Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 12/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.12.1
JEL: M2, M3, M5

Celem artykułu jest rozpoznanie i ocena, w jakim zakresie firmy działające na polskim rynku wykorzystują media społecznościowe w komunikacji wewnętrznej, a także jakie widzą korzyści oraz negatywne skutki korzystania z tych mediów w komunikacji wewnętrznej, jak również spełnienie jakich warunków pozwoli na zwiększenie skuteczności działań komunikacyjnych. Zastosowana w artykule procedura badawcza obejmowała studia literaturowe oraz analizę wyników badania ankietowego przeprowadzonego z zastosowaniem techniki CATI w 2022 r. na próbie 152 przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Respondentami były osoby odpowiedzialne za wykorzystanie technologii internetowej w marketingu, zwłaszcza w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że poziom korzystania z mediów społecznościowych w komunikacji wewnętrznej, zwłaszcza w małych i średnich firmach, jest jeszcze niewystarczający, ale perspektywy wykorzystywania tych mediów są obiecujące, o czym świadczą dostrzegane przez firmy korzyści. Przedsiębiorstwa zauważają też bariery w stosowaniu tych mediów, w pierwszej kolejności brak wypracowanej przez firmę strategii zarządzania mediami społecznościowymi oraz brak zintegrowania działań w social mediach z innymi stosowanymi kanałami komunikacji. Niewystarczające są również kompetencje pracowników do zarządzania komunikacją w mediach społecznościowych. Badania pozwoliły na określenie kierunków działań, których podjęcie jest niezbędne dla zwiększenia skuteczności wykorzystywania mediów społecznościowych w zarządzaniu procesami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: media społecznościowe; komunikacja wewnętrzna; przedsiębiorstwo; zarządzanie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.12.2
JEL: M31

Celem opracowania jest identyfikacja miar wykorzystywanych w ocenie pozycji konkurencyjnej marki organizacji oraz wskazanie czynników kształtujących te miary. W procesie eksploracji badanego zagadnienia posiłkowano się przykładem klubów piłkarskich. W opracowaniu skupiono się na grupie miar subiektywnych. W artykule autorzy podjęli próbę systematyzacji wiedzy z obszaru siły marki, wynikającej z jej pozycji konkurencyjnej oraz czynników tę pozycję determinujących. Wnioskowanie zostało poparte analizą literatury przedmiotu z obszaru tworzenia marek i zarządzania nimi.

Słowa kluczowe: marka; pozycja konkurencyjna; siła marki; wartość marki; mierniki pozycji konkurencyjnej; klub piłkarski
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.12.3
JEL: M54

Celem prezentowanego artykułu jest analiza wpływu rozpowszechnienia pracy zdalnej i hybrydowej na budowanie wizerunku pracodawcy. W tekście scharakteryzowano podstawowe modele pracy zdalnej i hybrydowej, takie jak praca w domu (home office), praca nomadyczna (w jej różnorodnych odmianach) oraz tzw. workation. Przedstawiono także oczekiwania pracowników wynikające ze zmian formy wykonywania obowiązków zawodowych. Wskazano, że kształtowanie strategii employer brandingu we współczesnych organizacjach musi uwzględniać fakt, iż możliwość wyboru przestrzeni, w której odbywa się praca, staje się jednym z głównych kryteriów wyboru pracodawcy.

Słowa kluczowe: praca zdalna; praca hybrydowa; budowanie wizerunku pracodawcy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.12.4
JEL: M31, M37, Z110

Wizerunek muzeów narodowych o profilu artystycznym wśród młodych odbiorców zainteresowanych i niezainteresowanych sztuką

The study aimed to compare the image of the national art museums in Poland among respondents studying art- -related and non-art-related faculties and to identify significant differences in the image of national museums among those two groups surveyed. The study was conducted using a questionnaire survey among a purposely selected group. To evaluate whether differences in the image of Polish national art museums between the described groups of respondents are statistically significant, Student t-tests for independent samples were done. Although significant differences were found between the study groups, they were not as significant as expected. Students of art-related courses better perceive the national art museums, but even in this group, the image of the studied institutions is rather neutral. Respondents from both groups associate national art museums in Poland primarily with education and school trips. National art museums do not appear to young audiences as friendly and egalitarian places; at the same time, respondents do not see them as elite or prestigious institutions. While this does not mean an image failure for the museums surveyed, they should make an effort to make young audiences find them more welcoming.

Badanie miało na celu porównanie wizerunku muzeów narodowych o profilu artystycznym w Polsce wśród respondentów studiujących na kierunkach związanych ze sztuką i na kierunkach niezwiązanych ze sztuką oraz identyfikację istotnych różnic w postrzeganiu muzeów narodowych pomiędzy badanymi grupami. Przeprowadzono bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe wśród celowo wybranych respondentów. Celem sprawdzenia, czy różnice w postrzeganiu polskich muzeów narodowych o profilu artystycznym pomiędzy badanymi grupami są istotne, wykonano testy t-Studenta dla prób niezależnych. Pomimo że stwierdzono istotne różnice pomiędzy badanymi grupami, nie były one tak znaczące, jak się spodziewano. Muzea narodowe o profilu artystycznym lepiej postrzegają studenci kierunków związanych ze sztuką, ale nawet w tej grupie wizerunek badanych instytucji jest raczej neutralny. Respondenci z obu grup kojarzą badane instytucje przede wszystkim z edukacją i wycieczkami szkolnymi. Muzea narodowe o profilu artystycznym nie jawią się młodym odbiorcom jako miejsca przyjazne i egalitarne; jednocześnie respondenci nie postrzegają ich jako instytucji elitarnych czy prestiżowych. Choć nie oznacza to wizerunkowej porażki badanych muzeów, powinny one podjąć wysiłek, by młodzi odbiorcy postrzegali je jako miejsca otwarte i warte odwiedzin.

Słowa kluczowe: the image of national museums; the art museums; promotion of the cultural institutions; the image of the cultural institutions; young audiences
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł