Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2022

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.1
JEL: R41

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym — wybrane aspekty bezpieczeństwa na polskich drogach

The article presents the subject matter of safety in road traffic in Poland in the aspects selected by the authors. The research objective of the study was to identify, analyse and evaluate road safety in Poland. A review of the literature, i.e. books and scientific articles, as well as analysis of statistical data from the Polish Border Guard Headquarters in Warsaw, the National Police Headquarters in Warsaw and the Central Statistical Office were used to examine the problem matter. The status of road safety depends on numerous factors: the article analyses road accidents that occurred in specific months, days of the week and times of the day and considers alcohol intoxication of road users. The authors emphasize that one of the most essential problems that Poland faces today is low level of road safety. This may be for two reasons. First of all, there is an increase in the number of passenger cars, trucks, and tractor units. Secondly, the pace of road infrastructure improvement is insufficient.

W artykule zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w wybranych przez autorów aspektach. Celem badawczym opracowania była identyfikacja, analiza i ocena bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Do poznania problematyki zastosowano przegląd literatury, tj. pozycji zwartych oraz artykułów naukowych, analizę danych statystycznych pochodzących z Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, zaś w artykule dokonano analizy wypadków drogowych, które miały miejsce w określonych miesiącach, dniach tygodnia i określonych porach doby oraz wzięto pod uwagę nietrzeźwość użytkowników dróg. Autorzy podkreślają, że jednym z ważniejszych problemów, jakie dotykają dziś Polskę, jest ciągle niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Może to wynikać z dwóch powodów. Pierwszym jest wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych oraz ciągników siodłowych. Drugi to zbyt wolna poprawa infrastruktury drogowej.

Słowa kluczowe: transport; safety; evaluation; passenger; road accidents (transport; bezpieczeństwo; ocean; pasażer; wypadki drogowe)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.2
JEL: E32, I13, L43, L91, R41

Zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw wskutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz dynamicznego ożywienia rynku żeglugi kontenerowej

 The world crisis caused by the pandemic exerted significant impact on the global supply chain operations. They were subjected to numerous unprecedented disturbances which then significantly intensified as a result of the unexpected, dynamic recovery of the global container transport market. The aim of the article is to attempt a multifaceted initial assessment of the scale and widespread results of the destabilization of markets and global logistics supply chains, as well as to determine its impact on the global economy, along with an indication of the possible short- and medium-term consequences of this state for selected entities operating in global supply chains. The main hypotheses which were verified during the study were as followed: (1) the COVID-19 crisis impacted the global commodity and shipping markets with unprecedented and unknown so far force, (2) the global container shipping sector experienced historical boom during the period from October 2020 to March 2022 and was in fact a real financial beneficiary of the last crisis. The methods of economic and statistical analysis and among them the factors analysis (FA) have been used as the main analytical tool to carry out the set research goals and to verify the hypotheses. The results of this study indicate the need for greater control of the global container shipping alliances by antitrust authorities as well as for deeper structural reconstruction of the existed global logistics supply chains.

Światowy kryzys spowodowany pandemią wywarł znaczny wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Zostały one poddane licznym, niespotykanym dotychczas zakłóceniom, które następnie nieoczekiwanie nasiliły się w wyniku niespodziewanego, dynamicznego ożywienia globalnego rynku przewozów kontenerowych. Celem artykułu jest podjęcie próby dokonania wstępnej, wieloaspektowej oceny skali i skutków nieznanej dotychczas w historii rozwoju handlu i żeglugi światowej destabilizacji rynków oraz globalnych logistycznych łańcuchów dostaw. Sformułowano dwie hipotezy badawcze, które następnie poddano weryfikacji: (1) kryzys COVID-19 wpłynął na światowe rynki towarowe i żeglugowe z nieznaną i niespotykaną dotychczas siłą, oraz (2) globalny sektor żeglugi kontenerowej doświadczył w trakcie jego trwania w okresie październik 2020–marzec 2022 historycznego boomu i był realnie beneficjentem finansowym ostatniego kryzysu. Metody analizy ekonomiczno- statystycznej, a wśród nich analiza czynnikowa (FA), zostały wykorzystane jako główne narzędzie analityczne do realizacji założonych celów badawczych i weryfikacji postawionych hipotez. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę większej kontroli globalnych kontenerowych aliansów żeglugowych przez organy antymonopolowe, a także głębszej, strukturalnej przebudowy istniejących globalnych logistycznych łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: supply chains disruptions management; container shipping market; freight and charter indices; resilient digitalized supply chain (zarządzanie łańcuchem dostaw; rynek żeglugi kontenerowej; indeksy frachtowe i czarterowe; odporny cyfrowy łańcuch dostaw)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.3
JEL: D22, M21

Artykuł stanowi drugą część opracowania, którego celem jest prezentacja zmian w zarządzaniu łańcuchami dostaw przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii oraz ocena wpływu tych zmian na budowanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Podjęto w nim próbę pogłębionej analizy najważniejszych, w przekonaniu autorki, aspektów zmian w zarządzaniu łańcuchami dostaw wybranych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych w latach 2018–2020 oraz oceny wpływu tych zmian na proces budowania przewagi konkurencyjnej badanych firm.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw; logistyka; procesy logistyczne; przedsiębiorstwo; przewaga konkurencyjna; pandemia COVID-19
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.4
JEL: L91, R40

Rozwój infrastrukturalny jest zasadniczy dla rozwoju państwa, a zwłaszcza ma istotny wpływ na transport. Podobnie infrastruktura transportowa jest kluczowym składnikiem rozwoju gospodarczego na wszystkich płaszczyznach. Sprzyja ona dobrobytowi osobistemu i wzrostowi gospodarczemu. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju usług transportowych, będąc czynnikiem determinującym wyniki z sektora transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stanu infrastruktury drogowej i sytuacji gospodarczej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw transportowych. W badaniach wzięło udział łącznie ponad 100 przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze usług transportowych, którzy byli obecni na rynku przez okres od roku do ponad 21 lat. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny, a jego wyniki zostały opracowane z zastosowaniem metod statystycznych, m.in. wybranych testów nieparametrycznych (U Manna– Whitneya, H Kruskala–Wallisa), oraz badania korelacji. Pozwoliło to na weryfikację opinii przedstawicieli firm co do jakości infrastruktury drogowej i jej wpływu na rozwój branży na przestrzeni lat.

Słowa kluczowe: rozwój infrastruktury drogowej; transport; badania przedsiębiorców
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł