Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Grzegorz Wolak
ORCID: 0000-0003-3636-8440

Dr hab. prof. WSPiA Grzegorz Wolak, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, Kolegium Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy. Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i indywidualnego prawa pracy.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.4
JEL: K31

Autor omawia doniosłą zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia kwestię, czy w sprawie o roszczenia pracownika z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone od pracodawcy na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego (w związku z art. 300 k.p.), a nie na podstawie kodeksu pracy, właściwy jest skład sądu określony w art. 47 § 1 k.p.c. (tj. skład jednego sędziego), czy też w art. 47 § 2 pkt 1 lit.a k.p.c. (tj. skład ławniczy). W judykaturze Sądu Najwyższego, a także sądów powszechnych występuje pewna rozbieżność zapatrywań w tej kwestii. Jak się wydaje, przeważa raczej stanowisko, zgodnie z którym sprawa o takie roszczenia podlega rozpoznaniu przez sąd w składzie jednego sędziego.

Słowa kluczowe: sprawa o uzupełniające roszczenie odszkodowawcze z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę dochodzone przez pracownika na podstawie kodeksu cywilnego; sąd działający w składzie zgodnym z ustawą; sąd pracy w składzie jednego sędziego; sąd pracy w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.6
JEL: K31

Autor podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy do wychowawców placówek oświatowych pracujących w systemie nieferyjnym (od poniedziałku do niedzieli w wymiarze 40 godzin tygodniowo), dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, ma zastosowanie przepis art. 130 § 2 k.p. oraz czy w przypadku udzielenia takiemu wychowawcy dnia wolnego za pracę w święto na podstawie art. 42c ust. 4 Karty Nauczyciela stosuje się również przepis art. 130 § 3 k.p.?

Słowa kluczowe: wychowawca placówki oświatowej; jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący; dzień wolny za święto; obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć