Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2022

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.6.1
JEL: I30, H12, M11, O32

Celem artykułu jest ocena stanu i wskazanie przyszłych przekształceń międzynarodowych łańcuchów dostaw. Zastosowano metodę analizy i krytycznej oceny stanu oraz projekcję zmian badanej dziedziny. Pandemię COVID-19 i wojenną agresję na Ukrainę należy uznać za poważną cezurę zmieniającą myślenie o kształtowaniu i zarządzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Dotychczasowy standard zarządzania nimi, opierający się na pasożytniczej pogoni za często nienależną nadwyżką finansową, powinien zostać zredefiniowany. Postuluje się, aby dążyć do ukształtowania symbiotycznych łańcuchów zarządzanych relacyjnie i przyczyniających się do modernizacji społeczno-gospodarczej krajów słabiej rozwiniętych. Należy też spodziewać się przedsięwzięć na rzecz budowy większego stopnia odporności tych łańcuchów poprzez mniej rygorystyczne traktowanie potrzeby odchudzania łańcuchów, a w większym stopniu ich zazieleniania. Zmierzając też do redukcji ryzyka ekonomicznego, należy spodziewać się minimalizacji długości korytarzy transportowych, co oznacza relokację geograficzną firm tworzących łańcuchy dostaw.

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw; cele zarządzania; modele łańcuchów dostaw; nowa organizacja i zarządzanie łańcuchami dostaw
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.6.2
JEL: O35, O36, A13

Celem artykułu jest próba identyfikacji stosunkowo nowego zjawiska w gospodarce współdzielenia, jakim jest logistyka tłumu (crowd logistics). Pomimo coraz większej popularności, inicjatywy tego typu nie są jeszcze przedmiotem wielu prac naukowych, relatywnie niewiele artykułów porusza tę problematykę. Istotą logistyki tłumu jest stworzenie połączenia pomiędzy uczestnikami gry rynkowej posiadającymi określone zasoby logistyczne a tymi, którzy zgłaszają potrzeby logistyczne. Ma to zmierzać do zminimalizowania nieefektywnej eksploatacji zasobów i zaktywizowania niewykorzystywanych kompetencji. Wykorzystując podejście eksploracyjne, na podstawie wyników przeglądu 77 aktywnych inicjatyw logistyki tłumu zbadano rozwiązania stosowane w praktyce. Dokonano podziału tych inicjatyw na grupy zdefiniowane w niniejszym artykule, a także podkreślono główne charakterystyczne cechy logistyki tłumu w porównaniu z tradycyjną logistyką biznesową. Dokonano także próby określenia kierunków rozwoju i potencjalnego wpływu logistyki tłumu na tradycyjne przedsiębiorstwa. Praca powstała na bazie analizy materiałów wtórnych: artykułów, raportów firm konsultingowych i studiów przypadków dostępnych w czasopismach branżowych, na firmowych stronach internetowych oraz przedstawianych przez same firmy w ramach seminariów internetowych.

Słowa kluczowe: crowd logistics; logistyka tłumu; ekonomia współdzielenia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.6.3
JEL: F50, R41

Zmiany geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 24 lutego 2022 r. — ujęcie logistyczne

Central and Eastern Europe has a special place in the logistics service of international trade, not only due to the strategic geographic location determining the transit position in the Trans- Eurasian supply chains. Also due to the significant share of services provided by enterprises located in the countries of the region. The outbreak of the armed conflict on February 24, 2022, initiated by the attack of Russian troops on the territory of Ukraine, should be considered a key determinant of changes in the economic ties that have existed so far. As a result of the so far made and expected subsequent decisions in the field of international political and economic relations, the region’s logistic connections will undergo reconfiguration. Importantly, their effects will be visible not only in the countries of Central and Eastern Europe, but also on a supra-regional scale.

The paper addresses the issue of the short and long-term effects of economic disturbances resulting from the Russian-Ukrainian war and their implications for the logistic service system. It is based on the perspective of geopolitical dependencies and changes in the strategic order, which is reflected in the ongoing crisis. The paper uses statistical data determining the hitherto involvement of individual countries in international flows and indicates the potential consequences of restrictions on international trade in goods. Ongoing conflict limitations in access to resources and the possibilities of their effective delivery in supply chains will cause far-reaching changes of global importance. Sanctions and retaliatory sanctions in Russia’s relations with the West, preventing the implementation of the current supplies from Ukraine covered by military operations, will shape the market selected goods and logistics services to a large extent. At this stage, it is important to be aware of the consequences of the conflict that has begun.

Europa Środkowo-Wschodnia zajmuje szczególne miejsce w obsłudze logistycznej handlu międzynarodowego. Wynika to nie tylko ze strategicznego położenia geograficznego, determinującego pozycję tranzytową w transeurazjatyckich łańcuchach dostaw, ale także ze znacznego udziału usług logistycznych świadczonych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w krajach regionu. Wybuch konfliktu zbrojnego 24 lutego 2022 r., zainicjowany atakiem wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, należy uznać za kluczowy wyznacznik zmian w dotychczasowych powiązaniach gospodarczych. W wyniku podjętych i oczekiwanych kolejnych decyzji w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych powiązania logistyczne ulegają rekonfiguracji. Co ważne, ich efekty będą widoczne nie tylko w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w skali ponadregionalnej.

W artykule poruszono kwestię krótko- i długofalowych skutków zaburzeń gospodarczych, wywołanych wojną rosyjsko- -ukraińską oraz ich implikacji dla systemu obsługi logistycznej. Opiera się on na perspektywie zależności geopolitycznych i zmian w porządku strategicznym, co znajduje odzwierciedlenie w trwającym kryzysie. W artykule wykorzystano dane statystyczne określające dotychczasowe zaangażowanie wybranych krajów w przepływy międzynarodowe oraz wskazano potencjalne konsekwencje ograniczeń w międzynarodowym handlu towarami. Wymuszone trwającym konfliktem ograniczenia w dostępie do zasobów i możliwości ich efektywnego dostarczania w łańcuchach dostaw spowodują daleko idące zmiany o znaczeniu globalnym, zaś sankcje i działania odwetowe w znacznym stopniu ukształtują rynek wybranych towarów i usług logistycznych.

Słowa kluczowe: Russo-Ukrainian war; logistics channels; resource availability changes; supply chains reconfiguration (wojna rosyjsko-ukraińska; kanały logistyczne; zmiana dostępności zasobów; rekonfiguracja łańcuchów dostaw)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.6.4
JEL: C45, C53, C55, D81, R41

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się zastosowaniu technologii Big Data, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji (artificial intelligence — AI). Przedsiębiorstwa dążą do przewagi konkurencyjnej poprzez odpowiednie zastosowanie analityki danych. Technologia Big Data może być wykorzystywana w wielu różnych branżach, np. w branży transportowej czy medycznej, a potencjalnie we wszystkich. Olbrzymim problem w łańcuchu logistycznym jest ryzyko opóźnień, na które może wpływać wiele czynników, m.in. nieczytelna etykieta na przesyłce, brak pracowników magazynowych czy kongestia w miastach. Artykuł koncentruje się na zastosowaniu technologii Big Data do wykrywania ryzyka opóźnień w łańcuchach dostaw produktów leczniczych. Jego celem jest przedstawienie koncepcji dużych zbiorów danych, architektury Big Data dla łańcucha dostaw produktów leczniczych oraz zaprezentowanie wyników badań związanych z predykcją ryzyka opóźnień dzięki implementacji tej architektury w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Postawiony cel zdeterminował wybór następujących metod badawczych: analizy literatury oraz modelowania, które pozwoliło zaprojektować i wdrożyć architekturę dla łańcucha dostaw w badanym przedsiębiorstwie. W ostatniej części artykułu zaprezentowano model regresji logistycznej do przewidywania opóźnień w łańcuchu dostaw produktów leczniczych. W ramach badań ustalono, że model ma wysoką zdolność predykcyjną.

Słowa kluczowe: Big Data; zarządzanie łańcuchem dostaw; zarządzanie ryzykiem
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł