Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
ORCID: 0000-0001-6651-4037

Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka i współautorka opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu zachowań konsumentów, komunikacji marketingowej w Internecie oraz różnic kulturowych, wydawanych w Polsce i poza granicą. Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół komunikacji online, zwłaszcza w mediach społecznościowych. W swojej pracy skupia się na perswazyjności nieformalnej komunikacji między konsumentami za pośrednictwem Internetu (komunikacji eWOM). Jej obecna działalność badawcza obejmuje również analizy zachowań prośrodowiskowych konsumentów. Rozwija także zainteresowania w obszarze metodologii badań naukowych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.2
JEL: M37; M39

Wypowiedzi konsumentów w Internecie na temat oferty rynkowej (komunikaty eWOM) stały się ważnym źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji nabywczych. Jednak, aby były one w tym celu wykorzystywane przez konsumentów, powinny być postrzegane jako użyteczne. Artykuł koncentruje się na uwarunkowaniach przydatności komunikatów eWOM, a konkretnie recenzji online będących ich specyficzną formą. Jego celem jest określenie znaczenia wiedzy o produkcie w postrzeganiu przydatności recenzji online o różnej walencji przez polskich konsumentów. Realizując cel, sięgnięto po eksperyment online w schemacie międzygrupowym wśród dorosłych Polaków. Testowano ich reakcje na pozytywne, negatywne i neutralne recenzje online przykładowego produktu typu search. Wykorzystano jedno- i wieloczynnikową analizę wariancji do badania efektu interakcji między wiedzą ekspercką konsumenta i walencją recenzji a zmienną zależną — oceną jej przydatności. Ustalono, że wiedza konsumenta różnicuje ocenę przydatności recenzji online. Pozytywne recenzje online są uważane za przydatniejsze przez osoby o dużej wiedzy w porównaniu z osobami o mniejszej wiedzy. Różnica w ocenie przydatności recenzji o różnej walencji jest największa w przypadku konsumentów o średniej wiedzy.

Słowa kluczowe: wiedza konsumentów o produkcie; eWOM; użyteczność komunikatów eWOM; recenzje online; walencja recenzji online