Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Sylwia Sady
ORCID: 0000-0002-4744-9361

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości w Instytucie Nauk o Jakości na Uniwersytecie Ekonomicznych w Poznaniu. Obecnie prowadzi badania z zakresu zachowań konsumentów i producentów związanych ze zrównoważoną konsumpcją, ekologizacją konsumpcji oraz projektowaniem innowacyjnych produktów ukierunkowanych na wprowadzanie i upowszechnianie rozwiązań prozdrowotnych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.3
JEL: D12, D91, D19

Postrzeganie gazetek promocyjnych dyskontów przez konsumentów pokolenia Z

Current trends in the market, growing popularity of discount stores, changing forms of marketing communication aimed at precisely reaching current and potential consumers, became the rationale for undertaking a study aimed at identifying and assessing which sources of information about current discount store promotions influence the interest of generation Z consumers, as well as comparing the way in which advertising magazines and the information they contain are perceived. An indirect interview technique CAWI (Computer-Assisted Web Interview) was used to collect data. The results of the survey conducted among generation Z consumers regarding perceptions of promotional brochures were varied. For generation Z consumers, promotional brochures are still a very important part of marketing activities among discount stores. The future of promotional newspapers is seen by generation Z as digital, due to quick access to information, apps or newspaper comparison sites. The environmental aspect is becoming increasingly important for this generation.

Obecne trendy na rynku, rosnąca popularność dyskontów, zmieniające się formy komunikacji marketingowej ukierunkowane na precyzyjne dotarcie do obecnych i potencjalnych konsumentów stały się przesłankami do podjęcia badań, których celem była identyfikacja i ocena, które źródła informacji o aktualnych promocjach dyskontów wpływają na zainteresowanie konsumentów pokolenia Z, a także porównanie sposobu postrzegania gazetek reklamowych i zawartych w nich informacji. W celu realizacji badań przeprowadzono badanie marketingowe techniką wywiadów pośrednich z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej CAWI. Uzyskane wyniki badania przeprowadzonego wśród konsumentów generacji Z dotyczące postrzegania gazetek promocyjnych były zróżnicowane. Dla konsumentów z generacji Z gazetki promocyjne wciąż są bardzo istotnym elementem działań marketingowych sklepów typu dyskont. Przyszłość gazetek promocyjnych widziana jest przez pokolenie Z w wersji cyfrowej ze względu na szybki dostęp do informacji, aplikacji czy porównywarek gazetek. Coraz ważniejszy dla przedstawicieli tego pokolenia staje się również aspekt środowiskowy.

Słowa kluczowe: consumer preferences; consumer behaviour; promotional brochure; generation Z; marketing materials (preferencje konsumenta; zachowania konsumenta; gazetka reklamowa; pokolenie Z; materiały marketingowe)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.8.3
JEL: D12, D19, D91

Zachowania nabywcze pokolenia Z na rynku żywności tradycyjnej – wpływ wybranych cech socjodemograficznych

The traditional food market is a promising market and its position is expected to grow over a few years to come. Traditional food is positively perceived by consumers, mainly due to its quality characteristics. A review of the literature clearly shows that belonging to a particular generation (X, Y or Z) determines, among other things, the shopping approach, the way of shopping. Consumers from Generation Z declare purchasing traditional food, but their knowledge of it is superficial. The aim of the study was to identify the sociodemographic characteristics of purchasing behaviours of Generation Z representatives in the traditional food market. A diagnostic survey was conducted among 347 representatives of Generation Z. The indirect interview technique with authors' own online survey questionnaire (CAWI) was applied. The findings of the research provided detailed information based on which the importance and influence of selected sociodemographic characteristics on the purchasing behaviours of Generation Z representatives were established. Gender, place of residence and declared lifestyle differentiated the respondents' food choices. Gender had a major influence on food choice behaviour. On the other hand, taste of the product was the most significant food choice factor. The importance of health, environmental or economic values concerning this product category should be the object of educational and promotional activities.

 

Słowa kluczowe: purchasing determinants; traditional food products; sustainable product; purchasing decision; Generation Z; consumer behaviour (determinanty zakupowe; tradycyjny produkt żywnościowy; zrównoważony produkt; decyzja zakupowa; pokolenie Z; zachowania nabywców)