Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekologia

Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz
ISBN: 978-83-208-2095-9
eISBN: 978-83-208-2337-0
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
49.90
liczba egzemplarzy:

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą nie tylko podstawowych pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, lecz także aktualnie stosowanych uregulowań prawnych w zakresie celów, zadań i instrumentów polityki ekologicznej na poziomach międzynarodowym, unijnym i krajowym. Autorzy bardzo szczegółowo omówili m.in. ochronę atmosfery, przyrody o krajobrazu, zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne, gospodarkę wodną, a ponadto wskazali na konieczność realizacji działań ekologicznych oraz wdrażania zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju, zwłaszcza w obliczu gwałtownego postępu technologicznego.

 

Książka jest dobrym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem środowiska i jego ochroną. Dzięki przyswojeniu i zrozumieniu zawartych w niej treści przyszli inżynierowie będą mieli możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z obserwacji rzeczywistości przyrodniczej oraz będą zorientowani w swoich działaniach na dbałość o środowisko naturalne.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Procesy zachodzące w biosferze
1.1. Historia Ziemi
1.2. Podstawowe pojęcia chemii środowiska i ekologii
1.3. Wybrane procesy zachodzące w biosferze
1.3.1. Składniki środowiska i rozmieszczenie pierwiastków
1.3.2. Budowa i skład atmosfery
1.3.3. Hydrosfera i jej właściwości
1.3.4. Środowisko lądowe i właściwości gleby
1.3.5. Cykle obiegu podstawowych pierwiastków występujących w organizmach żywych
1.3.6. Fotosynteza i gromadzenie energii słonecznej
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje
2.2. Zagrożenia i ochrona litosfery
2.3. Zagrożenia i ochrona hydrosfery
2.4. Zagrożenia i ochrona atmosfery
2.5. Współczesne propozycje świata nauki i techniki zmniejszania zagrożeń środowiska przyrodniczego
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Ochrona przyrody i krajobrazu
3.1. Podstawy prawne ochrony przyrody i krajobrazu
3.2. Pojęcia przyrody i krajobrazu
3.3. Badania ekologiczno-krajobrazowe
3.4. Znaczenie ekologii w badaniach krajobrazowych
3.5. Ochrona zasobów przyrody
3.5.1. Zasoby przyrody odnawialne i nieodnawialne
3.5.2. Ochrona gatunkowa
3.5.3. Ochrona obszarów
3.5.4. Zachowanie bioróżnorodności
3.6. Edukacja ekologiczna
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne oraz ich oddziaływanie na środowisko
4.1. Pojęcie zanieczyszczenia
4.2. Źródła zanieczyszczeń
4.3. Sposoby zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń . Unieszkodliwianie zanieczyszczeń
4.4. Obszary ekologicznego zagrożenia
4.5. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
4.6. Monitoring środowiskowy
4.7. Zdrowotne skutki zanieczyszczenia środowiska
4.8. Trujące działanie substancji chemicznych. Hipotezy progowa i liniowa
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Gospodarka wodna: ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
5.1. Ekosystemy wodne Ziemi
5.1.1. Właściwości i znaczenie wody
5.1.2. Zasoby wody na Ziemi
5.1.3. Wody naturalne
5.1.4. Pojęcie i rodzaje ekosystemów wodnych
5.2. Czynniki wpływające na ekosystemy wodne
5.3. Bioróżnorodność wód
5.4. Źródła zaburzeń i zanieczyszczeń ekosystemów wodnych
5.5. Ochrona ekosystemów wodnych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Podstawy prawne związane z ekologią i ochroną środowiska
6.1. Pojęcie środowiska, ekologii i zarządzania środowiskowego
6.2. Prawna ochrona środowiska
6.3. Źródła prawa w ochronie środowiska
6.3.1. Źródła prawa wewnętrznego
6.3.2. Źródła prawa międzynarodowego
6.4. Prawna ochrona przyrody
6.4.1. Formy ochrony obszarów przyrody
6.4.2. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
6.4.3. Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków
6.5. Prawna ochrona zwierząt
6.5.1. Humanitarna ochrona zwierząt
6.5.2. Użytkowa ochrona zwierząt
6.5.3. Ochrona ryb
6.6. Ochrona zasobów gruntowych i powierzchni Ziemi
6.6.1. Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnictwa
6.6.2. Gospodarka kopalinami i ich ochrona
6.7. Ochrona zasobów wodnych
6.7.1. Klasyfikacja wód
6.7.2. Korzystanie z zasobów wodnych i odprowadzanie ścieków
6.8. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego
6.9. Rodzaje i gospodarka odpadami
6.10. Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem
6.11. Ochrona środowiska przed zagrożeniami nadzwyczajnymi
6.12. Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
6.13. Odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Polityka ekologiczna państwa
7.1. Idea zrównoważonego rozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa
7.2. Cele i zadania polityki ekologicznej
7.3. Narzędzia realizacji polityki ekologicznej
7.4. Klasyfikacja instrumentów polityki ekologicznej
Pytania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Andrzej Misiołek

Dr hab. Andrzej Misiołek jest profesorem na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Prowadzi tam wykłady i seminaria z chemii, chemii środowiska, ekologii oraz zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych obejmuje chemię środowiska i ekologię oraz filozofię w nauce i filozofię przyrody. Jest autorem i współredaktorem wielu książek i publikacji naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i rozwijaniu niepublicznych uczelni wyższych, a także w zarządzaniu nimi. Pełnił funkcje prodziekana, prorektora (1998-2001) oraz rektora (2001-2005). Od 1983 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 1992 r. – członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W roku 2011 został powołany przez Prezydenta RP na kolejną kadencję do Narodowej Rady Ekologicznej. Jest członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.

Edward Kowal

Prof. dr hab. inż. Edward Kowal jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie na kierunkach „bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Obszar jego zainteresowań badawczych i współpracy z organizacjami obejmuje ergonomiczne i ekologiczne kształtowanie środowiska w aspekcie ekonomicznym na gruncie systemów zarządzania jakością (głównie norm PN ISO 14000 dotyczących zarządzania środowiskiem oraz norm PN ISO 18000 dotyczących zarządzania jakością bhp i ryzykiem zawodowym). Przedmiotem jego szczegółowych badań jest wpływ warunków pracy i wieku pracowników na zmęczenie odzwierciedlane zmianą poziomu sprawności psychomotorycznej.

Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym dwóch podręczników akademickich pt. „Zarządzanie środowiskowe” i „Ekologia”. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Specjalizuje się w tematyce doskonalenia organizacji i procesów, zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z doskonaleniem organizacji i wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy