Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość jednostek gospodarczych

Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz
ISBN: 978-83-208-1974-8
Liczba stron: 356
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Dodatkowe informacje: Autorzy: Ksenia Czubakowska, Waldemar Gos, Teresa Kiziukiewicz, Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Kazimierz Sawicki
64.90
Zapytaj

Podstawowa funkcja rachunkowości jest dostarczanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności jednostki gospodarczej, które są w usystematyzowany sposób prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Aby informacje te były rzetelne i wiarygodne oraz odpowiadały potrzebom sprawozdawczym, niezbędne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych według zasad prawidłowej rachunkowości i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwzględniając to, Autorzy książki przedstawiają sposób ujęcia poszczególnych zagadnień ze wskazaniem ich związku z odnośnymi elementami sprawozdania finansowego. Dzięki temu jest wyraźnie widoczny cel stosowania określonych procedur ewidencyjno-rozliczeniowych. Zaletą książki jest wzbogacenie każdego rozdziału testami i zadaniami z rozwiązaniami.


Autorami książki są pracownicy naukowi Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedry Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
 

Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych rachunkowością od strony teorii i praktyki, szczególnie do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników różnego rodzaju kursów i szkoleń. Może też być przydatna osobom profesjonalnie zajmującym się księgowością, finansami, zarządzaniem i controllingiem.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
Wykaz kont syntetycznych
 
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostce gospodarczej, Bożena Nadolna
1.1. Regulacje w zakresie rachunkowości
1.2. Zasady prawidłowej rachunkowości
1.3. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości — opis systemu rachunkowości jednostki gospodarczej
1.4. Dokumenty księgowe jako podstawa zapisów księgowych
1.5. Księgi rachunkowe i ich powiązania
1.6. Weryfikacja zapisów księgowych za pomocą inwentaryzacji
1.7. Pytania i zadania
 
2. Sprawozdania finansowe i ich rola w systemie rachunkowości, Kazimierz Sawicki
2.1. Cel i zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Bilans
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
2.6. Informacja dodatkowa
2.7. Pytania i zadania
 
3. Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi — wycena i ewidencja, Ksenia Czubakowska
3.1. Charakterystyka rzeczowych aktywów trwałych
3.2. Wycena i ewidencja środków trwałych
3.3. Ewidencja środków trwałych w budowie
3.4. Leasing i jego ewidencja
3.5. Wartości niematerialne i prawne
3.6. Pytania i zadania
 
4. Środki pieniężne i kredyty bankowe, Bożena Nadolna
4.1. Postać środków pieniężnych
4.2. Gotówka w kasie — wycena i ewidencja
4.3. Rachunki bankowe
4.4. Inne środki pieniężne
4.5. Kredyty bankowe — rodzaje i ewidencja
4.6. Pytania i zadania
 
5. Aktywa finansowe, Waldemar Gos
5.1. Istota i podział aktywów finansowych
5.2. Wycena aktywów finansowych
5.3. Ewidencja aktywów finansowych z prawem do kapitału
5.4. Dłużne papiery wartościowe
5.5. Ewidencja udzielonych pożyczek
5.6. Przekwalifikowanie aktywów finansowych — charakter i ewidencja
5.7. Pytania i zadania
 
6. Rozrachunki i roszczenia, Marzena Rydzewska-Włodarczyk
6.1. Istota i rodzaje rozrachunków
6.2. Ogólne zasady wyceny i ewidencji rozrachunków
6.3. Należności od odbiorców
6.4. Zobowiązania wobec dostawców
6.5. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i pozostałe
6.6. Rozrachunki z ZUS
6.7. Rozrachunki publicznoprawne
6.8. Pozostałe rozrachunki
6.9. Roszczenia sporne
6.10. Pytania i zadania
 
7. Rzeczowy majątek obrotowy, Marzena Rydzewska-Włodarczyk
7.1. Istota i klasyfikacja materiałów
7.2. Wycena materiałów
7.3. Ewidencja przychodów i rozchodów materiałów
7.4. Towary — wycena i ewidencja księgowa
7.5. Niedobory i nadwyżki materiałów i towarów
7.6. Pytania i zadania
 
8. Koszty normalnej działalności operacyjnej, Kazimierz Sawicki
8.1. Istota kosztów i ich podział
8.2. Warianty ewidencji kosztów
8.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów według rodzajów
8.4. Funkcjonowanie kont kosztów działalności
8.5. Rozliczanie kosztów w czasie
8.6. Metody kalkulacji kosztów
8.7. Pytania i zadania
 
9. Ewidencja produktów gotowych i produkcji niezakończonej, Ksenia Czubakowska
9.1. Charakterystyka produktów pracy
9.2. Wycena produktów gotowych
9.3. Ewidencja produktów pracy
9.4. Braki i ich ujęcie księgowe
9.5. Pytania i zadania
 
10. Ustalanie i podział wyniku finansowego, Teresa Kiziukiewicz
10.1. Zasady ustalania wyniku finansowego
10.2. Wynik z normalnej działalności operacyjnej
10.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
10.4. Przychody i koszty finansowe
10.5. Zyski i straty nadzwyczajne
10.6. Obroty wewnętrzne i ich koszt własny
10.7. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
10.8. Podział wyniku finansowego
10.9. Pytania i zadania
 
11. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, Waldemar Gos
11.1. Rezerwy — istota i zakres
11.2. Rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty
11.3. Rezerwy na świadczenia emerytalne
11.4. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
11.5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów — tytuły i ewidencja
11.6. Pytania i zadania
 
12. Kapitały i fundusze, Teresa Kiziukiewicz
12.1. Charakterystyka kapitałów własnych
12.2. Kapitały (fundusze) podstawowe i ich ewidencja w różnych typach jednostek gospodarczych
12.3. Kapitały (fundusze) zapasowe i rezerwowe w różnych typach jednostek gospodarczych
12.4. Fundusze specjalne i ich ewidencja
12.5. Pytania i zadania
Literatura

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy