Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Wioleta Grzybowska
ORCID: 0000-0002-7057-4961

Mgr Wioleta Grzybowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zarządzania przedsiębiorstwem i kapitałem ludzkim oraz na zarządzaniu zmianami.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.1.3
JEL: M12, M54, L66

Artykuł dotyczy obszaru kierowania pracownikami w czasie pandemii. Analizy obejmują branżę spożywczą regionu województwa podlaskiego. Celem artykułu jest identyfikacja procesów adaptacyjnych w kierowaniu pracownikami do zmian oraz wskazanie na tendencje i zachowania towarzyszące procesom adaptacyjnym małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze spożywczym w województwie podlaskim. W artykule wskazano obszary kierowania pracownikami szczególnie wrażliwe na skutki zmian w wyniku kryzysu. Jednocześnie sformułowano wnioski dotyczące zachowań przedsiębiorstw w procesach adaptacji do zmian. Narzędziem badawczym była ankieta i wywiad bezpośredni z właścicielami 30. głównie małych przedsiębiorstw produkcyjnych branży spożywczej województwa podlaskiego. Weryfikacji poddano hipotezę, że procesy adaptacji do zmian na skutek pandemii spowodowały polaryzację podejścia do przyszłości i podejmowanych działań w podlaskich przedsiębiorstwach branży spożywczej, w tym w kierowaniu pracownikami.

Słowa kluczowe: sektor spożywczy; zarządzanie zmianą w małych przedsiębiorstwach; zarządzanie w kryzysie
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.1
JEL: M12, M54, L66

Kapitał ludzki stanowi niekwestionowaną wartość w każdej organizacji. W zasadzie teza ta potwierdza się w każdych warunkach gospodarczych, zarówno w teorii jak i praktyce. Proces i obszary zarządzania kapitałem ludzkim ulegają zmianom. Badania nad tymi zmianami są bardzo istotne, zaś wnioski mogą być źródłem wskazań dla praktyków biznesu. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów zmian w zakresie zarządzania kadrami, w szczególności w obszarze czasu pracy i motywacji, które nastąpiły w wyniku przeciwdziałania skutkom pandemii w małych przedsiębiorstwach branży spożywczej województwa podlaskiego. Opracowanie wskazuje obszary kierowania pracownikami, które są najbardziej podatne na sytuacje kryzysowe turbulentnego otoczenia biznesowego małych firm branży spożywczej w regionie. Wnioskowanie oparto o analizę wyników badań własnych, przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanego do podlaskich producentów artykułów spożywczych. Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, że okres pandemii wymusił zmiany w zarządzaniu kadrami, w szczególności w obszarze czasu pracy i motywacji w małych przedsiębiorstwach branży spożywczej. Ocena wpływu pandemii na zmiany w głównych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie szans i zagrożeń, jakie stwarza obecny kryzys dla rozwoju małych firm branży spożywczej z regionu, stanowi dodatkowy cel opracowania.

Słowa kluczowe: branża spożywcza; zarządzanie zmianą w małych przedsiębiorstwach; koronakryzys