Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych

Czesław Zając
ISBN: 978-83-208-1994-6
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
54.90
Zapytaj

Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach, funkcjonujących w świecie gospodarki opartej na wiedzy i wielokulturowości, jest złożone i wielowymiarowe. Dotyczy to zwłaszcza grup kapitałowych o charakterze międzynarodowym, które – poprzez przejęcia i fuzje, w procesach umiędzynaradawiania – włączają zagraniczne przedsiębiorstwa w swoje struktury. Przyjęte sposoby zarządzania takimi organizacjami gospodarczymi nie zawsze są skuteczne, stąd rodzi się potrzeba wypracowania efektywnych metod rozwiązywania występujących w nich złożonych problemów społecznych (personalnych, interpersonalnych, kulturowych) oraz organizacyjnych. W tym celu poszukuje się m.in. wzorca menedżera i specjalisty międzynarodowego (przyszłego ekspatrianta), aby zapewnić spójność kultury organizacyjnej i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych.
W Zarządzaniu zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych Autor, Czesław Zając zwraca szczególną uwagę na:
- problematykę lokalizacji funkcji personalnej w strukturach grup kapitałowych;
- koncepcję strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach wielokulturowości występującej w międzynarodowych grupach kapitałowych ;
- metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą być wykorzystywane w grupach kapitałowych;
- kompetencje i postawy menedżerów międzynarodowych oraz metody oceny ich pracy;
- identyfikację problemów specyficznych dla zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych.
 

Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej spółek tworzących grupy kapitałowe różnego rodzaju oraz dla studentów zarządzania, a także słuchaczy szkoleń i podyplomowych studiów menedżerskich.

 


Ze Wstępu

Czym różni się szeroko ujmowana funkcja personalna w samodzielnych przedsiębiorstwach od funkcji personalnej w grupach kapitałowych? Należy w tym miejscu wyjaśnić, że grupy kapitałowe są pojmowane w niniejszej książce jako zgrupowania przedsiębiorstw powiązane kapitałowo do osiągania wspólnych celów gospodarczych i utworzone z podmiotów gospodarczych, wyodrębnionych w formie spółek kapitałowych. Celem opracowania, w którym podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie, jest analiza i ocena zakresów przedmiotowego, podmiotowego oraz instrumentalnego funkcji personalnej w grupach kapitałowych. Funkcja ta jest rozpatrywana poprzez pryzmat zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarach strategicznym i operacyjnym, w kontekście specyfiki tych grup, wyznaczonej przez ich architekturę oraz sposoby zarządzania. Cele szczegółowe obejmują następujące obszary.
1. Wskazanie wpływu zakresu przedmiotowego funkcji personalnej w grupie kapitałowej na jej: zakres podmiotowy, centralizację i decentralizację oraz koncentrację i rozproszenie (dekoncentrację).
2. Ocena poziomu integracji strategicznej w grupach kapitałowych poprzez pryzmat strategii ogólnej i strategii personalnej oraz ocena możliwości operacjonalizacji zarządzania ich zasobami ludzkimi.
3. Identyfikacja i diagnoza treści oraz charakteru problemów specyficznych dla zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych, a także ocena skutków występowania tych problemów dla podmiotów dominujących i zależnych (spółek nadrzędnych i podporządkowanych).
 

Książka zawiera postulaty i zalecenia, które, zdaniem Autora, Czesława Zająca mogą się okazać przydatne dla kadr kierowniczych zatrudnionych w spółkach tworzących grupy kapitałowe oraz dla menedżerów przedsiębiorstw. Ukazuje ona również wątki teoretyczne i koncepcyjne, które mogą stanowić inspiracje do bardziej pogłębionych badań prezentowanej problematyki. Książkę można polecać studentom zarządzania oraz słuchaczom szkoleń i podyplomowych studiów menedżerskich.
 

 

 

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
1. Grupy kapitałowe — istota, przesłanki powstawania, cele, formy, architektura
1.1. Pojęcie i istota grupy kapitałowej
1.2. Przesłanki tworzenia grup kapitałowych
1.2.1. Przesłanki tworzenia grup kapitałowych w świetle nauki o przedsiębiorstwie
1.2.2. Przyczyny powstawania grup kapitałowych na gruncie praktyki zarządzania
1.2.2.1. Grupy kapitałowe jako formy koncentracji przedsiębiorstw
1.2.2.2. Przejęcia i fuzje jako źródło powstawania i rozwoju grup kapitałowych
1.3. Cele grup kapitałowych
1.4. Formy grup kapitałowych
1.5. Grupy kapitałowe jako organizacje sieciowe
1.6. Architektura grup kapitałowych
1.6.1. Architektura grup kapitałowych w świetle teorii złożoności i teorii sieci
1.6.2. Status podmiotów tworzących grupę kapitałową
1.6.3. Przesłanki i warianty rozmieszczenia funkcji i decyzji w grupach kapitałowych
 
2. Miejsce funkcji personalnej w układach organizacyjnych grup kapitałowych
2.1. Funkcja personalna na tle innych funkcji organicznych w grupach kapitałowych
2.2. Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie lokalizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych
2.2.1. Ujęcie przedmiotowe
2.2.2. Ujęcie podmiotowe
2.3. Unia personalna jako źródło powstawania więzi personalnych w grupie kapitałowej
2.3.1. Modele organizacyjne realizacji unii personalnej
2.3.2. Rady nadzorcze jako czynnik wzmacniający siłę więzi personalnych
2.4. Emergentny charakter więzi personalnych w układach organizacyjnych grup kapitałowych
2.4.1. Naśladownictwo
2.4.2. Zaufanie
2.4.3. Współdziałanie wewnątrzorganizacyjne
 
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych w świetle rozwoju funkcji personalnej
3.1. Modele rozwoju funkcji personalnej
3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi i systemy wysoce efektywnej pracy jako współczesne koncepcje zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach i ich zgrupowaniach
3.3. Organizacyjne i personalne aspekty rozwoju funkcji personalnej w grupach kapitałowych
3.4. Podstawa epistemologiczna współczesnych badań i konceptualizacji zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych
 
4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych
4.1. Istota strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych
4.2. Integracja strategiczna w grupach kapitałowych
4.2.1. Zintegrowany model strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
4.2.2. Polityka personalna a strategia personalna grupy kapitałowej
4.2.3. Strategia ogólna (globalna) a strategia personalna grupy kapitałowej
4.3. Problemy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych
 
5. Operacjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych
5.1. Instrumenty personalne na tle innych narzędzi zarządzania grupą kapitałową
5.2. Metody, techniki i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych
5.2.1. Unia personalna jako instrument doboru najważniejszych menedżerów i specjalistów
5.2.2. Assessment center jako metoda doboru członków rad nadzorczych, członków zarządów oraz specjalistów w spółkach podporządkowanych
5.2.3. Metoda 360° jako kompleksowa metoda okresowego oceniania menedżerów średniego szczebla zarządzania i kierowników liniowych  
5.2.4. Systemy wynagradzania menedżerów i pracowników w grupach kapitałowych
5.2.5. Programy rozwoju menedżerów i pracowników w grupach kapitałowych
 
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych
6.1. Umiędzynarodowienie organizacji gospodarczych
6.2. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
6.2.1. Istota i cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
6.2.2. Wielokulturowy kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
6.3. Międzynarodowa kadra menedżerska
6.3.1. Profil kompetencyjny międzynarodowego menedżera
6.3.2. Modele kariery menedżerskiej w międzynarodowych grupach kapitałowych
 
7. Społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce funkcjonowania międzynarodowych grup kapitałowych — wyniki badań
7.1. Kulturowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi w spółkach podporządkowanych międzynarodowych korporacji, zlokalizowanych w Polsce — wyniki badań
7.2. Personalne problemy w międzynarodowych grupach kapitałowych — treść, skutki i sposoby ich rozwiązywania w badanych przedsiębiorstwach
7.3. Społeczne skutki przedsięwzięć transformacyjnych w zagranicznych spółkach podporządkowanych międzynarodowych grup kapitałowych, objętych badaniami — analiza i ocena
 
Zakończenie
Bibliografia
 
 
 

Czesław Zając

Profesor nadzwyczajny zarówno Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa), jak i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi), a także wykładowcą Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Autor ponad 100 publikacji. Posiada bogate doświadczenia menedżerskie, uzyskane w trakcie wieloletniej pracy na bankowych stanowiskach dyrektorskich, oraz doświadczenia konsultingowe w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł