Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.4
JEL: K31
Grzegorz Wolak ORCID: 0000-0003-3636-8440 , e-mail: wolaczek|.wspia.eu| |wolaczek|.wspia.eu

Skład sądu w sprawie o roszczenia pracownika z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone od pracodawcy na podstawie art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.

Autor omawia doniosłą zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia kwestię, czy w sprawie o roszczenia pracownika z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone od pracodawcy na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego (w związku z art. 300 k.p.), a nie na podstawie kodeksu pracy, właściwy jest skład sądu określony w art. 47 § 1 k.p.c. (tj. skład jednego sędziego), czy też w art. 47 § 2 pkt 1 lit.a k.p.c. (tj. skład ławniczy). W judykaturze Sądu Najwyższego, a także sądów powszechnych występuje pewna rozbieżność zapatrywań w tej kwestii. Jak się wydaje, przeważa raczej stanowisko, zgodnie z którym sprawa o takie roszczenia podlega rozpoznaniu przez sąd w składzie jednego sędziego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: sprawa o uzupełniające roszczenie odszkodowawcze z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę dochodzone przez pracownika na podstawie kodeksu cywilnego; sąd działający w składzie zgodnym z ustawą; sąd pracy w składzie jednego sędziego; sąd pracy w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników

Bibliografia

Bibliografia/References

Drozd, E. (1993). Forma aktu notarialnego. W: Księga pamiątkowa I Kongresu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Poznań.

Florek, L. (2016). Prawo pracy. Warszawa.

Gudowski, J. (2016). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa.

Musiała, A. (2008). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., SK 18/05. Państwo i Prawo, (12).

Nawrocki, M. (2009). Skład sądu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji art. 47 k.p. Monitor Prawa Pracy, (2).

Pisarczyk, Ł. (2008). Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę