecością
Męskość i kobiecość – perspektywy na przyszłość 
 
6. Inne znaczy niebezpieczne
Unikanie niepewności
Pomiar (nie)tolerancji niepewności w społeczeństwie – wskaźnik unikania niepewności
Unikanie niepewności i niepokój
Unikanie niepewności nie jest unikaniem ryzyka
Unikanie niepewności w badaniach powtórkowych – projekt GLOBE
Zależność unikania niepewności od zawodu, płci i wieku
Unikanie niepewności w rodzinie
Unikanie niepewności, poczucie (nie)szczęścia i zdrowie
Unikanie niepewności w szkole
Unikanie niepewności a zakupy
Unikanie niepewności w miejscu pracy
Unikanie niepewności, męskość i motywacja
Unikanie niepewności a obywatel i państwo
Unikanie niepewności i korupcja
Unikanie niepewności, ksenofobia i nacjonalizm
Unikanie niepewności, religia i idee
Źródła różnic w unikaniu niepewności
Różnice w unikaniu niepewności – perspektywy na przyszłość 
 
7. Kiedyś, teraz czy potem
Wartości narodowe i nauki Konfucjusza
Różnice w orientacji długoterminowej a życie rodzinne
Różnice w orientacji długoterminowej a biznes
Różnice w orientacji długoterminowej a sposób myślenia
Orientacja długoterminowa w wynikach World Values Survey
Orientacja długoterminowa a wymiary GLOBE
Orientacja długoterminowa, relacje rodzinne i wyniki w szkole
Orientacja długoterminowa a wzrost gospodarczy
Wzrost gospodarczy i polityka
Fundamentalizm jako orientacja krótkoterminowa
Orientacja krótkoterminowa w Afryce
Orientacja długo- i krótkoterminowa – perspektywy na przyszłość 
 
8. Droga do szczęśliwości
Istota subiektywnego poczucia dobrobytu
Subiektywne poczucie szczęścia a World Values Survey
Przyzwolenie–restrykcyjność jako wymiar społeczny
Przyzwolenie–restrykcyjność a subiektywne poczucie szczęścia w innych badaniach międzynarodowych
Przyzwolenie–restrykcyjność, subiektywne poczucie stanu zdrowia, optymizm i stopa urodzeń
Przyzwolenie–restrykcyjność, rola przyjaciół i postawy konsumenckie
Przyzwolenie–restrykcyjność i relacje seksualne
Przyzwolenie–restrykcyjność w miejscu pracy
Przyzwolenie–restrykcyjność i państwo
Przyzwolenie–restrykcyjność – źródła różnic między społeczeństwami
 
Część II. KULTURY ORGANIZACYJNE

  
9. Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują  w rożnych kulturach
Ukryte modele organizacji
Profesor zarządzania to też człowiek
Kultura a struktura organizacyjna – wokół koncepcji Mintzberga
Planowanie, kontrola i rachunkowość
Corporate governance a cele biznesowe
Motywacja – teorie i praktyki
Przywództwo, podejmowanie decyzji i empowerment
Ocena efektywności i zarządzanie przez cele
Szkolenia z dziedziny zarządzania i rozwój organizacji
Wnioski — racjonalność organizacji zależy od narodowości 
 
10. Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian
Szaleństwo na punkcie kultury organizacyjnej
Różnice między kulturami organizacyjnymi i narodowymi – projekt IRIC
Podejście ilościowe i jakościowe w projekcie IRIC
Wyniki wywiadów pogłębionych – przypadek SAS
Wyniki ankiety – sześć wymiarów kultury organizacyjnej
Zakres przewagi rynkowej a kwestie kulturowe
Kultura organizacyjna a cechy organizacji
Subkultury organizacyjne
Postrzeganie kultur organizacyjnych przez jednostki
Ogrody, bukiety i kwiaty nauk społecznych
Kultury grup zawodowych
Podsumowanie projektu badawczego IRIC – wymiary a Gestalt
Zarządzanie (z) kulturą organizacyjną
 
Część IV. WNIOSKI

  
11. Kontakty międzykulturowe
Zamierzone i niezamierzone konflikty międzykulturowe
Szok kulturowy i akulturacja
Etnocentryzm i ksenofilia
Kontakty międzygrupowe – auto- i heterostereotypy
Język i poczucie humoru
Znaczenie technologii komunikacyjnych
Kontakty międzykulturowe w turystyce
Kontakty międzykulturowe w szkole
Mniejszości, migranci i uchodźcy
Kontakty międzykulturowe w negocjacjach
Ponadnarodowe organizacje biznesowe
Koordynacja działań firm ponadnarodowych – struktura powinna być pochodną kultury
Ekspansja firm ponadnarodowych – międzynarodowe fuzje i inne formy przedsięwzięć biznesowych
Marketing międzynarodowy, reklama i zachowania konsumentów
Polityka międzynarodowa i międzynarodowe organizacje
Rozwój i niedorozwój ekonomiczny a współpraca na rzecz rozwoju
Zdobywanie umiejętności komunikacji międzykulturowej
Wychowanie w duchu tolerancji kulturowej – sugestie dla rodziców
Szerzenie idei porozumienia międzykulturowego – rola mediów
Globalne wyzwania wymagają współpracy międzykulturowej
 
12. Ewolucja kultur
Podróż wehikułem czasu Od pięciu milionów do miliona lat temu – samotna planeta
Od miliona do czterdziestu tysięcy lat temu – lód i ogień
Od czterdziestu tysięcy do dziesięciu tysięcy lat temu – iskra talentu i zagłada
Od dwunastu tysięcy do siedmiu i pół tysiąca lat temu – wioski i uprawa ziemi
Od siedmiu i pół tysiąca lat temu do dziś – wielkie cywilizacje
Źródła kulturowej różnorodności i zmian
Koniec historii? Nie!
Istota ewolucji
Ewolucja – więcej niż geny
Ewolucja ponad egoizmem – grupy ważniejsze od jednostek
Życie jednostek i instytucji
Ewolucja w działaniu
Przyszłość kultury
 
Bibliografia
 
Słowniczek
 
O autorach
 

Geert Hofstede

Wykładowca wielu renomowanych uczelni, w tym Szkoły Zarządzania INSEAD, International Institute for Management Development, Maastricht University, European Institute for Advanced Studies in Management; konsultant organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego OECD, Komisji europejskiej; najczęściej cytowany Autor w zakresie nauk społęcznych, jego książki przetłumaczono na 18 języków. Współautor Kultury i organizacje. Zprogramowanie umysłu (PWE, 2007, 2011).

Gert Jan Hofstede

Specjalista w dziedzinie systemów informacyjnych i komunikacji międzykulturowej, profesor Wageningen University, współpracownik London School of Economics, najstarszy syn Geerta Hofstede'a, współautor Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu (PWE, 2007, 2011).

Michael Minkov

Wykładowca International University College i Uniwersytetu w Sofii, w Bułgarii.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł