Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 8/2020

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.8.1
JEL: K20, K33

Prawne uregulowanie inwestycji bezpośrednich w Zjednoczonym Królestwie i państwach Unii Europejskiej po brexicie

Bilateral free trade agreements and bilateral investment treaties have evolved enormously since the former were signed. The changes consist primarily in covering a broader spectrum of issues which, in addition to the rights and obligations of investors and host countries, define a new axiological basis and further values implemented through the agreements. What has also changed is the legal environment in which the agreements are implemented, including the regulations specifying the competences of the EU member states to sign free trade and investment protection agreements. New multilateral investment agreements have also emerged in global trade. The approach to entrusting investment disputes to arbitration courts has changed. The aim of this study is to anticipate possible scenarios for further regulation of (existing and future) investments made by UK investors in EU countries and vice versa after Brexit.

Bilateralne umowy o wolnym handlu oraz umowy o wzajemnym wspieraniu inwestycji przeszły od momentu podpisywania pierwszych z nich ogromną ewolucję. Zmiany polegają przede wszystkim na nowej, poszerzonej treści tych umów, określających obok praw i obowiązków inwestorów oraz państw goszczących, nowe podstawy aksjologiczne i dodatkowe wartości realizowane dzięki umowom. Zmieniło się także otoczenie prawne, w jakim obowiązują, w tym przepisy określające kompetencje i zasady podpisywania umów o wolnym handlu i umów o ochronie inwestycji przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Pojawiły się też w globalnym obrocie gospodarczym wielostronne umowy odnoszące się do wspierania i ochrony inwestycji. Zmieniło się podejście do powierzania sporów wynikających z inwestycji trybunałom arbitrażowym. Celem artykułu jest przewidzenie możliwych scenariuszy dalszego uregulowania prawnego inwestycji (obecnych i przyszłych) dokonanych przez inwestorów ze Zjednoczonego Królestwa w krajach UE i odwrotnie, po jego wystąpieniu z Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: : bilateral investment treaties (BIT); free trade agreements; Brexit; arbitration court; European Union (EU) (umowy o wzajemnym wspieraniu inwestycji (BIT); umowy o wolnym handlu; brexit; trybunał arbitrażowy; Unia Europejska (UE))
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.8.2
JEL: H20, H21, H25, H26, K34

Wpływ podatków na międzynarodowy obrót gospodarczy — geneza, mechanizmy, zwalczanie nieprawidłowości

The article aims to study, in a systematic framework, the main profiles of the effect brought by the fiscal variable on international economic activities. The main causes of the distortions that occur are identified in the configuration of the current regulatory models of international tax law, dating back to the 1920s. The resulting proposal is to go beyond these regulatory models and to adopt a Destination-Based Approach, suitable to neutralize the main international tax-elusion strategies and to reduce the harmful tax competition among States by establishing more equitable criteria in international relationships.

Celem artykułu jest zbadanie w metodyczny sposób wpływu, jakie zmienne fiskalne wywierają na działalność gospodarczą w skali międzynarodowej. Za główną przyczynę powstających w tym kontekście nieprawidłowości uznano kształt przyjętych obecnie modeli regulacyjnych międzynarodowego prawa podatkowego, które wywodzą się jeszcze z lat 20. ubiegłego wieku. Efektem dokonanej analizy jest propozycja wyjścia poza te modele regulacyjne i przyjęcie zasady opodatkowania towarów i usług w miejscu ich konsumpcji. Przyjęcie tej zasady umożliwi podważenie głównych, stosowanych w skali międzynarodowej strategii uchylania się od podatków oraz osłabienie szkodliwej konkurencji podatkowej pomiędzy państwami dzięki wprowadzeniu bardziej sprawiedliwych kryteriów w relacjach międzynarodowych.

Słowa kluczowe: international tax avoidance; harmful tax competition; BEPS; double taxation conventions; destination-based approach (unikanie podatków w kontekście międzynarodowym; szkodliwa konkurencja podatkowa; BEPS; konwencje w sprawie podwójnego opodatkowania; zasada opodatkowania towarów i usług w miejscu ich konsumpcji)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.8.3
JEL: K210

Rola krajowych organów do spraw konkurencji w regulowaniu działalności gospodarczej

The present contribution aims to scrutinize the recent Directive 2019/1 on the empowerment of National Competition Authorities, looking at the main innovations provided for, as their structure, roles, competences and powers. The concluding remarks analyse the impact of the Directive, with regard to the future implementation and application of the Directive, adding a general appreciation to the harmonization process.

Celem artykułu jest szczegółowa analiza postanowień dyrektywy 2019/1 w sprawie kompetencji krajowych władz ds. konkurencji. Skupiono z nim uwagę na najważniejszych, wprowadzonych dyrektywą, innowacjach dotyczących struktury tych władz, ich ról, zakresu ich władzy i uprawnień. W uwagach końcowych zawarto analizę wpływu dyrektywy na działalność gospodarczą z uwzględnieniem kwestii jej przyszłego wdrażania i stosowania. Podkreślono przy tym jej znaczenie dla procesu harmonizacji.

Słowa kluczowe: EU Competition Law; Public Enforcement; ECN+ Directive; National Competition Authorities (prawo konkurencji UE; publiczne egzekwowanie prawa; Dyrektywa ECN+; NCAs (krajowe władze ds. konkurencji))
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.8.4
JEL: K32

Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko w globalnym prawie ochrony klimatu

The aim of this article is to analyze the potential impact of international climate law on the trade liberalization. Flexibility mechanisms introduced by the Kyoto protocol and Paris agreement result in the creation of trade-related environmental measures. Those measures are created by the states in their national policies aiming at implementation of flexibility mechanisms into national legal orders. Trade-related environmental measures are not directly identified by the WTO law. This creates a situation where such measures may be challenged in the WTO dispute resolution system. Article shows potential threats and tries to underline axiological common ground between climate change law and WTO law, which enable wider acceptance of the use of trade-related environmental measures between the WTO members.

Celem artykułu jest analiza potencjalnego wpływu międzynarodowego prawa klimatycznego na liberalizację handlu. Mechanizmy elastyczności wprowadzone przez protokół z Kioto i porozumienie paryskie wdrażają środki, które mogą być identyfikowane jako instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko (trade-related environmental measures). Instrumenty te są tworzone przez państwa w ich politykach krajowych mających na celu wdrożenie mechanizmów elastyczności w krajowych porządkach prawnych. Środki ochrony środowiska związane z handlem nie są bezpośrednio identyfikowane przez prawo Światowej Organizacji Handlu (WTO), chociaż pojęcie to nie jest obce dokumentom WTO o niewiążącym charakterze. Stwarza to sytuację, w której takie środki mogą zostać zakwestionowane w systemie rozstrzygania sporów WTO. Artykuł pokazuje potencjalne zagrożenia i próbuje podkreślić aksjologiczną wspólną płaszczyznę łączącą prawo dotyczące zmian klimatu i prawo WTO, które umożliwiają szerszą akceptację stosowania instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko pomiędzy państwami członkowskimi WTO.

Słowa kluczowe: trade-related environmental measures; environmental protection; environmental law; climate law; Paris Agreement; UNFCCC (: instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko; ochrona środowiska; prawo środowiska; prawo klimatu; porozumienie paryskie; UNFCCC)
Pobierz artykul
DOI: 0000-0002-8710-5870
JEL: K15

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad niekrajowymi podmiotami na rynku kredytów konsumenckich w Polsce a ochrona kredytobiorcy

 

The article deals with the issue of protecting Polish consumers who are customers of non-domestic lenders (i.e lenders with no registered seats on the territory of the Republic of Poland) granting facilities to Polish consumers. The protection is shown in the context of public oversight over non-domestic lenders, exercised as part of the supervision over the financial market. The purpose of the article is to analyze on what legal basis those non-domestic entities conduct their activities in Poland and how enforcement is used to ensure their compliance with the applicable provisions of law regarding taking up and running of activities in this area, as a part of the supervision of the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) over such entities.

The article is also an attempt to answer the following questions — are competences of KNF as lenders supervisory authority under the supervision of the financial market sufficient to provide consumers with protection while using services on the consumer credit market in Poland?; Is it indirect (or direct) protection and should the role of KNF in this respect be changed?

Artykuł dotyczy problematyki ochrony polskich konsumentów będących klientami niekrajowych kredytodawców (niemających siedziby na terytorium RP) udzielających kredytów konsumenckich w Polsce w kontekście nadzoru publicznego nad nimi, sprawowanego w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym. Celem artykułu jest przeanalizowanie, na jakiej podstawie prawnej prowadzą oni swoją działalność w Polsce oraz w jaki sposób jest egzekwowane przestrzeganie przez nich obowiązujących przepisów dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w tym obszarze, w ramach nadzoru KNF nad nimi.

W artykule podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, czy kompetencje KNF jako organu nadzoru nad kredytodawcami w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym w obecnym kształcie są wystarczające, by zapewnić ochronę kredytobiorcom korzystającym z oferowanych przez nich usług na rynku kredytów konsumenckich w Polsce; czy jest to ochrona pośrednia (czy bezpośrednia) i czy rola KNF w tym zakresie powinna ulec zmianie, a jej kompetencje powinny ulec rozszerzeniu.

Słowa kluczowe: lender; credit institution; loan institution; consumer protection; supervision over non-domestic lender; non-domestic entities (kredytodawca; instytucja kredytowa; instytucja pożyczkowa; ochrona konsumenta; nadzór nad niekrajowymi kredytodawcami; podmioty niekrajowe)
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł