Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania

Aleksy Pocztowski
ISBN: 978-83-208-2321-9
Liczba stron: 560
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji oraz pomyślności regionów i krajów. Upowszechnianie się tego faktu w świadomości społecznej prowadzi do wzrostu profesjonalizmu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które ewoluuje od rutynowego administrowania w kierunku zrównoważonego zarządzania, integrującego – w strategiach i metodach rozwiązywania kwestii HR – aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jako dziedzina badań oraz wdrożeń praktycznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania ludzi w organizacji i na rynku pracy, jest związane z wieloma wyzwaniami, które determinują jego obecny i przyszły rozwój. Zaliczyć do nich należy zmiany technologiczne, które zmieniają charakter pracy oraz polityki i praktyki HR, czyniąc je coraz bardziej sieciowymi, zdalnymi i wirtualnymi. Zmiany demograficzne, generacyjne, w połączeniu z rosnącą mobilnością na rynkach pracy, to kolejne wyzwanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które wiąże się z rosnącą różnorodnością. Należy też pamiętać o presji płynącej z rynków pracy na wzrost efektywności pracy, optymalizację kosztów i innowacyjność usług HR.

Zasygnalizowane powyżej kwestie stanowią przedmiot rozważań w książce, w której autor przedstawia problematykę zarządzania zasobami ludzkimi całościowo, łącząc jego teoretyczne i praktyczne aspekty oraz podkreślając znaczenie kontekstu w rozwijaniu teorii i doskonaleniu praktyki w tej dziedzinie zarządzania.

Książka jest przeznaczona dla: osób prowadzących badania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, studentów ekonomii, zarządzania, socjologii na wyższych uczelniach różnych typów, słuchaczy w szkołach zarządzania, uczestników kursów dla menedżerów, kadry zarządzającej, pracowników i innych praktyków HR. 

Wstęp

1. Geneza, rozwój i kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
1.1. Ciągłość i zmiana funkcji personalnej
1.2. Powstanie koncepcji human resource management
1.3. Współczesne ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
1.4.1. Zmiany techniczne
1.4.2. Koniunktura gospodarcza
1.4.3. Regulacje prawne
1.4.4. Zmiany demograficzne
1.4.5. Kultura organizacji
1.4.6. Czynniki ekologiczne
1.4.7. Globalizacja

2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
2.1. Geneza strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Zarządzanie strategiczne w procesie zmian
2.3. Pojęcie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
2.4. Rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi
2.5. Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
2.6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi a strategia organizacji
2.7. Role głównych aktorów w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
2.8. Czynniki determinujące rozwój szzl

3. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
3.1. Geneza i rozwój mzzl
3.2. Cechy wyróżniające mzzl
3.3. Model EPRG w mzzl
3.4. Międzynarodowi menedżerowie i specjaliści
3.5. Szok kulturowy jako wyzwanie mzzl
3.6. Różnorodność w zatrudnieniu
3.7. Znaczenie różnic narodowych w mzzl

4. Organizacja funkcji HR
4.1. Główni aktorzy funkcji HR
4.2. Interesariusze w obszarze funkcji HR
4.3. Architektura funkcji HR
4.4. Fragmentacja funkcji HR
4.5. Role i kompetencje menedżerów/specjalistów ds. HR
4.6. Funkcja HR w strukturze organizacyjnej
4.6.1. Struktura funkcjonalna
4.6.2. Struktura dywizjonalna
4.6.3. Struktura macierzowa
4.6.4. Struktura projektowa
4.6.5. Struktura procesowa
4.6.6. Struktura sieciowa
4.6.7. Struktura wirtualna

5. Planowanie zatrudnienia i formy świadczenia pracy
5.1. Cel i zakres planowania zatrudnienia
5.2. Określanie potrzeb personalnych
5.3. Prognozowanie zmian w stanie zatrudnienia
5.4. Planowanie obsad personalnych
5.5. Analiza pracy
5.6. Profile kompetencji
5.7. Ewolucja form świadczenia pracy
5.8. Telepraca i co-working
5.9. Leasing pracowniczy i praca tymczasowa
5.10. Samozatrudnienie
5.11. Elastyczne formy czasu pracy

6. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
6.1. Miejsce rekrutacji i selekcji w procesie pozyskiwania osób do pracy
6.2. Źródła rekrutacji kandydatów do pracy
6.3. Funkcje, metody i techniki rekrutacji
6.4. Proces, metody i techniki selekcji
6.5. Wprowadzenie do pracy
6.6. Kontrakt psychologiczny
6.7. Efektywność procesu rekrutacji i selekcji

7. Kierowanie ludźmi w organizacji
7.1. Istota pracy kierowniczej
7.1.1. Role kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
7.1.2. Władza w organizacji
7.1.3. Techniki kierowania ludźmi
7.2. Przywództwo
7.2.1. Teoria cech
7.2.2. Podejście behawioralne
7.2.3. Podejście sytuacyjne
7.2.4. Tendencje rozwojowe w zakresie przywództwa
7.3. Motywowanie
7.4. Delegowanie
7.5. Komunikowanie się
7.6. Kierowanie w zmieniającej się gospodarce

8. Zarządzanie efektami pracy
8.1. Geneza i rozwój zarządzania efektami pracy
8.2. Pojęcie, zasady i procesy zarządzania efektami pracy
8.3. Zarządzanie efektami w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
8.4. Role i kompetencje uczestników procesu zarządzania efektami
8.5. Metodyczne aspekty zarządzania efektami
8.6. Pomiar efektywności
8.7. Zarządzanie efektami w praktyce
8.8. Czynniki wpływające na zarządzanie efektami

9. Ocenianie pracowników
9.1. Istota i znaczenie oceniania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
9.2. Cele i funkcje oceniania
9.3. System oceniania
9.4. Zasady i kryteria oceniania
9.5. Metody i techniki oceniania
9.5.1. Techniki opisowe
9.5.2. Techniki porównawcze
9.5.3. Metody i techniki kompleksowe
9.6. Błędy w procesie oceniania .
9.7. Zarządzanie procesem oceniania

10. Rozwój zasobów ludzkich
10.1. Istota rozwoju zasobów ludzkich
10.2. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
10.3. Podmioty rozwoju zasobów ludzkich
10.4. Proces szkoleniowy
10.4.1. Określenie potrzeb szkoleniowych
10.4.2. Opracowanie planu szkoleń
10.4.3. Realizacja szkolenia
10.4.4. Kontrola szkoleń
10.5. Kariera zawodowa
10.5.1. Istota kariery zawodowej
10.5.2. Etapy w karierze zawodowej
10.5.3. Przestrzeń kariery zawodowej
10.5.4. Zarządzanie karierą zawodową
10.5.5. Orientacje wobec kariery zawodowej
10.5.6. Strategie rozwoju kariery
10.5.7. Kierunki zmian
10.6. Rozwój talentów

11. Wynagrodzenia
11.1. Pojęcie wynagrodzenia
11.2. Funkcje wynagrodzeń
11.3. Zarządzanie wynagrodzeniami
11.4. Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń
11.5. Formy wynagradzania
11.6. Tworzenie systemów wynagradzania
11.7. Wynagradzanie menedżerów
11.7.1. Istota pracy menedżerów
11.7.2. Składniki wynagrodzeń menedżerów
11.8. Badanie wynagrodzeń

12. Retencja i rotacja pracowników
12.1. Istota retencji i rotacji pracowników
12.2. Pomiar i analiza rotacji i retencji pracowników
12.3. Odejścia z inicjatywy pracowników
12.4. Zwolnienia pracowników z inicjatywy organizacji
12.5. Zarządzanie procesem derekrutacji personelu
12.6. Outplacement
12.7. Wpływ redukcji zatrudnienia na osoby pozostające w firmie
12.8. Działania profilaktyczne

13. Warunki i stosunki pracy
13.1. Pojęcie i znaczenie warunków i stosunków pracy
13.2. Kształtowanie treści pracy
13.3. Zbiorowe stosunki pracy
13.4. Partycypacja pracownicza
13.5. Konflikt w organizacji
13.6. Stres w środowisku pracy
13.7. Równowaga między pracą a życiem osobistym

14. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi
14.1. Doradztwo personalne
14.1.1. Pojęcie doradztwa personalnego
14.1.2. Zakres i rodzaje doradztwa personalnego
14.1.3. Korzystanie z usług doradztwa personalnego w praktyce
14.1.4. Kompetencje osób świadczących usługi doradcze
14.1.5. Dział HR jako wewnętrzny konsultant
14.2. Audyt personalny
14.2.1. Pojęcie i cechy audytu personalnego
14.2.2. Rodzaje i zakres audytu personalnego
14.2.3. Standardy stosowane w audycie personalnym
14.2.4. Korzyści i ryzyko, związane z audytem personalnym
14.3. Badanie opinii pracowników (BOP)
14.3.1. Cele i zakres BOP
14.3.2. Badanie zadowolenia/satysfakcji z pracy
14.3.3. Badanie klimatu organizacyjnego
14.3.4. Badanie zaangażowania pracowników
14.4. Outsourcing funkcji HR
14.5. Benchmarking personalny

Zakończenie — w kierunku nowego paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Aleksy Pocztowski
Aleksy Pocztowski

Aleksy Pocztowski jest profesorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pełniąc różne funkcje, m.in. dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz prorektora ds. nauki. Jest twórcą i kierownikiem Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół: współczesnych koncepcji i metod zarządzania zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim, strategicznego i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, zarządzania talentami, rozwoju zasobów ludzkich i rynku pracy. Jest autorem ponad 300 opracowań naukowych w formie: artykułów, monografii, recenzji i innych prac z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Aktywnie pracuje na rzecz środowiska naukowego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, pełniąc różne funkcje w: komitetach naukowych PAN, radach programowych i kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych, radach instytucji naukowych i samorządowych oraz przedsięwzięciach popularyzujących osiągnięcia naukowe oraz dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Jest posiadaczem tytułu „Człowieka Roku w HR w Polsce”, stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz VolkswagenStiftung.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł