Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ekologia

Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz
ISBN: 978-83-208-2095-9
eISBN: 978-83-208-2337-0
Pages: 256
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
12.00
number copies:

The manual presents knowledge concerning the fundamental notions related with ecology and environmental protection, as well as currently applicable legal regulations in the area of objectives, tasks and instruments of ecological policy on international, Community and national levels. The Authors discuss in much detail such issues as, among other things, protection of atmosphere, landscape, the problem of natural and anthropogenic pollution, water economy. Furthermore, they point out the necessity to implement some specific ecological projects and activities and to apply principles of sustainable development, in particular in the face of dynamic technological progress.

 

The book provides a good source of knowledge for anybody interested in issues concerning the environment, its existence, changes and protection. Learning and proper understanding of the contents of the book will enable future engineers to independently draw sound conclusions from observation of natural reality and to better orientate their activities upon being attentive to the natural environment.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Procesy zachodzące w biosferze
1.1. Historia Ziemi
1.2. Podstawowe pojęcia chemii środowiska i ekologii
1.3. Wybrane procesy zachodzące w biosferze
1.3.1. Składniki środowiska i rozmieszczenie pierwiastków
1.3.2. Budowa i skład atmosfery
1.3.3. Hydrosfera i jej właściwości
1.3.4. Środowisko lądowe i właściwości gleby
1.3.5. Cykle obiegu podstawowych pierwiastków występujących w organizmach żywych
1.3.6. Fotosynteza i gromadzenie energii słonecznej
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje
2.2. Zagrożenia i ochrona litosfery
2.3. Zagrożenia i ochrona hydrosfery
2.4. Zagrożenia i ochrona atmosfery
2.5. Współczesne propozycje świata nauki i techniki zmniejszania zagrożeń środowiska przyrodniczego
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Ochrona przyrody i krajobrazu
3.1. Podstawy prawne ochrony przyrody i krajobrazu
3.2. Pojęcia przyrody i krajobrazu
3.3. Badania ekologiczno-krajobrazowe
3.4. Znaczenie ekologii w badaniach krajobrazowych
3.5. Ochrona zasobów przyrody
3.5.1. Zasoby przyrody odnawialne i nieodnawialne
3.5.2. Ochrona gatunkowa
3.5.3. Ochrona obszarów
3.5.4. Zachowanie bioróżnorodności
3.6. Edukacja ekologiczna
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne oraz ich oddziaływanie na środowisko
4.1. Pojęcie zanieczyszczenia
4.2. Źródła zanieczyszczeń
4.3. Sposoby zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń . Unieszkodliwianie zanieczyszczeń
4.4. Obszary ekologicznego zagrożenia
4.5. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
4.6. Monitoring środowiskowy
4.7. Zdrowotne skutki zanieczyszczenia środowiska
4.8. Trujące działanie substancji chemicznych. Hipotezy progowa i liniowa
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Gospodarka wodna: ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
5.1. Ekosystemy wodne Ziemi
5.1.1. Właściwości i znaczenie wody
5.1.2. Zasoby wody na Ziemi
5.1.3. Wody naturalne
5.1.4. Pojęcie i rodzaje ekosystemów wodnych
5.2. Czynniki wpływające na ekosystemy wodne
5.3. Bioróżnorodność wód
5.4. Źródła zaburzeń i zanieczyszczeń ekosystemów wodnych
5.5. Ochrona ekosystemów wodnych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Podstawy prawne związane z ekologią i ochroną środowiska
6.1. Pojęcie środowiska, ekologii i zarządzania środowiskowego
6.2. Prawna ochrona środowiska
6.3. Źródła prawa w ochronie środowiska
6.3.1. Źródła prawa wewnętrznego
6.3.2. Źródła prawa międzynarodowego
6.4. Prawna ochrona przyrody
6.4.1. Formy ochrony obszarów przyrody
6.4.2. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
6.4.3. Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków
6.5. Prawna ochrona zwierząt
6.5.1. Humanitarna ochrona zwierząt
6.5.2. Użytkowa ochrona zwierząt
6.5.3. Ochrona ryb
6.6. Ochrona zasobów gruntowych i powierzchni Ziemi
6.6.1. Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnictwa
6.6.2. Gospodarka kopalinami i ich ochrona
6.7. Ochrona zasobów wodnych
6.7.1. Klasyfikacja wód
6.7.2. Korzystanie z zasobów wodnych i odprowadzanie ścieków
6.8. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego
6.9. Rodzaje i gospodarka odpadami
6.10. Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem
6.11. Ochrona środowiska przed zagrożeniami nadzwyczajnymi
6.12. Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
6.13. Odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Polityka ekologiczna państwa
7.1. Idea zrównoważonego rozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa
7.2. Cele i zadania polityki ekologicznej
7.3. Narzędzia realizacji polityki ekologicznej
7.4. Klasyfikacja instrumentów polityki ekologicznej
Pytania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Andrzej Misiołek

Andrzej Misiołek, PhD Dsc, Professor in the Faculty of Technical Sciences in the Labor Protection Management College in Katowice, and in the Faculty of Management in Katowice Business University where he lectures and runs seminars in chemistry, environmental chemistry, environmental protection, and environmental and civilization-driven challenges. The area of his scientific, research and educational interests includes environmental chemistry, ecology philosophy in science and philosophy of nature. Author and co-editor of many books and scientific publications. Has long-standing professional experience in creating and developing non-public colleges and universities, as well as in their management. Performed functions of Deputy Dean, Vice-rector (1998-2001) and Rector (2001-2005). Since 1983,member of the Polish Chemical Society, and since 1992 – member of the Upper Silesia Society for the Advancement of Arts and Sciences. In 2011 appointed, by the President of the Republic of Poland, to a subsequent term office in the National Environment Protection Council. Member of the Commission of Science, Education and Sport at the Senate of the Republic of Poland.

Edward Kowal

Professor Edward Kowal, PhD Dsc BEng, is full Professor in the Faculty of Mechanics, the University in Zielona Gora where he teaches, mainly in the study directions “working health and safety” and “production management and engineering”. Area of his research interests and his cooperation with organizations include ergonomic and ecological development of the environment in the economic aspect, based on quality management systems (mainly that of the PN ISO 14000 standard concerning environmental management and PN ISO 18000 standard concerning quality management in working health and safety, and professional risk). His detailed research focuses on the influence of working conditions and the workers’ age on fatigue reflected with a varying level of psycho-motoric fitness and abilities.

Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Aneta Kucińska-Landwójtowicz, PhD BEng, associate professor in the Chair of Management and Production Engineering (the Faculty of Production Engineering and Logistics of the University of Technology in Opole). Author and co-author of several dozen scientific publications having national as well as international range, including two academic manuals entitled “Zarządzanie środowiskowe” (Environmental management) and “Ekologia” (Ecology). Member of the Polish Society of Production Management and the Polish Societiy of Innovation Management. Specialized in the areas of improvement of organizations and processes, quality management and environment management. Has remarkable professional experience related with improving organizations and introduction of innovations in manufacturing enterprises.
 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended