Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Łańcuchy wartości w zarządzaniu organizacjami. Wyzwania innowacyjno-kryzysowe

Beata Skowron-Grabowska
ISBN: 978-83-208-2435-3
Pages: 226
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

Kreowanie łańcuchów wartości uznaje się za konsekwencję rozszerzania współpracy międzyorganizacyjnej w gospodarce. Współpraca tworzy nowe płaszczyzny decyzyjne w organizacjach powodując zmiany jakościowe w zarządzaniu łańcuchami wartości. Ich istota koncentruje się na procesach dodawania wartości dla klienta, który jest jednocześnie pierwszym ogniwem i podmiotem generowania łańcuchów wartości. Wymagają one wskazania na zasoby przedsiębiorstw tworzących organizacje wielopodmiotowe o charakterze łańcuchów oraz uwzględnienia uwarunkowań i wyzwań rynkowych. Ważnym zagadnieniem jest integracja zasobów w łańcuchu wartości, która na bazie potencjałów kapitałowych przedsiębiorstw, poprzez współpracę badawczo – rozwojową i innowacyjność wpływa na efektywność i konkurencyjność organizacji na rynku. Rynek precyzuje wyzwania dla zarządzania łańcuchami wartości poprzez przedstawienie oferty nowych produktów i usług dla klientów wraz z generowaniem nowych potrzeb. Pozycja klientów zyskuje nowy wymiar wartości identyfikowany z innowacjami wartości, występującymi w zarządzaniu łańcuchami wartości.
Procesy zarządzania łańcuchami wartości  łączą krańcowo różne zjawiska w relacjach łańcuchowych, Charakter relacji determinuje z jednej strony wzrost wartości, ale z drugiej strony istnieje możliwość wywołania zdarzeń negatywnych – kryzysowych. Konsekwencje kryzysowe powodują ograniczenie zakresu działalności, zmniejszenie liczby podmiotów w łańcuchach wartości oraz likwidację działalności łańcuchów wartości. Zagrożenia i konsekwencje kryzysowe są inspiracją do działań w sferze zarządzania kryzysowego bazującego na potencjale niszczącym, ale też tworzącym okazje dla łańcuchów wartości.
Zarządzanie kryzysowe zapoczątkowane i realizowane w okresie dezorganizacji tworzy szansę stabilizacji oraz rozwoju łańcucha wartości w wyniku podejmowania właściwych decyzji. W procesie decyzyjnym istotne jest określenie prawidłowego modelu zarządzania kryzysowego, który jest dostosowany do warunków rynkowych oraz priorytetów łańcuchów wartości.
Łańcuchy wartości mają szanse przezwyciężenia kryzysów na bazie analiz kontekstualnych wyzwań i wskazań na opcjonalne wybory. Dotyczą one problematyki zrównoważonego zarządzania organizacjami, w tym łańcuchy wartości, ze względu na ich potencjał zasobowy, innowacyjność oraz kreowanie wartości dla klienta – konsumenta wartości. 
Zrównoważone zarządzanie powinno zapewnić integrację celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Procesy integracyjne w wielu sytuacjach zapewniają eliminację czynników kryzysogennych oraz pokonanie kryzysu wraz z wyznaczeniem bazy zrównoważonego rozwoju w działaniach łańcuchów wartości. Uwzględnienie współpracy międzyorganizacyjnej oraz wymogów zrównoważonego rozwoju umożliwia w zarządzaniu  łańcuchami wartości generowanie efektów  - wartości dla klientów – konsumentów. Wartość tworzy znaczącą opcję w zarządzaniu organizacjami, umożliwiającą wzrost pozycji konkurencyjnej łańcuchów wartości na rynku.

 

1. Koncepcyjno-relacyjne problemy wartości w zarządzaniu organizacjami 


1.1. Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie relacji kapitałowych 
1.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 

2. Zagadnienia łańcuchów wartości w zarządzaniu organizacjami 


2.1. Przesłanki kreowania łańcuchów wartości i ich identyfikacja 
2.2. Integracyjno-funkcjonalne uwarunkowania zarządzania łańcuchami wartości 


3. Innowacyjność w zarządzaniu przedsiębiorstwami i łańcuchami wartości 


3.1. Koncepcje innowacyjności w wyzwaniach decyzyjnych przedsiębiorstw 
3.2. Uwarunkowania i klasyfikacja innowacji w zarządzaniu 
3.3. Innowacje wartości a łańcuchy wartości 


4. Problematyka zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach i łańcuchach wartości 


4.1. Kryzysogenne determinanty w działalności przedsiębiorstw i łańcuchów wartości 
4.2. Istota i uwarunkowania procesów zarządzania kryzysowego w organizacjach 
4.3. Planowanie i koncepcje strategiczne zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach
i łańcuchach wartości 


5. Zarządzanie łańcuchami wartości w kontekście innowacji i kryzysów — analiza empiryczna 


5.1. Metodyka postępowania badawczego 
5.2. Wyniki badań empirycznych w zarządzaniu łańcuchami wartości 
5.3. Synteza wyników badań: weryfikacja hipotez, rekomendacje dla praktyki gospodarczej i kierunki dalszych badań 

Podsumowanie 

Załącznik 

Bibliografia 

Spis rysunków 

Spis tablic 

 

Beata Skowron-Grabowska

Doctor, employed in Czestochowa University of Technology, associate professor in the Faculty of Management and deputy head of the Chair of Corporate Management. She gained her experience in a number of foreign universities, i.a. the University of Technology in Dresden, Northeastern Illinois University in Chicago, the University of Miskolc. Her scientific interests focus on problems of logistics, supply chain management and strategic management; her scientific output consists of over 70 publications, including papers prepared on international and national conferences, and articles published in scientific magazines, monographs and scripts.

Kurier 3 €
Darmowa dostawa from 54 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €