Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 04/2023

ISSN: MIR2304
Liczba stron: 57
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.4.1
JEL: M31, M21, M15

Celem artykułu jest ukazanie – na podstawie źródeł literaturowych – ewolucji zasad i metod analizy rynku, badań rynku i badań marketingowych stosowanych w obszarze zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem. Przez wiele lat poszukiwań, eksperymentów, innowacji badacze dysponowali wieloma metodologiami, technikami i narzędziami pracy. Obecnie wiele metodologii przeniosło się do Internetu. Pierwsze naukowe publikacje dotyczące analizy rynku pojawiły się jednak dopiero w latach dwudziestych XX w. Według autora tego artykułu wartościowym przykładem do omówienia jest publikacja Percivala White'a Market Analysis. Its Principles and Methods sprzed 100 lat. Ów czasowy dystans ukazuje skalę osiągnięć naukowych, rozwoju wiedzy o badaniach rynkowych i marketingowych, które stanowią solidne fundamenty współczesnej wiedzy w tym obszarze. Tak jak w przypadku każdej dyscypliny zrozumienie pochodzenia, wzorców i naturalnego rozwoju myśli w badaniach rynkowych i marketingowych jest podstawowym warunkiem zrozumienia ich roli we współczesnych modelach biznesowych czy strategiach marketingowych, wspomaganych automatyzacją i technikami internetowymi. Metoda badawcza zastosowana w niniejszym artykule to przegląd literatury w obszarze analizy rynku i badań marketingowych. Ukazano na osi czasu ewolucję badań rynkowych i marketingowych. Pozwala ona zrozumieć pochodzenie metodyki i techniki badawczej, na których polegamy w trzeciej dekadzie XXI w. Zrozumienie kontekstu współczesnych badań jest zatem złożone. Obecnie, mając do dyspozycji aplikacje statystyczne, marketing automation, dziesiątki narzędzi i metodologii, instytucje naukowe oraz agencje badania rynku czerpią z dużego ekosystemu metodologii i narzędzi, aby zapewnić o wiele bardziej wszechstronny obraz rynku, konkurencji i klientów.

Słowa kluczowe: analiza rynku; badania marketingowe; ewolucja badań; zarządzanie marketingowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.4.2
JEL: M39

Zagadnienia patriotyzmu w komunikacji marketingowej w warunkach agresji rosyjskiej w Ukrainie

The purpose of the article is to identify changes in the attitudes, values and postulates of Ukrainian consumers during the Russian aggression and to assess the trends of changes in the development of marketing communications of enterprises during the war in Ukraine. Critical analysis of the literature on this topic was used as research methods in the theoretical part. In the empirical part, the descriptive-comparative method and case studies were used to analyze the content of advertisers and the reaction of consumers to them. For her research, carried out in September 2022, the Author applied a survey on the Google Forms platform, in which 198 respondents aged 18–25, from universities in different regions of Ukraine, took part on a voluntary basis. The research sample is deterministic, not representative. In addition, the article uses the results of research on this topic by the research companies Gradus Research, Deloitte Ukraine, Kantar, and the American Chamber of Commerce, all conducted between February and October 2022. The results of the research as presented in the article allow us to conclude that Russian aggression significantly influenced the behavior of consumers and their preferences regarding communication messages. Currently, processes related to the protection of national identity are taking place in the Ukrainian society. Therefore, since the first days of Russian aggression in Ukraine (dating since February 24, 2022), a great demand has been seen for the values of patriotism in advertising campaigns, and consumers prefer brands that advertise them. At the same time, the results of the study indicate that the continuation of the armed conflict may lead to a habituation effect and a certain decrease in the effectiveness of marketing communication of enterprises based on the category of patriotism in their campaigns.

Celem artykułu jest identyfikacja zmian postaw, wartości i postulatów ukraińskich konsumentów podczas rosyjskiej agresji oraz ocena trendów zmian w rozwoju komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w warunkach wojny w Ukrainie. Jako metodę badawczą w części teoretycznej wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu. W części empirycznej wykorzystano metodę opisowo-porównawczą oraz studia przypadków w zakresie analizy treści reklam i reakcji konsumentów na nie. Do przeprowadzenia własnych badań autora, które wykonano we wrześniu 2022 r., wykorzystano ankietę na platformie Google Forms. W ankiecie wzięło udział 198 respondentów w wieku 18–25 lat, studentów uczelni z różnych regionów Ukrainy. Próba badawcza miała charakter celowy, wynikający z warunków i czasu prowadzenia badań. Ponadto w artykule w aspekcie komparatywnej analizy wyników badań własnych wykorzystano wyniki badań agencji badawczych: Gradus Research, Deloitte Ukraina, Kantar oraz Amerykańskiej Izby Handlowej, zrealizowanych w okresie od marca do października 2022 r. Wyniki badań przedstawione w artykule pozwalają stwierdzić, że rosyjska agresja znacząco wpłynęła na zachowania konsumentów i ich preferencje dotyczące komunikatów komunikacyjnych. Społeczeństwo ukraińskie przechodzi obecnie procesy związane z ochroną tożsamości narodowej, dlatego od pierwszych dni rosyjskiej agresji w Ukrainie (24.02.2022 r.) pojawiło się bardzo duże zapotrzebowanie na wartości patriotyczne w kampaniach reklamowych, a konsumenci preferują marki, które je promują. Jednocześnie wyniki badań wskazują, że przedłużanie się konfliktu zbrojnego może prowadzić do efektu habituacji i pewnego spadku skuteczności komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, opartej na kategorii patriotyzmu.

Słowa kluczowe: marketing communication; Russia's aggression in Ukraine; consumer behavior; advertising values; patriotism (komunikacja marketingowa; agresja Rosji na Ukrainę; zachowania konsumentów; wartości reklamy; patriotyzm)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.4.3
JEL: M12, M31

Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników walidacji teoretycznej konstruktu osobowości marki pracodawcy. Autorki wyjaśniają, w czym wyraża się specyfika marki pracodawcy, skąd wzięło się zainteresowanie osobowością marki, oraz wskazują na powody podejmowania badań w zakresie pomiaru osobowości marki pracodawcy. Mając na uwadze, że każdy projekt badawczy powinien obejmować walidację wykorzystanego (nowo powstałego) narzędzia, autorki dokonują oceny rzetelności i trafności zastosowanej w badaniach własnych skali osobowości marki pracodawcy. Użyta w badaniach skala to zmodyfikowana (dostosowana do specyfiki marki pracodawcy) polskojęzyczna skala osobowości marki produktu. Na podstawie analizy walidacyjnej autorki proponują, aby do badania osobowości marki pracodawcy stosować dwuwymiarową skalę złożoną z czternastu cech niższego rzędu. Tak przedstawiony konstrukt osobowości marki pracodawcy spełnia warunki rzetelności i trafności. Oznacza to, że opracowany konstrukt cechuje się odpowiednimi właściwościami psychometrycznymi i – tym samym – może być wykorzystywany w praktyce (w warunkach polskich). Artykuł ma zatem walory aplikacyjne; niniejsze opracowanie jest ponadto jednym z nielicznych polskojęzycznych tekstów poświęconych osobowości marki pracodawcy.

Słowa kluczowe: marka pracodawcy; osobowość marki pracodawcy; pomiar; walidacja konstruktu
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.4.4
JEL: O1, O2, O3, O4

Ekoinnowacje jako czynnik konkurencyjności na przykładzie Volvo Car Corporation

The constantly progressing globalization processes, changing customer expectations, and increasing competition force entities to be constantly innovative. The 21st century, on the one hand, is about sound economic growth and the launch of all sorts of modern amenities in both business and social sphere. On the other hand, intense growth has also entailed degradation of natural environment, depletion of natural resources and effects of the global climate change that grow more and more serious. For this reason, there is an inevitable need for ecological innovations, also known as eco-innovations, which are generally intended to reduce or even stop destructive impact of human activity. The author's main objective is to present the essence of eco-innovation on the example one of the most innovative companies on the market which is Volvo. It should be noted that the company also pays considerable attention to eco-innovation which enables it to maintain its strong market position.

Słowa kluczowe: innovation; eco-innovation; competitiveness; Volvo (innowacje; ekoinnowacje; konkurencyjność; Volvo)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.4.5
JEL: L11, Z10

Celem artykułu jest wprowadzenie czytelnika w tematykę rynku chińskiego brązownictwa jako uzupełnienie istniejącej obecnie luki informacyjnej niezwykle ważnej z punktu widzenia marketingu rzemiosła. Dążąc do realizacji tego celu, skorzystano z metody analizy danych zastanych – literatury przedmiotu oraz artykułów dziennikarzy chińskich. W artykule przedstawiono m.in. stronę popytową i podażową tego rynku, omówiono znaczenie rzemieślniczych wyrobów z brązu w kulturze ekonomicznej Chin, oraz specyfikę tego rzemiosła z uwzględnieniem rynku starożytnego i współczesnego. Do głównych wniosków można zaliczyć spostrzeżenie, że współczesne chińskie rzemiosło związane z brązownictwem nie jest przedmiotem badań i publikacji w ramach dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. W związku z tym scharakteryzowanie współczesnego rynku chińskiego brązownictwa na podstawie jedynie piśmiennictwa nie jest w pełni możliwe przy obecnej niskiej dostępności informacji. W tekście wskazano, że grupa rzemieślników pracujących w Chinach z brązem jest bardzo zróżnicowana, a przetrwanie i opłacalność tego rzemiosła może w dużej mierze zależeć od sposobów jego popularyzacji i promocji.

Słowa kluczowe: rzemiosło chińskie; Chiny; brązownictwo; rynek; marketing rzemiosła; kultura gospodarcza
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł