Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. prof. UW Łukasz Pisarczyk
ORCID: 0000-0001-9312-7489
Dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, profesor wizytujący na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.1
JEL: K31

Artykuł przedstawia prawne uwarunkowania oraz praktykę zakładowych układów zbiorowych. Punkt wyjścia stanowi analiza przepisów kształtujących zakładowe układy zbiorowe, w tym zasady ich zawierania, mechanizm obowiązywania oraz relacje do innych autonomicznych źródeł prawa pracy. Na tym tle prezentowane są dane dotyczące liczby zawieranych i obowiązujących układów zakładowych oraz zakresu objęcia pracowników i innych osób, do których układy zbiorowe są stosowane. Prezentowane dane stanowią efekt badań przeprowadzonych w okręgowych inspektoratach pracy oraz zestawienia analiz i sprawozdań przygotowywanych przez Główny Inspektorat Pracy. Autorzy podejmują próbę oceny potencjalnej i rzeczywistej roli układów zakładowych w kształtowaniu warunków zatrudnienia, zwłaszcza wobec całkowitego załamania się rokowań wielozakładowych.

 

Słowa kluczowe: zakładowy układ zbiorowy pracy; ponadzakładowy; dialog społeczny; objęcie pracowników postanowieniami układów zbiorowych; warunki zatrudnienia; układy obowiązujące; kryzys
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.1
JEL: K31

Przedmiotem artykułu są prawne ramy funkcjonowania ponadzakładowych układów zbiorowych oraz ich faktyczna sytuacja. Podstawę dla wniosków stanowią badania przeprowadzone w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw pracy. Autorzy starają się przedstawić szerszy kontekst rokowań wielozakładowych oraz zastanawiają się nad ich przyszłością.

Słowa kluczowe: ponadzakładowe; zbiorowe; rokowania; układy

Dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, profesor wizytujący na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.