Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość. Kurs podstawowy

Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2230-4
Ean: 9788320822304
Pages: 340
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: VI
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

The book discussed basic issues in the area of accountancy keeping by business entities. The Author discussed as follows:

 

general principles of keeping and organization of accountancy,

 

principles of valuation and methods of recording various components of assets and liabilities,

 

principles of calculation and recording of gross receipts, costs and financial outcome,

 

principles and methods of preparation, auditing and analyzing of financial statements.

 

The solutions presented take into account of national as well as international regulations concerning accountancy, financial reporting and financial audit (including those introduced in 2016).

 

The book a is addressed to students in faculties of economics, post-graduate students, participants of various courses and trainings. It may also be useful to persons interested in self-teaching about the fundaments of accountancy and the solutions applied therein.

 

Spis treści

 

Od autora

 

1 Istota i zakres rachunkowości
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje rachunkowości
1.3. Przetwarzanie danych w systemie rachunkowości
1.4. Części składowe rachunkowości

 

2 Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości
2.1. Zasady prawidłowej rachunkowości
2.2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
2.3. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
2.4. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości
2.5. Polskie prawo bilansowe
2.6. Krajowe Standardy Rachunkowości

 

3 Inwentarz i bilans
3.1. Metoda bilansowa
3.2. Aktywa i ich struktura
3.3. Pasywa i ich struktura
3.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
3.5. Bilans. Zasada równowagi bilansowej

 

4 Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie
4.1. Istota i rodzaje operacji gospodarczych
4.2. Wpływ operacji gospodarczych na bilans
4.3. Operacje gospodarcze wynikowe
4.4. Dokumentacja operacji gospodarczych

 

5 Konto księgowe i jego funkcjonowanie
5.1. Istota konta i jego budowa
5.2. Funkcjonowanie konta. Zasada podwójnego zapisu
5.3. Konta bilansowe i ich funkcjonowanie
5.4. Konta wynikowe i ich funkcjonowanie
5.5. Dzielenie i łączenie kont
5.6. Zestawienie obrotów i sald
5.7. Poprawianie błędów księgowych

 

6 Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
6.1. Istota organizacji i zakres rachunkowości jednostki
6.2. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki
6.3. Zakładowy plan kont
6.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
6.5. Inwentaryzacja
6.6. Formy i techniki ewidencji księgowej

 

7 Aktywa trwałe i ich ewidencyjne ujęcie
7.1. Struktura aktywów trwałych
7.2. Środki trwałe
7.3. Wartości niematerialne i prawne
7.4. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
7.5. Środki trwałe w budowie
7.6. Inwestycje długoterminowe

 

8 Krótkoterminowe aktywa finansowe i kredyty oraz ich ewidencja
8.1. Istota obrotu środkami pieniężnymi
8.2. Środki pieniężne w kasie
8.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym
8.4. Kredyty bankowe
8.5. Inne aktywa pieniężne
8.6. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

9 Rozrachunki i ich księgowe ujęcie
9.1. Istota rozrachunków
9.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
9.3. Rozrachunki publicznoprawne
9.4. Rozrachunki z pracownikami
9.5. Rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
9.6. Pozostałe rozrachunki

 

10 Wycena i ewidencja materiałów i towarów
10.1. Materiały i towary oraz ich wycena
10.2. Rozliczenie zakupu materiałów
10.3. Ewidencja rozchodu materiałów
10.4. Ewidencja towarów

 

11 Koszty. Rozliczanie i ewidencja
11.1. Pojęcie kosztów
11.2. Klasyfikacja kosztów
11.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
11.4. Rozliczanie międzyokresowe kosztów
11.5. Rozliczanie kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
11.6. Ewidencyjne ujęcie procesu rozliczania kosztów

 

12 Wycena i ewidencja produktów
12.1. Obrót produktami pracy
12.2. Kalkulacja kosztów produktów
12.3. Zasady wyceny produktów
12.4. Ewidencja obrotu produktami

 

13 Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego
13.1. Wynik finansowy i jego elementy
13.2. Koszty i przychody z podstawowej działalności operacyjnej
13.3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
13.4. Koszty i przychody finansowe
13.5. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
13.6. Ustalanie wyniku finansowego w systemie ewidencyjnym
13.7. Rozliczanie wyniku finansowego

 

14 Ewidencja kapitałów i funduszy własnych oraz rezerw
14.1. Kapitały i fundusze własne
14.2. Kapitały (fundusze) podstawowe
14.3. Kapitały (fundusze) samofinansowania
14.4. Fundusze specjalne
14.5. Tworzenie i ewidencja rezerw
14.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

15 Sprawozdawczość finansowa jednostki gospodarczej
15.1. System sprawozdawczości jednostki
15.2. Bilans sprawozdawczy
15.3. Rachunek zysków i strat
15.4. Informacja dodatkowa
15.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
15.6. Rachunek przepływów pieniężnych
15.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
15.8. Konsolidacja sprawozdań finansowych

 

16 Badanie sprawozdania finansowego
16.1. Cel i obowiązek badania sprawozdania finansowego
16.2. Sposób badania, ryzyko i istotność
16.3. Dowody badania i dokumentacja rewizyjna
16.4. Opinia i raport biegłego rewidenta

 

17 Analiza sprawozdania finansowego
17.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznej
17.2. Analiza finansowa. Cele i zakres
17.3. Czytanie sprawozdania finansowego
17.4. Analiza wskaźnikowa
17.5. Analiza przyczynowo-skutkowa

 

Literatura

Edward Nowak
Edward Nowak

Professor, PhD, Dsc, Director of the Institute of Accountancy and head of the Chair of Cost Account, Managerial Accountancy and Controlling in the Wroclaw University of Economics and Business. His scientific interests concern the system of cost management, instruments of managerial accountancy and the application of quantitative methods in accountancy. Delivers lectures and conducts seminars in the theory of accountancy, cost account, managerial accountancy and controlling. Author of many books and scientific articles.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended