Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
ISBN: 978-83-208-2188-8
Liczba stron: 274
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Szacuje się, że ponad milion Polaków jest społecznie zaangażowanych w działanie jednostek non profit, a dla ponad 120 tys. osób jest to stałe miejsce zatrudnienia.

 

O skali zjawiska świadczy też fakt, że w Polsce jest zarejestrowanych 11 tys. fundacji i 72 tys. stowarzyszeń skupiających się głównie na działaniach związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją, pomocą społeczną i charytatywną, działalnością edukacyjną i oświatową, ochroną zabytków, szeroko rozumianą działalnością kulturalną, sportem, turystyką i rekreacją.

 

Wszystkie wymienione jednostki są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej są traktowane jako jednostki mikro, których definicję zawiera art. 3 ust. 1a ustawy. Jednostki te sporządzają uproszczone sprawozdanie finansowe według wzoru podanego w nowym załączniku nr 4 do ustawy.

 

Podręcznik, który adresujemy zarówno do studentów, jak i praktyków, przybliża Czytelnikom zasady organizacji rachunkowości, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej we wszystkich rodzajach jednostek nieprowadzących działalności
gospodarczej. Wykład, wzbogacony licznymi przykładami i schematami księgowań korespondującymi z omawianymi zagadnieniami, kończy indeks typowych księgowań dostosowany do zaproponowanego zakładowego planu kont.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Charakterystyka jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Kazimiera Winiarska)
1.1. Pojęcie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej
1.2. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro
1.3. Rodzaje jednostek mikro
1.4. Działalność statutowa a działalność gospodarcza

 

2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (Ksenia Czubakowska)
2.1. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2.2. Pojęcie ksiąg rachunkowych
2.3. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
2.4. Zakładowy plan kont

 

3. Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunkowe (Kazimiera Winiarska)
3.1. Ochrona danych rachunkowych
3.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki
3.3. Odpowiedzialność głównego księgowego

 

4. Dokumentacja operacji gospodarczych (Ksenia Czubakowska)
4.1. Pojęcie i klasyfikacja dowodów księgowych
4.2. Cechy prawidłowych dowodów księgowych
4.3. Kontrola dowodów księgowych

 

5. Organizacja inwentaryzacji (Kazimiera Winiarska)
5.1. Pojęcie i zadania inwentaryzacji
5.2. Spis z natury
5.3. Potwierdzenie sald
5.4. Weryfikacja stanu księgowego

 

6. Sprawozdawczość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Ksenia Czubakowska)
6.1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych
6.2. Bilans
6.3. Rachunek zysków i strat
6.4. Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu
6.5. Sprawozdania SOF

 

7. Ewidencja aktywów trwałych (Kazimiera Winiarska)
7.1. Klasyfikacja i wycena majątku trwałego
7.2. Zużycie majątku trwałego
7.3. Ewidencja zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych
7.4. Inwestycje długoterminowe

 

8. Ewidencja inwestycji krótkoterminowych (Kazimiera Winiarska)
8.1. Pojęcie, klasyfikacja i wycena inwestycji krótkoterminowych
8.2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
8.3. Inne środki pieniężne
8.4. Pozostałe aktywa finansowe

 

9. Ewidencja rozrachunków i kredytów (Kazimiera Winiarska)
9.1. Klasyfikacja i wycena rozrachunków
9.2. Ewidencja rozrachunków z kontrahentami
9.3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
9.4. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
9.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków
9.6. Ewidencja kredytów

 

10. Ewidencja materiałów (Kazimiera Winiarska)
10.1. Klasyfikacja i wycena materiałów
10.2. Ewidencja zakupu materiałów
10.3. Ewidencja zużycia i sprzedaży materiałów

 

11. Ewidencja kosztów i przychodów (Ksenia Czubakowska)
11.1. Ewidencja kosztów i przychodów z działalności operacyjnej
11.2. Ewidencja kosztów i przychodów finansowych
11.3. Ewidencja pozostałych kosztów i przychodów
11.4. Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
11.5. Ewidencja przychodów rozliczanych w czasie

 

12. Ewidencja kapitałów (funduszy), rezerw i funduszy specjalnych (Ksenia Czubakowska)
12.1. Rodzaje i ewidencja kapitałów (funduszy)
12.2. Ewidencja rezerw na zobowiązania
12.3. Fundusze specjalne

 

13. Ewidencja i ustalanie wyniku finansowego (Ksenia Czubakowska)
13.1. Pojęcie i ustalanie wyniku finansowego
13.2. Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych
13.3. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

 

14. Indeks typowych księgowań (Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska)

 

Literatura

Ksenia Czubakowska
Ksenia Czubakowska

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, kieruje Katedrą Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka wielu publikacji naukowo-dydaktycznych. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej i zarządczej, controllingu, rachunkowości organizacji pozarządowych, podatkach lokalnych, rachunku kosztów i wyników. Poza działalnością naukową uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kazimiera Winiarska

Profesor zwyczjny dr hab., kieruje Katedrą Sprawozdawczości Finansowej i Audytu Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka lub współautorka ok. 400 publikacji naukowych. Przedmiotem jej zainteresowań są: rachunkowość finansowa, kontrola wewnętrzna, rachunkowość budżetowa, rachunkowość organizacji pozarządowych, rachunkowość podatkowa, rachunek kosztów i audyt wewnętrzny. Poza działalnością naukową uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy