Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Magdalena Kuba
ORCID: 0000-0002-9090-473
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy. Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, Zakład Prawa Pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.5
JEL: K31

Celem artykułu jest omówienie problematyki udostępniania pracodawcy danych osobowych dotyczących niepełnosprawności przez pracowników oraz próba oceny zakresu swobody informacyjnej pracownika w tym obszarze. Analizie zostały poddane regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz odnoszące się do statusu prawnego osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: dane osobowe; niepełnosprawność; autonomia informacyjna; orzeczenie o niepełnosprawności
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.4
JEL: K31

Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU poz. 1000) wprowadzono do kodeksu pracy nowe przepisy, art. 222 i 223, określające zasady poddawania pracowników monitoringowi. Mają one pionierski charakter, ponieważ jak dotąd kwestia ta nie była, co do zasady, przedmiotem zainteresowania polskiego ustawodawcy. Szczególną uwagę poświęcono kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika. Artykuł zawiera analizę unormowań dotyczących tej formy monitoringu. Autorka zwraca uwagę zwłaszcza na te regulacje, które mogą budzić wątpliwości w praktyce.

Słowa kluczowe: monitoring; kontrola; tajemnica korespondencji; poczta elektroniczna

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy.

Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, Zakład Prawa Pracy.