Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Dr inż. Sylwia Sady
ORCID: 0000-0002-4744-9361

Assistant professor at the University of Economics and Business in Poznań. She works at the Department of Natural Science and Quality Assurance, Poznan University of Economics and Business. She currently conducts research in the field of consumer and producer behaviour related to sustainable consumption, greening consumption and designing innovative products focused on the introduction and dissemination of pro-health solutions.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.3
JEL: D12, D91, D19

Current trends in the market, growing popularity of discount stores, changing forms of marketing communication aimed at precisely reaching current and potential consumers, became the rationale for undertaking a study aimed at identifying and assessing which sources of information about current discount store promotions influence the interest of generation Z consumers, as well as comparing the way in which advertising magazines and the information they contain are perceived. An indirect interview technique CAWI (Computer-Assisted Web Interview) was used to collect data. The results of the survey conducted among generation Z consumers regarding perceptions of promotional brochures were varied. For generation Z consumers, promotional brochures are still a very important part of marketing activities among discount stores. The future of promotional newspapers is seen by generation Z as digital, due to quick access to information, apps or newspaper comparison sites. The environmental aspect is becoming increasingly important for this generation.

Keywords: consumer preferences; consumer behaviour; promotional brochure; generation Z; marketing materials
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.8.3
JEL: D12, D19, D91

The traditional food market is a promising market and its position is expected to grow over a few years to come. Traditional food is positively perceived by consumers, mainly due to its quality characteristics. A review of the literature clearly shows that belonging to a particular generation (X, Y or Z) determines, among other things, the shopping approach, the way of shopping. Consumers from Generation Z declare purchasing traditional food, but their knowledge of it is superficial. The aim of the study was to identify the sociodemographic characteristics of purchasing behaviours of Generation Z representatives in the traditional food market. A diagnostic survey was conducted among 347 representatives of Generation Z. The indirect interview technique with authors' own online survey questionnaire (CAWI) was applied. The findings of the research provided detailed information based on which the importance and influence of selected sociodemographic characteristics on the purchasing behaviours of Generation Z representatives were established. Gender, place of residence and declared lifestyle differentiated the respondents' food choices. Gender had a major influence on food choice behaviour. On the other hand, taste of the product was the most significant food choice factor. The importance of health, environmental or economic values concerning this product category should be the object of educational and promotional activities.

Rynek żywności tradycyjnej jest obiecującym rynkiem i oczekuje się, że w ciągu kilku lat jego pozycja będzie rosnąć. Żywność tradycyjna jest pozytywnie postrzegana przez konsumentów głównie ze względu na jej cechy jakościowe. Dokonany przegląd literatury wskazuje, że przynależność do konkretnego pokolenia X, Y, Z warunkuje m.in. podejście zakupowe, sposób dokonywania zakupów. Konsumenci pokolenia Z deklarują nabywanie tej kategorii żywności, jednak wiedza o niej jest powierzchowna. Celem opracowania było rozpoznanie socjodemograficznych uwarunkowań zachowań nabywczych przedstawicieli pokolenia Z na rynku żywności tradycyjnej. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród 347 przedstawicieli pokolenia Z. Zastosowano technikę wywiadów pośrednich z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI). Wyniki badań dostarczyły szczegółowych informacji, na podstawie których ustalono znaczenie i wpływ wybranych cech socjodemograficznych na zachowania nabywcze przedstawicieli pokolenia Z. Płeć, miejsce zamieszkania oraz deklarowany styl życia różnicowały czynniki wyboru tej kategorii żywności. Największy wpływ na zróżnicowanie czynników wyboru, którymi kierowali się młodzi respondenci, miała płeć. Natomiast najistotniejszym czynnikiem wyboru był smak produktu. Znaczenie zarówno walorów zdrowotnych, jak i środowiskowych czy gospodarczych w odniesieniu do tej kategorii produktowej powinno być przedmiotem działań edukacyjnych i promocyjnych.

Keywords: purchasing determinants; traditional food products; sustainable product; purchasing decision; Generation Z; consumer behaviour