Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Ireneusz Kaczmar
ORCID: 0000-0002-5394-1168

Dr inż. Ireneusz Kaczmar

Inżynier informatyk, magister ekonomii. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest zatrudniony jako wykładowca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w Instytucie Nauk Technicznych, gdzie prowadzi zajęcia z ekonomii i zarządzania. Jego główne zainteresowania naukowe to metody ilościowe w zarządzaniu oraz zastosowanie symulacji komputerowych w przemyśle. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie optymalizacji procesów, projektowania modeli symulacyjnych i wielokryterialnych systemów decyzyjnych. Jest autorem międzynarodowych artykułów naukowych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.4
JEL: R4

Celem artykułu jest wielokryterialna ocena zestawienia składu pociągu pod kątem komfortu i bezpieczeństwa podróży na wybranych trasach w Polsce. Badania obejmują składy kolejowe z różnymi konfiguracjami wagonów i lokomotyw, które kursują na popularnych liniach, bez uwzględniania stanu infrastruktury torów kolejowych. Ocena zostanie dokonana na podstawie wiedzy ekspertów, którymi są pracownicy kolei. Zaproponowana metoda badawcza to analityczny proces hierarchiczny (AHP). Zakres opracowania obejmuje zbadanie siedmiu popularnych składów pociągów kursujących na wybranych trasach w kontekście ich możliwości przewozowych. Cel artykułu autor zamierza osiągnąć przez przegląd stanu wiedzy, identyfikację czynników wpływu, wybór tras przejazdów, wybór składów pociągów, analizę czynników ekonomicznych, technicznych, jakościowych i bezpieczeństwa. Na zakończenie zostanie utworzony końcowy ranking wyników. Badania są oparte na wiedzy ekspertów z drużyn pociągowych z dużym doświadczeniem zawodowym. Wyniki zagregowano komputerowo z użyciem oprogramowania Expert Choice.

Słowa kluczowe: kolej; transport kolejowy; transport naziemny; ekonomika transportu; AHP; ocena transportu kolejowego
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.4
JEL: M31

Ludzkość w XX wieku przeszła od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy. Szybki rozwój technologii komputerowych przewartościował wiele gałęzi gospodarki i stworzył zupełnie nowe modele biznesowe, które wcześniej nie mogły zaistnieć przy wykorzystaniu klasycznych czynników produkcji, takich jak ziemia, praca i kapitał. Przykładem takich nowych modeli biznesowych jest branża gier wideo, będąca jednym z najszybciej rozwijających się rynków. W artykule dokonano charakterystyki rozwoju światowego rynku gier wideo, wskazano na możliwości biznesowe jakie rynek ten stwarza dla użytkowników oraz zidentyfikowano preferencje zakupowe graczy. Artykuł prezentuje także obecny stan rynku gier wideo w Polsce i na świecie oraz nakreśla perspektywy dalszego jego rozwoju w oparciu o technologię blockchain.

Słowa kluczowe: gry wideo; model biznesowy; monetyzacja wartości; rynek gier wideo