Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Dr hab. Robert Suwaj
ORCID: 0000-0003-1372-9039
Advocate, professor at Warsaw University of Technology and lecturer at the National School of Public Administration L. Kaczyński in Warsaw. Author of many scientific publications, didactic studies, comments, reviews and opinions on the subject of functioning of public administration, including in the theory of administrative law and administrative procedures. Participant and organizer of numerous conferences and seminars in the field of public administration practice.
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.4
JEL: (artykuł w języku angielskim)

W wyniku przyjęcia nowych rozwiązań prawnych w roku 2017 pojawiła się w polskim postępowaniu administracyjnym instytucja mediacji, która nie była znana dotąd jako metoda działania administracji publicznej. Mediację ustawodawca postanowił uformować jako metodę ustalania faktów oraz dokonywania wykładni przepisów prawa w sprawach kończących się wydaniem decyzji administracyjnej. Niniejszy artykuł jest próbą dokonania analizy spójności przyjętych rozwiązań z dotychczas obowiązującym systemem załatwiania spraw administracyjnych. Najważniejszym ustaleniem dokonanym w ramach przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie fundamentalnej sprzeczności celów mediacji z istotą polskiego postępowania administracyjnego. Jest to związane z brakiem sporu na tym etapie postępowania, co wyklucza możliwość zastosowania mediacji jako formy niespornego załatwienia sprawy. Pozostałe, stwierdzone w ramach analizy sprzeczności systemowe, potwierdzają tezę o braku możliwości zastosowania mediacji w praktyce załatwiania spraw administracyjnych. 

Keywords: sprawa administracyjna; postępowanie administracyjne; polubowne załatwienie sprawy; mediacja; mediacja w postępowaniu administracyjnym; mediacja pomiędzy stronami postępowania; mediacja pomiędzy stronami a organem załatwiającym sprawę administracyjną

Advocate, professor at Warsaw University of Technology and lecturer at the National School of Public Administration L. Kaczyński in Warsaw. Author of many scientific publications, didactic studies, comments, reviews and opinions on the subject of functioning of public administration, including in the theory of administrative law and administrative procedures. Participant and organizer of numerous conferences and seminars in the field of public administration practice.