Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/2022

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.8.1
JEL: L91, L92, L93, N70, O18, R41

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest określenie roli i znaczenia zarządzania przewozem ładunków niebezpiecznych w transporcie i spedycji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Polskę. W części pierwszej publikacji: zdefiniowano pojęcie ładunków niebezpiecznych; zaprezentowano rodzaje pojazdów wykorzystywanych do ich przemieszczania; zidentyfikowano gałęzie transportu wykorzystywane w przewozie ładunków niebezpiecznych wraz ze wskazaniem wymagań odnoszących się do transportu ładunków niebezpiecznych i zwróceniem uwagi na wyposażenie i oznakowanie ładunku i jednostki przewożącej towary niebezpieczne; wskazano metody i sposoby zabezpieczania ładunków w czasie ich przemieszczania. W części tej zidentyfikowano obowiązki przewoźników w transporcie ładunków niebezpiecznych (z podziałem na gałęzie transportu). W części drugiej publikacji odniesiono się do międzynarodowych regulacji prawnych z uwzględnieniem rodzaju transportu (ADR, RID, IMDG, ICAO). Wskazano na wyniki analizy organizacji i realizacji procesu transportowego ładunków niebezpiecznych w Polsce. Omówiono te kwestie w kontekście regulacji prawnych oraz zaprezentowano schemat mechanizmu ich stosowania w transporcie towarów niebezpiecznych. Szczególną uwagę zwrócono na analizę najczęściej wykorzystywanej gałęzi transportu tych towarów, na bazie której dokonano oceny zarządzania przewozami drogą lądową. W ocenie transportu odniesiono się do adekwatności regulacji prawnych w przebiegu przemieszczania ładunków. Zidentyfikowano także przykłady utrudnień i nieprawidłowości w polskim prawie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Dokonana ocena zarządzania przewozami ładunków niebezpiecznych stała się punktem wyjścia do zaproponowania autorskich modyfikacji w zakresie usprawnień i modyfikacji przewozu ładunków niebezpiecznych.

Słowa kluczowe: ładunki niebezpieczne; przewóz ładunków niebezpiecznych; międzynarodowe regulacje prawne; transport i spedycja ładunków niebezpiecznych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.8.2
JEL: D3, L91, O32, Q56, P47

Czujniki IoT w zarządzaniu łańcuchem dostaw — studium przypadku Raben Group

Currently companies are facing the need to improve the efficiency of logistics processes by providing up-to-date information about storage and transport conditions to their customers. This necessitates the use of the Internet of Things (IoT) as well as processing and analysing large data sets. The authors asked themselves about the effects of implementation of IoT sensors which was the reason for taking up this topic. The authors put forward a hypothesis: The use of IoT sensors can positively affect the work and reduce costs in the company. To verify this hypothesis two objectives have been adopted. The first, of a theoretical nature, consists in setting out the definitional framework and possibilities of using the IoT in supply chain management. The second, of a practical nature, concerns the presentation of the implementation of the IoT and determining the potential effects and benefits for Raben Group. One of the most important achievements of this article is a literature review on the effects of IoT implementation. The implementation of IoT technology in Raben Group has allowed for achieving business results such as: increasing data quality, freeing employees from monotonous work, increasing system redundancy, increasing supply chain transparency and reducing costs. The article is an original approach to the effects of implementation of IoT sensors by indicating ones which are the most common in the literature as well as those observed by Raben Group.

Obecnie przedsiębiorstwa mierzą się z koniecznością podnoszenia efektywności procesów magazynowania i transportu poprzez udostępnianie bieżącej informacji o warunkach składowania i przewozu swoim klientom. Wymusza to konieczność stosowania rozwiązań i technologii Internetu Rzeczy (IoT) sensorów, czujników oraz przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych. Autorzy zadali sobie pytanie o efekty wdrożenia czujników IoT, co było przyczynkiem do podjęcia tej tematyki. Autorzy postawili hipotezę: zastosowanie czujników IoT może pozytywnie wpłynąć na pracę i obniżyć koszty w firmie. Aby zweryfikować tę hipotezę, przyjęto dwa cele. Pierwszy, o charakterze teoretycznym, polega na określeniu ram definicyjnych i możliwości wykorzystania IoT w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Drugi, o charakterze praktycznym, dotyczy prezentacji wdrożenia IoT oraz określenia potencjalnych efektów i korzyści dla Grupy Raben. Wdrożenie technologii IoT w Grupie Raben pozwoliło na osiągnięcie wyników biznesowych takich jak: podniesienie jakości danych, uwolnienie pracowników od monotonnej pracy, zwiększenie redundancji systemów, zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw oraz obniżenie kosztów. Artykuł jest oryginalnym podejściem do efektów wdrożenia sensorów IoT poprzez wskazanie tych najczęściej wymienianych w literaturze oraz zaobserwowanych przez Grupę Raben.

Słowa kluczowe: Internet of Things; effects of IoT; supply chain management (Internet Rzeczy; efekty wdrożenia IoT; zarządzanie łańcuchem dostaw)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.8.3
JEL: D18, L81, L67

Dopasowanie polityki zwrotów do zmieniającej się sytuacji na rynku nabrało szczególnego znaczenia w trakcie trwania pandemii COVID-19. Dobrze rozbudowana i liberalna polityka zwrotów była dla konsumentów wyznacznikiem ogólnego poziomu obsługi oferowanego przez firmę i w dużym stopniu przyczyniła się do zwiększającej się lojalności klientów. Chociaż jest dostępnych wiele badań dotyczących handlu elektronicznego ogółem, stosunkowo niewiele wiadomo na temat skali zwrotów konsumenckich, szczególnie w odniesieniu do obecnych skutków pandemii COVID-19. Jednak takie dane są potrzebne z wielu powodów, na przykład w celu lepszego przygotowania polityki cenowej lub też przeliczenia opłacalności wybranego modelu biznesowego e-commerce. Artykuł ma na celu przedstawienie zmian zachodzących w polityce zwrotów konsumenckich zarówno w handlu stacjonarnym, jak i online w trakcie trwania pandemii COVID-19. Analizie zostaną poddane regulaminy konsumenckie różnych sklepów detalicznych z branży modowej.

Słowa kluczowe: zwroty; polityka zwrotów; obsługa klienta; pandemia COVID-19
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł