Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Joanna Domagała
ORCID: 0000-0001-9801-4344

Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW
Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pracownik Katedry Logistyki w Instytucie Ekonomii i Finansów. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to: efektywność przedsiębiorstw, internacjonalizacja, globalizacja sektorów przemysłu spożywczego, systemy logistyczne w agrobiznesie, zarządzanie i planowanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest autorką lub współautorką ponad 150 publikacji naukowych. Odbyła staże zagraniczne na University of Georgia (Stany Zjednoczone) i Shanghai Ocean University (Chiny). Była recenzentem i współredaktorem gościnnym wielu międzynarodowych czasopism. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych Logistyka.

 

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.3
JEL: R4, C67, C80

Celem artykułu jest określenie i porównanie efektywności sektorów towarowego transportu drogowego w krajach UE przy wykorzystaniu metody Data Envelopment Analysis (DEA). DEA jest wielowymiarową metodą badania efektywności, umożliwiającą porównanie wielu efektów z wieloma nakładami. W ramach badań obliczono model DEA ukierunkowany na maksymalizację efektów. Jako efekty uwzględniono: przychody sektora transportu drogowego (mln euro) oraz pracę przewozową (tkm), zaś jako nakłady uwzględniono: zatrudnienie (tys. os.); długość sieci drogowej (km); zużycie energii (Mtoe); zarejestrowane pojazdy ciężarowe (szt.). Wyniki badań wskazują, że 10 z 28 badanych sektorów transportu w UE było w pełni efektywnych. Dla sektorów nieefektywnych, bazując na koncepcji benchmarkingu, zaproponowano zmiany w poziomie efektów.

Słowa kluczowe: sektor; transport drogowy; efektywność; metoda Data Envelopment Analysis; UE