Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Michalina Duda-Hyz
ORCID: 0000-0001-7058-3481
Dr hab. Michalina Duda-Hyz, prof. UO Profesor nadzwyczajny w Katedrze Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Opolskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.12.2
JEL: H72, H75, K32

Celem artykułu jest analiza przepisów normujących organizację i zasady gospodarki finansowej Funduszu Medycznego w kontekście funkcji, jakie w doktrynie prawa finansowego przypisuje się funduszom celowym. W pierwszej części opracowania poddano ocenie regulacje dotyczące organizacji i zadań tej jednostki. Drugą poświęcono przedstawieniu źródeł finansowania oraz zasad gospodarki finansowej Funduszu, zwracając szczególną uwagę na problem zasilania tej jednostki tzw. wpłatą z budżetu państwa. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu do odrębnego opracowania pozostawiono problematykę programów inwestycyjnych oraz kwestię trybu i zasad przekazywania środków z Funduszu.

Stosując metody właściwe współczesnej dogmatyce prawa, zidentyfikowano podstawowe cechy przesądzające o charakterze prawnym Funduszu Medycznego. Zweryfikowano hipotezę, że jednostka ta, pomimo nadania jej w płaszczyźnie normatywnej statusu państwowego funduszu celowego, stanowi rodzaj parabudżetu, który jedynie w ograniczonym zakresie może realizować właściwe funduszom celowym funkcje redystrybucyjną oraz mobilizacji środków publicznych. Wykazano również, że skutkiem uchwalenia ustawy o Funduszu Medycznym jest wyodrębnienie części wydatków budżetu państwa przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony zdrowia i stworzenie podstaw prawnych do ich wydatkowania w sposób charakterystyczny dla gospodarki funduszowej. Przyjęcie takiego rozwiązania wpisuje się w dostrzegalną w ostatnich latach tendencję do odstępstw od zasady zupełności budżetu państwa.

Słowa kluczowe: Fundusz Medyczny; państwowe fundusze celowe; zasady gospodarki finansowej; debudżetyzacja

Dr hab. Michalina Duda-Hyz, prof. UO

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Opolskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego.