Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Kultury i organizacje

Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov
ISBN: 978-83-208-1955-7
Pages: 512
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: 162x237
Translation: Małgorzata Durska
17.00
Ask about product

Ground-breaking findings of studies on national cultures, carried out for forty years in over seventy countries – new perspectives and interpretations.
How the place and culture in which we are raised influences how we think, what we feel and ho we behave? Why do we tend to perceive others are enemies when it is in our mutual interest to cooperate?

The Authors of the most recent, extended edition of the book Cultures and organization - Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede and Michael Mankiv – analyzed mechanisms that determine the contemporary social phenomena, reaching deep down to the roots of national cultures.
 
Cultures and organizations is a fascinating journey across cultures, during which the reader learns about:
·  principles ruling “moral communities”,
·  different approaches to social disparities, distinctness, uncertainty, assertiveness and modesty,
·  differences between cultures of organization and national cultures,
·  mechanisms that determine stereotypes and language differences,
·  cultural roots of the crisis of 2008.

Spis treści
 
Przedmowa
 
Część I. KONCEPCJA KULTURY

 
1. Zasady gry społecznej
Różne umysły – podobne problemy
Kultura jako zaprogramowanie umysłu
Symbole, bohaterowie, rytuały i wartości
Kultura jako zjawisko samoodtwarzające się
Nie ma grupy bez kultury
Wartości i wspólnota moralna
Granice wspólnoty moralnej – religia i filozofia
Ponad rasą i rodziną
My i oni
Ideologie jako wyznaczniki przynależności grupowej
Warstwy kultury
Zmiana kulturowa – zmiana praktyk, stałość wartości
Różnice między kulturami narodowymi
Narodowe tożsamości, wartości i instytucje
Czym są narodowe kultury zarządzania
Relatywizm kulturowy
Kultura jest jak Feniks 
 
2. Badanie różnic kulturowych
Pomiar wartości
Wymiary kultur narodowych
Badanie korelacji
Repliki badań IBM
Poszerzenie modelu IBM – Chinese Value Survey
Walidacja wskaźników kultury narodowej z innymi miernikami
Wymiary kultury i wymiary osobowości – bez stereotypów
Inne klasyfikacje kultur narodowych
Drugie rozszerzenie modelu wymiarów Hofstede’a – analiza World Values Survey wykonana przez Minkova
Różnice kulturowe w zależności od regionu, grupy etnicznej, religii, płci, pokolenia i klasy społecznej
Kultury organizacyjne
Odczytywanie zaprogramowania umysłowego – sugestie dla badaczy
 
Część II. WYMIARY KULTUR NARODOWYCH

 

3. Równi i równiejsi
Społeczne nierówności
Pomiar stopnia nierówności w społeczeństwie – wskaźnik dystansu władzy
Definicja dystansu władzy
Dystans władzy w badaniach powtórkowych
Zróżnicowanie dystansu władzy w danej kulturze w zależności od klasy społecznej, poziomu wykształcenia i zawodu
Pomiar dystansu władzy – uwagi o strukturze rozdziałów tej książki
Rodzina jako źródło różnic w dystansie władzy
Dystans władzy w szkole
Dystans władzy a służba zdrowia
Dystans władzy w miejscu pracy
Dystans władzy a państwo
Dystans władzy a idee
Źródła zróżnicowania dystansu władzy
Zmiany dystansu władzy – perspektywy na przyszłość
 
4. Ja, my i oni
Jednostka i grupa w społeczeństwie
Pomiar stopnia indywidualizmu w społeczeństwie
Indywidualizm i kolektywizm w World Values Survey – uniwersalizm a wyłączność
Indywidualizm i kolektywizm w innych międzynarodowych badaniach porównawczych
Czy indywidualizm i kolektywizm to dwa wymiary czy jeden
Kolektywizm a dystans władzy
Indywidualizm i kolektywizm a zawód
Indywidualizm i kolektywizm w rodzinie
Język, osobowość i zachowania w kulturach indywidualistycznych i kolektywistycznych
Indywidualizm i kolektywizm w szkole
Indywidualizm i kolektywizm w miejscu pracy
Indywidualizm, kolektywizm i Internet
Indywidualizm, kolektywizm i państwo
Indywidualizm, kolektywizm i idee
Źródła różnic między indywidualizmem a kolektywizmem
Indywidualizm i kolektywizm – perspektywy na przyszłość 
 
5. On, ona, on(a)
Asertywność a skromność
Płeć i role z nią związane
Męskość–kobiecość jako wymiar kultury
Męskość i kobiecość w innych badaniach porównawczych
Męskość a indywidualizm
Czy męskość i kobiecość to dwa wymiary czy jeden
Narodowe wskaźniki męskości według płci i wieku
Zawody męskie, zawody kobiece
Męskość i kobiecość w rodzinie
Męskość i kobiecość w rolach płci i w seksie
Męskość i kobiecość w szkole
Męskość i kobiecość a zakupy
Męskość i kobiecość w miejscu pracy
Męskość, kobiecość i państwo
Męskość, kobiecość i religia
Źródła różnic między męskością a kobiecością
Męskość i kobiecość – perspektywy na przyszłość 
 
6. Inne znaczy niebezpieczne
Unikanie niepewności
Pomiar (nie)tolerancji niepewności w społeczeństwie – wskaźnik unikania niepewności
Unikanie niepewności i niepokój
Unikanie niepewności nie jest unikaniem ryzyka
Unikanie niepewności w badaniach powtórkowych – projekt GLOBE
Zależność unikania niepewności od zawodu, płci i wieku
Unikanie niepewności w rodzinie
Unikanie niepewności, poczucie (nie)szczęścia i zdrowie
Unikanie niepewności w szkole
Unikanie niepewności a zakupy
Unikanie niepewności w miejscu pracy
Unikanie niepewności, męskość i motywacja
Unikanie niepewności a obywatel i państwo
Unikanie niepewności i korupcja
Unikanie niepewności, ksenofobia i nacjonalizm
Unikanie niepewności, religia i idee
Źródła różnic w unikaniu niepewności
Różnice w unikaniu niepewności – perspektywy na przyszłość 
 
7. Kiedyś, teraz czy potem
Wartości narodowe i nauki Konfucjusza
Różnice w orientacji długoterminowej a życie rodzinne
Różnice w orientacji długoterminowej a biznes
Różnice w orientacji długoterminowej a sposób myślenia
Orientacja długoterminowa w wynikach World Values Survey
Orientacja długoterminowa a wymiary GLOBE
Orientacja długoterminowa, relacje rodzinne i wyniki w szkole
Orientacja długoterminowa a wzrost gospodarczy
Wzrost gospodarczy i polityka
Fundamentalizm jako orientacja krótkoterminowa
Orientacja krótkoterminowa w Afryce
Orientacja długo- i krótkoterminowa – perspektywy na przyszłość 
 
8. Droga do szczęśliwości
Istota subiektywnego poczucia dobrobytu
Subiektywne poczucie szczęścia a World Values Survey
Przyzwolenie–restrykcyjność jako wymiar społeczny
Przyzwolenie–restrykcyjność a subiektywne poczucie szczęścia w innych badaniach międzynarodowych
Przyzwolenie–restrykcyjność, subiektywne poczucie stanu zdrowia, optymizm i stopa urodzeń
Przyzwolenie–restrykcyjność, rola przyjaciół i postawy konsumenckie
Przyzwolenie–restrykcyjność i relacje seksualne
Przyzwolenie–restrykcyjność w miejscu pracy
Przyzwolenie–restrykcyjność i państwo
Przyzwolenie–restrykcyjność – źródła różnic między społeczeństwami
 
Część II. KULTURY ORGANIZACYJNE

  
9. Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują  w rożnych kulturach
Ukryte modele organizacji
Profesor zarządzania to też człowiek
Kultura a struktura organizacyjna – wokół koncepcji Mintzberga
Planowanie, kontrola i rachunkowość
Corporate governance a cele biznesowe
Motywacja – teorie i praktyki
Przywództwo, podejmowanie decyzji i empowerment
Ocena efektywności i zarządzanie przez cele
Szkolenia z dziedziny zarządzania i rozwój organizacji
Wnioski — racjonalność organizacji zależy od narodowości 
 
10. Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian
Szaleństwo na punkcie kultury organizacyjnej
Różnice między kulturami organizacyjnymi i narodowymi – projekt IRIC
Podejście ilościowe i jakościowe w projekcie IRIC
Wyniki wywiadów pogłębionych – przypadek SAS
Wyniki ankiety – sześć wymiarów kultury organizacyjnej
Zakres przewagi rynkowej a kwestie kulturowe
Kultura organizacyjna a cechy organizacji
Subkultury organizacyjne
Postrzeganie kultur organizacyjnych przez jednostki
Ogrody, bukiety i kwiaty nauk społecznych
Kultury grup zawodowych
Podsumowanie projektu badawczego IRIC – wymiary a Gestalt
Zarządzanie (z) kulturą organizacyjną
 
Część IV. WNIOSKI

  
11. Kontakty międzykulturowe
Zamierzone i niezamierzone konflikty międzykulturowe
Szok kulturowy i akulturacja
Etnocentryzm i ksenofilia
Kontakty międzygrupowe – auto- i heterostereotypy
Język i poczucie humoru
Znaczenie technologii komunikacyjnych
Kontakty międzykulturowe w turystyce
Kontakty międzykulturowe w szkole
Mniejszości, migranci i uchodźcy
Kontakty międzykulturowe w negocjacjach
Ponadnarodowe organizacje biznesowe
Koordynacja działań firm ponadnarodowych – struktura powinna być pochodną kultury
Ekspansja firm ponadnarodowych – międzynarodowe fuzje i inne formy przedsięwzięć biznesowych
Marketing międzynarodowy, reklama i zachowania konsumentów
Polityka międzynarodowa i międzynarodowe organizacje
Rozwój i niedorozwój ekonomiczny a współpraca na rzecz rozwoju
Zdobywanie umiejętności komunikacji międzykulturowej
Wychowanie w duchu tolerancji kulturowej – sugestie dla rodziców
Szerzenie idei porozumienia międzykulturowego – rola mediów
Globalne wyzwania wymagają współpracy międzykulturowej
 
12. Ewolucja kultur
Podróż wehikułem czasu Od pięciu milionów do miliona lat temu – samotna planeta
Od miliona do czterdziestu tysięcy lat temu – lód i ogień
Od czterdziestu tysięcy do dziesięciu tysięcy lat temu – iskra talentu i zagłada
Od dwunastu tysięcy do siedmiu i pół tysiąca lat temu – wioski i uprawa ziemi
Od siedmiu i pół tysiąca lat temu do dziś – wielkie cywilizacje
Źródła kulturowej różnorodności i zmian
Koniec historii? Nie!
Istota ewolucji
Ewolucja – więcej niż geny
Ewolucja ponad egoizmem – grupy ważniejsze od jednostek
Życie jednostek i instytucji
Ewolucja w działaniu
Przyszłość kultury
 
Bibliografia
 
Słowniczek
 
O autorach
 

Geert Hofstede

Lecturer in many reputable universities, including INSEAD School of Management, International Institute for Management Development, Maastricht University, European Institute for Advanced Studies in Management; consultant of international organizations, i.a. the World Bank, OECD, European Commission; most frequently quoted author in the area of social sciences. His books were translated into 18 languages. Co-author of Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu (Cultures and Organizations. Software of the Mind, PWE, 2007, 2011).

Gert Jan Hofstede

Expert in the area of information systems and cross-cultural communication, Professor in the Wageningen University, cooperator of London School of Economics, Geert Hofstede’s eldest son, co-author of Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu (Cultures and Organizations. Software of the Mind, PWE, 2007, 2011).

Michael Minkov

Lecturer in the International University College and the University of Sofia, Bulgaria.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €