Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość. Kurs podstawowy

Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2230-4
Ean: 9788320822304
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: VI
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze. Autor omówił w niej:

 

ogólne zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości,

 

zasady wyceny i sposoby ewidencji różnych składników aktywów i pasywów,

 

zasady ustalania i ewidencji przychodów, kosztów i wyników finansowych,

 

zasady i metody sporządzania, badania i analizy sprawozdań finansowych.

 

Prezentowane rozwiązania uwzględniają zarówno krajowe, jak i międzynarodowe regulacje dotyczące rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej (również te wprowadzone w 2016 r.).

 

Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników różnego rodzaju kursów i szkoleń. Może być też przydatna dla osób, które samodzielnie chcą poznać podstawy rachunkowości i rozwiązania w niej obowiązujące.

Spis treści

 

Od autora

 

1 Istota i zakres rachunkowości
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje rachunkowości
1.3. Przetwarzanie danych w systemie rachunkowości
1.4. Części składowe rachunkowości

 

2 Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości
2.1. Zasady prawidłowej rachunkowości
2.2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
2.3. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
2.4. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości
2.5. Polskie prawo bilansowe
2.6. Krajowe Standardy Rachunkowości

 

3 Inwentarz i bilans
3.1. Metoda bilansowa
3.2. Aktywa i ich struktura
3.3. Pasywa i ich struktura
3.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
3.5. Bilans. Zasada równowagi bilansowej

 

4 Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie
4.1. Istota i rodzaje operacji gospodarczych
4.2. Wpływ operacji gospodarczych na bilans
4.3. Operacje gospodarcze wynikowe
4.4. Dokumentacja operacji gospodarczych

 

5 Konto księgowe i jego funkcjonowanie
5.1. Istota konta i jego budowa
5.2. Funkcjonowanie konta. Zasada podwójnego zapisu
5.3. Konta bilansowe i ich funkcjonowanie
5.4. Konta wynikowe i ich funkcjonowanie
5.5. Dzielenie i łączenie kont
5.6. Zestawienie obrotów i sald
5.7. Poprawianie błędów księgowych

 

6 Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
6.1. Istota organizacji i zakres rachunkowości jednostki
6.2. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki
6.3. Zakładowy plan kont
6.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
6.5. Inwentaryzacja
6.6. Formy i techniki ewidencji księgowej

 

7 Aktywa trwałe i ich ewidencyjne ujęcie
7.1. Struktura aktywów trwałych
7.2. Środki trwałe
7.3. Wartości niematerialne i prawne
7.4. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
7.5. Środki trwałe w budowie
7.6. Inwestycje długoterminowe

 

8 Krótkoterminowe aktywa finansowe i kredyty oraz ich ewidencja
8.1. Istota obrotu środkami pieniężnymi
8.2. Środki pieniężne w kasie
8.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym
8.4. Kredyty bankowe
8.5. Inne aktywa pieniężne
8.6. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

9 Rozrachunki i ich księgowe ujęcie
9.1. Istota rozrachunków
9.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
9.3. Rozrachunki publicznoprawne
9.4. Rozrachunki z pracownikami
9.5. Rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
9.6. Pozostałe rozrachunki

 

10 Wycena i ewidencja materiałów i towarów
10.1. Materiały i towary oraz ich wycena
10.2. Rozliczenie zakupu materiałów
10.3. Ewidencja rozchodu materiałów
10.4. Ewidencja towarów

 

11 Koszty. Rozliczanie i ewidencja
11.1. Pojęcie kosztów
11.2. Klasyfikacja kosztów
11.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
11.4. Rozliczanie międzyokresowe kosztów
11.5. Rozliczanie kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
11.6. Ewidencyjne ujęcie procesu rozliczania kosztów

 

12 Wycena i ewidencja produktów
12.1. Obrót produktami pracy
12.2. Kalkulacja kosztów produktów
12.3. Zasady wyceny produktów
12.4. Ewidencja obrotu produktami

 

13 Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego
13.1. Wynik finansowy i jego elementy
13.2. Koszty i przychody z podstawowej działalności operacyjnej
13.3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
13.4. Koszty i przychody finansowe
13.5. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
13.6. Ustalanie wyniku finansowego w systemie ewidencyjnym
13.7. Rozliczanie wyniku finansowego

 

14 Ewidencja kapitałów i funduszy własnych oraz rezerw
14.1. Kapitały i fundusze własne
14.2. Kapitały (fundusze) podstawowe
14.3. Kapitały (fundusze) samofinansowania
14.4. Fundusze specjalne
14.5. Tworzenie i ewidencja rezerw
14.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

15 Sprawozdawczość finansowa jednostki gospodarczej
15.1. System sprawozdawczości jednostki
15.2. Bilans sprawozdawczy
15.3. Rachunek zysków i strat
15.4. Informacja dodatkowa
15.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
15.6. Rachunek przepływów pieniężnych
15.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
15.8. Konsolidacja sprawozdań finansowych

 

16 Badanie sprawozdania finansowego
16.1. Cel i obowiązek badania sprawozdania finansowego
16.2. Sposób badania, ryzyko i istotność
16.3. Dowody badania i dokumentacja rewizyjna
16.4. Opinia i raport biegłego rewidenta

 

17 Analiza sprawozdania finansowego
17.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznej
17.2. Analiza finansowa. Cele i zakres
17.3. Czytanie sprawozdania finansowego
17.4. Analiza wskaźnikowa
17.5. Analiza przyczynowo-skutkowa

 

Literatura

Edward Nowak
Edward Nowak

Profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Rachunkowości oraz kierownik Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą systemów zarządzania kosztami, instrumentów rachunkowości zarządczej oraz zastosowania metod ilościowych w rachunkowości. Prowadzi wykłady oraz seminaria z teorii rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Jest autorem wielu książek oraz artykułów naukowych.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy