Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Adam Ostapski
ORCID: 0000-0002-9365-9415

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, autor (współautor) wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej (2008) i e-podręcznika Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (2020).

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.5.7
JEL: K23

Wezwanie przez organ Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej do przekazania (okazania) przez przedsiębiorcę dokumentów może być sformułowane na podstawie różnych przepisów prawa, i niekoniecznie w ramach prowadzonej inspekcji czy kontroli, co determinuje konsekwencje niezadośćuczynienia jemu. Celem glosy jest zasadniczo krytyczne odniesienie się do prezentowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny interpretacji art. 37at ust. 8 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne stanowiącego jedną z podstaw prawnych do sprawowania nadzoru (dozoru), a nie jedynie inspekcji albo kontroli, reglamentowanej działalności gospodarczej przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Słowa kluczowe: kontrola; dozór; nadzór; Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna; działalność gospodarcza
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.5.5
JEL: K23

Naczelny Sąd Administracyjny prezentuje stanowisko, że z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest możliwe wywiedzenie zakazu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę z określonego w zezwoleniu punktu sprzedaży przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z tym poglądem nie można się zgodzić, przede wszystkim ze względu na cele ustawowej reglamentacji sprzedaży napojów alkoholowych. Przy tym z rozważań NSA zawartych w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia wynika, że jego źródłem było przede wszystkim wadliwe identyfikowanie formy czynności prawnej, jaką jest forma umowy sprzedaży, ze sposobem wyboru kontrahenta przez kupującego. Celem glosy jest krytyczne odniesienie się do prezentowanej przez NSA interpretacji przepisów prawa stanowiących podstawę reglamentacji sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę.

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży alkoholu; zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych; działalność gospodarcza; forma umowy sprzedaży; miejsce sprzedaży