Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ppłk dr Bartosz Kozicki
ORCID: 0000-0001-6089-952X

Podpułkownik Wojska Polskiego, doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 21 stycznia 2020 roku pełni obowiązki Zastępcy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Zainteresowania naukowo badawcze koncentrują się wokół zagadnień ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dyscypliny naukowej zarządzanie. W całości tych zainteresowań na pierwszy plan wysuwają się grupy problemów związanych z metodami oceny działalności przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomiczno-finansowym i organizacyjnym. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z budżetem resortu obrony narodowej. Był powołany na eksperta w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych procesu planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej. Brał udział w modelowaniu procesu planowania potrzeb Sił Zbrojnych RP, oraz misji zagranicznej w Republice Iraku. Uzyskał certyfikację z NATO School z Latiny dla kursów, prowadzonych na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej, związanych z oprogramowaniem Logfas. Jest autorem, wielu oryginalnych prac opublikowanych w formie artykułów, pozycji zwartych, planów, programów kursów oraz projektów badawczych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.7.3
JEL: F170; L11; M15

W artykule przedstawiono dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych pasażerskim transportem lotniczym krajowym i międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych w ujęciu miesięcznym w latach 2003–2020 i ich prognozowania na 2021 r. Badania rozpoczęto od analizy i oceny dwóch szeregów czasowych dotyczących liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym pasażerskim w Stanach Zjednoczonych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zbudowano model Kleina, za pomocą którego wykonano prognozowanie szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych transportem lotniczym krajowym w ujęciu miesięcznym na rok 2021. Zbudowany model jest połączeniem prognozowania ilościowego i jakościowego .

Słowa kluczowe: transport; transport lotniczy; prognozowanie; COVID-19; analiza szeregów czasowych
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.4
JEL: C51, E31, E37, E64

Wielowymiarowa analiza porównawcza populacji i zgonów ludzi w państwach Europy w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego

The objective of the article is to carry out a multidimensional comparative analysis of populations and human deaths in European countries in terms of economic security. The research applies tools of comparative analysis, first by grouping and unraveling the data and then by their charting and evaluation. The study covers 32 European countries focusing on populations and deaths of people in 2005–2018. The research question has been formulated as: "Will the application of multidimensional comparative analysis of populations and deaths of people in 32 European countries allow to detect any regularities occurring in the phenomenon?"

The article provides multidimensional comparative analyses of dependent variables (32 European countries, years) and explanatory variables (population and human deaths) in terms of the impact on economic security. The results of the studies carried out are repetitive relationships in mononomial intervals — years.

Detecting regularities persistent in populations and human deaths in 32 European countries using multidimensional comparative analyses may allow their predicting in the future. Death rates expressed in percentage points in populations of 32 European countries in 2005–2018 were calculated and enabled observation of similarities in the time series analyzed.

Celem artykułu jest przeprowadzenie wielowymiarowej analizy porównawczej populacji i zgonów ludzi w państwach Europy w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego. Do badań zastosowano wielowymiarowe analizy porównawcze. Dane poddawano grupowaniu i rozplataniu. Następnie zestawiano je na wykresach i oceniono. Podmiotem badań są 32 państwa Europy, zaś przedmiotem populacja i zgony ludzi w latach 2005–2018. Sformułowano pytanie badawcze, które brzmi: „Czy zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej populacji i zgonów ludzi w 32 poszczególnych państwach Europy pozwoli wykryć prawidłowości rządzące rozpatrywanym zjawiskiem?”.

Artykuł zawiera wielowymiarowe analizy porównawcze zmiennych zależnych (32 państwa Europy, lata) i zmiennych je objaśniających (populacja i zgony ludzi) w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Rezultatem przeprowadzonych badań są zależności powtarzające się w jednoimiennych przedziałach czasowych — latach.

Wykrycie prawidłowości utrzymujących się w populacji i zgonach ludzi w 32 poszczególnych państwach Europy poprzez zastosowanie wielowymiarowych analiz porównawczych może pozwolić na ich prognozowanie na przyszłość. Wyliczono indeksy zgonów w populacjach w punktach procentowych w każdym z 32 rozpatrywanych państw Europy w latach 2005–2018. Pozwoliły one na zaobserwowanie podobieństw w analizowanych szeregach czasowych.

Słowa kluczowe: population; deaths; multidimensional comparative analyses; economic security (populacja; zgony; wielowymiarowe analizy porównawcze; bezpieczeństwo ekonomiczne)
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.4
JEL: L61

W artykule poruszono problem z zakresu analizy i oceny danych dotyczących przychodu i jego prognozowania na 2019 r. w wybranym przedsiębiorstwie. Do analizy szeregu czasowego pierwotnego użyto wielu narzędzi badawczych. Pozwoliły one na zaobserwowanie tendencji w postaci trendu o charakterze malejącym oraz sezonowości w ujęciu miesięcznym. Wykryte tendencje zostały poddane badaniu przy użyciu kolejnych narzędzi badawczych, oraz przez budowę modelu zero- -jedynkowego regresji wielorakiej. Wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest jednoznaczne stwierdzenie istnienia trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym w szeregu czasowym pierwotnym. Stało się to bezpośrednią przesłanką do wykonania prognozowania szeregu czasowego pierwotnego metodą wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa po przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury i odwołaniu się autora do doświadczenia własnego.

Słowa kluczowe: przychody; prognozowanie
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.3
JEL: R31, R51

W artykule poruszono problem z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania zapasami w BMW Polska. Celem pracy jest usprawnienie zarządzania zapasami w analizowanej firmie poprzez wdrożenie narzędzia informatycznego SRD. Badania rozpoczęto od analizy problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu badań. Następnie poddano analizie i ocenie wskaźniki wykorzystywane podczas zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie. Do oceny wykorzystano metodę analizy porównawczej, gdzie zestawiono ze sobą wskaźniki przed wdrożeniem nowego narzędzia o nazwie SRD do zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie i po wdrożeniu (lata 2018–2019).

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami; systemy informatyczne do zarządzania zapasami; analiza porównawcza
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.4
JEL: D22, O30

W artykule poruszony został problem z zakresu analizy wielowymiarowej i jej oceny danych dotyczących ceny jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce. Badania wykonano w trzech etapach. W etapie pierwszym przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego pierwotnego dotyczącego ceny jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce w ujęciu dynamicznym. W drugim i trzecim etapie wielowymiarowej analizy przeprowadzono grupowanie danych. Zmienną grupującą były lata, kwartały i na ich podstawie przeprowadzono analizę i jej ocenę. Przeprowadzona ocena wielowymiarowej analizy jest przesłanką do poprawnego doboru metody prognozowania na przyszłość.

Słowa kluczowe: cena mieszkania; wielowymiarowa analiza