Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Łańcuchy wartości w zarządzaniu organizacjami. Wyzwania innowacyjno-kryzysowe

Beata Skowron-Grabowska
ISBN: 978-83-208-2435-3
Liczba stron: 226
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Kreowanie łańcuchów wartości uznaje się za konsekwencję rozszerzania współpracy międzyorganizacyjnej w gospodarce. Współpraca tworzy nowe płaszczyzny decyzyjne w organizacjach powodując zmiany jakościowe w zarządzaniu łańcuchami wartości. Ich istota koncentruje się na procesach dodawania wartości dla klienta, który jest jednocześnie pierwszym ogniwem i podmiotem generowania łańcuchów wartości. Wymagają one wskazania na zasoby przedsiębiorstw tworzących organizacje wielopodmiotowe o charakterze łańcuchów oraz uwzględnienia uwarunkowań i wyzwań rynkowych. Ważnym zagadnieniem jest integracja zasobów w łańcuchu wartości, która na bazie potencjałów kapitałowych przedsiębiorstw, poprzez współpracę badawczo – rozwojową i innowacyjność wpływa na efektywność i konkurencyjność organizacji na rynku. Rynek precyzuje wyzwania dla zarządzania łańcuchami wartości poprzez przedstawienie oferty nowych produktów i usług dla klientów wraz z generowaniem nowych potrzeb. Pozycja klientów zyskuje nowy wymiar wartości identyfikowany z innowacjami wartości, występującymi w zarządzaniu łańcuchami wartości.
Procesy zarządzania łańcuchami wartości  łączą krańcowo różne zjawiska w relacjach łańcuchowych, Charakter relacji determinuje z jednej strony wzrost wartości, ale z drugiej strony istnieje możliwość wywołania zdarzeń negatywnych – kryzysowych. Konsekwencje kryzysowe powodują ograniczenie zakresu działalności, zmniejszenie liczby podmiotów w łańcuchach wartości oraz likwidację działalności łańcuchów wartości. Zagrożenia i konsekwencje kryzysowe są inspiracją do działań w sferze zarządzania kryzysowego bazującego na potencjale niszczącym, ale też tworzącym okazje dla łańcuchów wartości.
Zarządzanie kryzysowe zapoczątkowane i realizowane w okresie dezorganizacji tworzy szansę stabilizacji oraz rozwoju łańcucha wartości w wyniku podejmowania właściwych decyzji. W procesie decyzyjnym istotne jest określenie prawidłowego modelu zarządzania kryzysowego, który jest dostosowany do warunków rynkowych oraz priorytetów łańcuchów wartości.
Łańcuchy wartości mają szanse przezwyciężenia kryzysów na bazie analiz kontekstualnych wyzwań i wskazań na opcjonalne wybory. Dotyczą one problematyki zrównoważonego zarządzania organizacjami, w tym łańcuchy wartości, ze względu na ich potencjał zasobowy, innowacyjność oraz kreowanie wartości dla klienta – konsumenta wartości. 
Zrównoważone zarządzanie powinno zapewnić integrację celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Procesy integracyjne w wielu sytuacjach zapewniają eliminację czynników kryzysogennych oraz pokonanie kryzysu wraz z wyznaczeniem bazy zrównoważonego rozwoju w działaniach łańcuchów wartości. Uwzględnienie współpracy międzyorganizacyjnej oraz wymogów zrównoważonego rozwoju umożliwia w zarządzaniu  łańcuchami wartości generowanie efektów  - wartości dla klientów – konsumentów. Wartość tworzy znaczącą opcję w zarządzaniu organizacjami, umożliwiającą wzrost pozycji konkurencyjnej łańcuchów wartości na rynku.

 

1. Koncepcyjno-relacyjne problemy wartości w zarządzaniu organizacjami 


1.1. Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie relacji kapitałowych 
1.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 

2. Zagadnienia łańcuchów wartości w zarządzaniu organizacjami 


2.1. Przesłanki kreowania łańcuchów wartości i ich identyfikacja 
2.2. Integracyjno-funkcjonalne uwarunkowania zarządzania łańcuchami wartości 


3. Innowacyjność w zarządzaniu przedsiębiorstwami i łańcuchami wartości 


3.1. Koncepcje innowacyjności w wyzwaniach decyzyjnych przedsiębiorstw 
3.2. Uwarunkowania i klasyfikacja innowacji w zarządzaniu 
3.3. Innowacje wartości a łańcuchy wartości 


4. Problematyka zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach i łańcuchach wartości 


4.1. Kryzysogenne determinanty w działalności przedsiębiorstw i łańcuchów wartości 
4.2. Istota i uwarunkowania procesów zarządzania kryzysowego w organizacjach 
4.3. Planowanie i koncepcje strategiczne zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach
i łańcuchach wartości 


5. Zarządzanie łańcuchami wartości w kontekście innowacji i kryzysów — analiza empiryczna 


5.1. Metodyka postępowania badawczego 
5.2. Wyniki badań empirycznych w zarządzaniu łańcuchami wartości 
5.3. Synteza wyników badań: weryfikacja hipotez, rekomendacje dla praktyki gospodarczej i kierunki dalszych badań 

Podsumowanie 

Załącznik 

Bibliografia 

Spis rysunków 

Spis tablic 

 

Beata Skowron-Grabowska

Beata Skowron-Grabowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w 1997 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydziale Zarzadzania w 2002, a doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej Wydział Zarządzania w 2012. Pracuje, od 2013 roku, jako profesor nadzwyczajny na Politechnice Częstochowskiej Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem i pełni funkcję zastępcy dyrektora.

Uczestniczyła w konferencjach CARS and FOF Zarządzanie Produkcją w Portugalii w 2002 i Japonii w 2008. Uczestniczyła w konferencjach w Orlando 2005, Barcelonie 2014 i Pradze 2014. Była koordynatorem projektu INCO-Copernicus w latach 1998-2000. Pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (program Socrates,  2005). Staż naukowy odbyła na Northeastern Illinois University w Chicago w roku akademickim 2008/2009 i 2012 roku, a także w 2015. Realizowała umowę międzyrządową pomiędzy Polską a Węgrami na szczeblu Politechnika Częstochowska - Uniwersytet w Miszkolcu w latach 2007-2009. Jej dorobek naukowy to ponad 130 publikacji w tym artykuły i referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach i opublikowane w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach i skryptach oraz redakcja naukowa pięciu monografii i jeden skrypt dla studentów. Jest promotorem sześciu prac doktorskich i recenzentem sześciu prac doktorskich, a także promotorem ponad 100 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Uczestniczyła w trzech postępowaniach habilitacyjnych (dwukrotnie jako sekretarz, raz jako członek komisji w roku 2018).  Jest recenzentem w czasopismach ogólnopolskich „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” i „Przegląd Organizacji” oraz zeszytach naukowych politechnik i uniwersytetów. Jest organizatorem konferencji krajowych (Logistyka 2016) i seminarium międzynarodowego (Ostrawa grudzień 2015). W 2016 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W 2018 odbyła trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. We wrześniu 2019 była na Erazmusie na Miszkolcu (na Uniwersytecie). Prowadzi  zajęcia dydaktyczne w języku polskim i w języku angielskim.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach: zarządzania łańcuchami wartości, zarządzania łańcuchami dostaw, logistyki i zarządzania strategicznego.

 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł