Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mjr dr Bartosz Kozicki
ORCID: 0000-0001-6089-952X
Major Wojska Polskiego, doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 21 stycznia 2020 roku pełni obowiązki Zastępcy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Zainteresowania naukowo badawcze koncentrują się wokół zagadnień ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dyscypliny naukowej zarządzanie.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.4
JEL: L61

W artykule poruszono problem z zakresu analizy i oceny danych dotyczących przychodu i jego prognozowania na 2019 r. w wybranym przedsiębiorstwie. Do analizy szeregu czasowego pierwotnego użyto wielu narzędzi badawczych. Pozwoliły one na zaobserwowanie tendencji w postaci trendu o charakterze malejącym oraz sezonowości w ujęciu miesięcznym. Wykryte tendencje zostały poddane badaniu przy użyciu kolejnych narzędzi badawczych, oraz przez budowę modelu zero- -jedynkowego regresji wielorakiej. Wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest jednoznaczne stwierdzenie istnienia trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym w szeregu czasowym pierwotnym. Stało się to bezpośrednią przesłanką do wykonania prognozowania szeregu czasowego pierwotnego metodą wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa po przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury i odwołaniu się autora do doświadczenia własnego.

Słowa kluczowe: przychody; prognozowanie
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.3
JEL: R31, R51

W artykule poruszono problem z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania zapasami w BMW Polska. Celem pracy jest usprawnienie zarządzania zapasami w analizowanej firmie poprzez wdrożenie narzędzia informatycznego SRD. Badania rozpoczęto od analizy problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu badań. Następnie poddano analizie i ocenie wskaźniki wykorzystywane podczas zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie. Do oceny wykorzystano metodę analizy porównawczej, gdzie zestawiono ze sobą wskaźniki przed wdrożeniem nowego narzędzia o nazwie SRD do zarządzania zapasami w badanym przedsiębiorstwie i po wdrożeniu (lata 2018–2019).

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami; systemy informatyczne do zarządzania zapasami; analiza porównawcza
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.4
JEL: D22, O30

W artykule poruszony został problem z zakresu analizy wielowymiarowej i jej oceny danych dotyczących ceny jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce. Badania wykonano w trzech etapach. W etapie pierwszym przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego pierwotnego dotyczącego ceny jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce w ujęciu dynamicznym. W drugim i trzecim etapie wielowymiarowej analizy przeprowadzono grupowanie danych. Zmienną grupującą były lata, kwartały i na ich podstawie przeprowadzono analizę i jej ocenę. Przeprowadzona ocena wielowymiarowej analizy jest przesłanką do poprawnego doboru metody prognozowania na przyszłość.

Słowa kluczowe: cena mieszkania; wielowymiarowa analiza

Major Wojska Polskiego, doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 21 stycznia 2020 roku pełni obowiązki Zastępcy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Zainteresowania naukowo badawcze koncentrują się wokół zagadnień ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dyscypliny naukowej zarządzanie. W całości tych zainteresowań na pierwszy plan wysuwają się grupy problemów związanych z metodami oceny działalności przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomiczno-finansowym i organizacyjnym. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z budżetem resortu obrony narodowej. Był powołany na eksperta w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych procesu planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej. Brał udział w modelowaniu procesu planowania potrzeb Sił Zbrojnych RP, oraz misji zagranicznej w Republice Iraku. Uzyskał certyfikację z NATO School z Latiny dla kursów, prowadzonych na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej, związanych z oprogramowaniem Logfas. Jest autorem, wielu oryginalnych prac opublikowanych w formie artykułów, pozycji zwartych, planów, programów kursów oraz projektów badawczych.