Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza

Redakcja naukowa Stanisław Marek, Maria Białasiewicz
ISBN: 978-83-208-1934-2
Liczba stron: 444
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
64.90
Zapytaj

W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodar­czej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, sta­nowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy zwrócili uwagę na:
– teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji,
– formy przedsiębiorstw i ich otoczenie,
– otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa,
– zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa,
– gospodarowanie zasobami materialnymi i niematerialnymi,
– zarządzanie kapitałem ludzkim,
– procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie,
– współczesne problemy zarządzania,
– kryzys w gospodarce i przedsiębiorstwie,
– kreowanie wartości przedsiębiorstwa,
– trendy w rozwoju przedsiębiorstw.
Podręcznik jest adresowany do studentów ekonomii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych, inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji - Maria Białasiewicz, Tadeusz Buczkowski, Barbara Czerniachowicz, Stanisław Marek, Karolina Beyer
1.1. Ewolucja koncepcji organizacji
1.2. Rodzaje organizacji
1.3. Cykl życia organizacji
1.4. Przedsiębiorstwo jako podstawowa organizacja gospodarcza
1.4.1. Powstanie i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
1.4.2. Przedsiębiorstwo jako system otwarty
1.4.3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość
1.4.4. Misja i cele przedsiębiorstwa
1.4.5. Podstawowe zasady działania przedsiębiorstwa
1.4.6. Charakterystyczne atrybuty przedsiębiorstwa
1.4.7. Funkcje przedsiębiorstw
 
Rozdział 2. Formy przedsiębiorstw - Maria Białasiewicz, Tadeusz Buczkowski, Malwina Szczepkowska
2.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw według wybranych kryteriów
2.2. Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw
2.3. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności przedsiębiorstw
2.4. Nowe formy przedsiębiorstw
2.5. Wielopodmiotowe struktury gospodarcze
2.6. Nadzór korporacyjny nad organizacjami
 
Rozdział 3. Otoczenie przedsiębiorstwa - Stanisław Marek, Anna Wieczorek-Szymańska
3.1. Rola i miejsce otoczenia w teorii organizacji
3.2. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
3.3. Charakterystyka makrootoczenia przedsiębiorstwa
3.3.1. Otoczenie ekonomiczne
3.3.2. Otoczenie polityczno-prawne
3.3.3. Otoczenie techniczno-technologiczne
3.3.4. Otoczenie społeczno-kulturowe
3.3.5. Otoczenie naturalne
3.3.6. Otoczenie międzynarodowe
3.4. Charakterystyka mikrootoczenia przedsiębiorstwa
3.4.1. Relacje przedsiębiorstwa z gospodarstwem domowym
3.4.2. Relacje przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami
3.4.3. Relacje przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi
3.4.4. Relacje przedsiębiorstwa z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi
3.4.5. Relacje przedsiębiorstwa z władzami
3.4.6. Relacje przedsiębiorstwa z podmiotami demokracji gospodarczej
3.4.7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
3.5. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
 
Rozdział 4. Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym - Malwina Szczepkowska
4.1. Umiędzynarodowienie otoczenia przedsiębiorstwa
4.2. Istota korporacji globalnej
4.3. Metody wejścia firm na rynki zagraniczne
 
Rozdział 5. Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa - Karolina Beyer, Stanisław Marek
5.1. Od tradycyjnego do nowoczesnego ujęcia zasobów
5.2. Struktura zasobów przedsiębiorstwa
5.2.1. Zasoby przedsiębiorstwa
5.2.2. Zasoby materialne
5.2.3. Zasoby ludzkie
5.2.4. Zasoby niematerialne
5.3. Transformacja zasobów i ich rola w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa
5.4. Gospodarowanie zasobami w świetle teorii wiedzy niedoskonałej
 
Rozdział 6. Gospodarowanie zasobami materialnymi - Joanna Wiśniewska, Władysław Janasz
6.1. Istota i funkcje kapitału trwałego
6.2. Istota i cechy aktywów oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstwa
6.3. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa
6.3.1. Pojęcie aktywów trwałych
6.3.2. Zużycie środków trwałych
6.3.3. Amortyzacja środków trwałych jako kategoria ekonomiczna
6.3.4. Strategie obsługi eksploatacyjnej wyposażenia produkcyjnego
6.3.5. Produktywność środków trwałych
6.4. Gospodarowanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie
6.4.1. Pojęcie, struktura i funkcje aktywów obrotowych
6.4.2. Proces kształtowania zapasów w przedsiębiorstwie
6.4.3. Zarządzanie należnościami krótkoterminowymi i polityka kredytowa przedsiębiorstwa
6.4.4. Gospodarowanie krótkoterminowymi aktywami finansowymi
6.4.5. Ocena racjonalności gospodarowania aktywami obrotowymi i ustalanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 7. Gospodarowanie kapitałem ludzkim - Barbara Czerniachowicz, Anna Wieczorek-Szymańska
7.1. Wprowadzenie do gospodarowania kapitałem ludzkim
7.2. Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
7.3. Kapitał ludzki w modelach polityki kadrowej
7.4. Nowoczesne nurty gospodarowania kapitałem ludzkim
7.5. Główne komponenty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
7.5.1. Planowanie zatrudnienia
7.5.2. Rekrutacja i selekcja kadr
7.5.3. Wprowadzenie do pracy
7.5.4. Szkolenia i doskonalenie personelu
7.5.5. Ocenianie pracowników
7.5.6. Przesunięcia i fluktuacja pracowników
7.5.7. Motywowanie pracowników
7.6. Podejście kompetencyjne do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
7.6.1. Pojęcie kompetencji – poziom organizacji i poziom pracownika
7.6.2. Typologia kompetencji pracowniczych
7.6.3. Zarządzanie kompetencjami
7.6.4. Podejście kompetencyjne w planowaniu działań z zakresu HR
7.6.5. Podejście kompetencyjne w procesie rekrutacji i selekcji pracowników
7.6.6. Podejście kompetencyjne w systemie ocen pracowniczych
7.6.7. Nagradzanie pracowników oparte na kompetencjach
7.6.8. Podejście kompetencyjne w doskonaleniu zawodowym
 
Rozdział 8. Gospodarowanie zasobami niematerialnymi - Karolina Beyer, Malwina Szczepkowska
8.1. Wprowadzenie do problematyki gospodarowania zasobami niematerialnymi
8.1.1. Uwagi wstępne
8.1.2. Istota kapitału intelektualnego
8.2. Zasoby niematerialne w przedsiębiorstwie – kapitał strukturalny wewnętrzny
8.2.1. Istota kultury organizacyjnej podmiotu
8.2.2. Reputacja przedsiębiorstwa i produktu, znak towarowy
8.2.3. Informacja, technologia i lokalizacja jako specyficzny rodzaj zasobów niematerialnych
8.3. Kapitał partnerski i kliencki – kapitał relacyjny w przedsiębiorstwie
8.3.1. Uwagi wstępne
8.3.2. Istota i struktura zasobów partnerskich
8.3.3. Istota i rola zasobów klienckich
8.3.4. Modele zarządzania oparte na relacjach z klientami
8.4. Modele gospodarowania zasobami niematerialnymi
8.4.1. Uwagi wstępne
8.4.2. Nawigator Skandii
8.4.3. Monitor aktywów niematerialnych
8.4.4. Zrównoważona karta wyników
 
Rozdział 9. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie - Władysław Janasz
9.1. Podstawowe pojęcia
9.2. Podstawowe cechy procesu innowacyjnego
9.3. Modele procesu innowacyjnego
9.4. Aktywność innowacyjna jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa
9.5. Rodzaje i kryteria strategii innowacyjnych
9.6. Podstawowe warunki innowacyjności przedsiębiorstw
 
Rozdział 10. Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem - Maria Białasiewicz, Barbara Czerniachowicz
10.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania
10.2. Istota i rozwój zarządzania strategicznego
10.3. Rola kadry menedżerskiej w zarządzaniu
10.4. Strategia jako podstawowe pojęcie zarządzania strategicznego
10.5. Proces zarządzania strategicznego
10.6. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
10.7. Konkurencyjność w zarządzaniu strategicznym
 
Rozdział 11. Kryzys w gospodarce i przedsiębiorstwie - Maria Białasiewicz, Stanisław Marek, Anna Wieczorek-Szymańska
11.1. Istota i źródła światowego kryzysu gospodarczego XXI wieku
11.1.1. Kryzys jako faza cyklu koniunkturalnego
11.1.2. Mechanizm powstawania wielkich kryzysów
11.1.3. Przyczyny kryzysu finansowego w USA
11.1.4. Skutki obecnego kryzysu
11.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
11.2.1. Kryzys – pojęcie, przebieg, przyczyny i objawy
11.2.2. System ostrzegania przed kryzysem
11.2.3. Działania antykryzysowe
11.2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 
Rozdział 12. Finansowy wymiar rezultatów przedsiębiorstwa - Wanda Skoczylas
12.1. Wartość przedsiębiorstwa jako finansowy cel działalności gospodarczej
12.2. Pomiar wartości przedsiębiorstwa
12.3. Działania tworzące wartość przedsiębiorstwa
12.4. Czynniki tworzące wartość w zakresie działalności operacyjnej i inwestycyjnej
12.5. Struktura i koszt kapitału jako czynniki tworzące wartość
12.6. Płynność finansowa jako warunek konieczny osiągania rentowności
 
Rozdział 13. Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości - Barbara Czerniachowicz, Stanisław Marek, Anna Wieczorek-Szymańska
13.1. Cywilizacyjne podstawy zmian w przedsiębiorstwie
13.2. Megatrendy i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw
13.3. Kryzys a przyszłościowe zmiany rozwojowe
13.3.1. Regulacja systemu finansowego
13.3.2. Konieczność interwencjonizmu państwa
13.3.3. Zapobieganie globalnej nierównowadze
13.3.4. Zapobieganie nadmiernym podziałom na rynku ogólnoświatowym
13.4. Wybrane przyszłościowe zmiany kształtujące procesy gospodarcze
13.4.1. Zmiany demograficzne
13.4.2. Ograniczoność zasobów
13.4.3. Zmiany edukacyjne
13.5. Obszary zmian w przedsiębiorstwach przyszłości
 
Bibliografia
Indeks

Redakcja naukowa Stanisław Marek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i prac zwartych. Zainteresowania naukowe - zarządzanie przedsiębiorstwem i ekonomika produkcji, m.in. współautor Podstawy nauki o organizacji (PWE, 2008), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza (PWE, 2011).

Maria Białasiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania . Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zarządzania organizacjami, zwłaszcza gospodarczymi, konkurencyjności przedsiębiorstw , zarządzania kapitałem ludzkim, planowania w przedsiębiorstwie . Jest autorem, współautorem i redaktorem wielu publikacji naukowych i dydaktycznych z tego zakresu, m.in. Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza (PWE, 2008, 2011).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł