Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 2014-2020
Professor Małgorzata Gersdorf, PhD, Senior Chairman of the Supreme Court (Poland). The President of the Scientific Council of "Labour and Social Security Journal". Małgorzata Gersdorf is a professor in the Chair of Labor Law and Social Policy, the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Since 2014 the Senior Chairman of the Supreme Court, a judge of the Supreme Court since 2008. Since 1975 professionally related with the University of Warsaw where

Professor Małgorzata Gersdorf, PhD, Senior Chairman of the Supreme Court (Poland). The President of the Scientific Council of "Labour and Social Security Journal".

Małgorzata Gersdorf is a professor in the Chair of Labor Law and Social Policy, the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Since 2014 the Senior Chairman of the Supreme Court, a judge of the Supreme Court since 2008. Since 1975 professionally related with the University of Warsaw where she was awarded the title and job of associate professor. In the University of Warsaw she used to perform the function of vice-director of the Institute of Legal and Administrative Sciences (1992–1993); later on she performed, for two terms of office, the function of associate dean of the Faculty of Law and Administration. During the term of office 2005–2008 she performed the function of vice-rector of the University of Warsaw. In 1981 she acquired the scientific degree of a doctor (on the basis of her doctoral dissertation entitled Zawarcie umowy o pracę (Conclusion of work contract)), and in 2003 the post-doctoral degree (basing on her scientific output and the dissertation entitled Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy (Insolvency of employer in labor law)). On 4 March 2015 she was awarded the title of Professor of legal sciences.

 

List of selected publications

Monographs and books:
Prawo zatrudnienia (Law of employment). Warsaw 2013.
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy (The employees and the employers in contemporary labor market) (as scientific editor). Warsaw 2012.
Kodeks pracy. Komentarz (Labor Code. A commentary) (co-authors K. Rączka and M. Raczkowski), several editions.
Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (Civil Service Act. A commentary)) (co-authors J. Jagielski and K. Rączka). Warsaw 2010.
Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia (Work contract, contract for specific work, contract of mandate). Warsaw 1993.
Zawarcie umowy o pracę (Conclusion of work contract). Warsaw 1985.

Articles:
Stosunek służbowy a stosunek pracy – ekspansja czy poszukiwanie równowagi? (Labor-based relationship and work relationship – expansion or quest for balance?) (co-author M. Raczkowski) [in:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu (Administrative law and the challenges of modern-day. Commemorative book dedicated to Professor Marek Wierzbowski). Warsaw 2018.
Charakterystyka umów o pracę (Characteristics of work contracts ) [in:] System prawa pracy. Vol. II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna (Labor law system. Vol. II. Individual labor law. General section), G. Goździewicz (ed.). Warsaw 2017.
Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia (Interactions of civil law and labor law. The example of non-competition clause after termination of employment) [in:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka (Labor law. Between the economy and labor protection. Commemorative book dedicated to Professor Ludwik Florek), M. Latos-Miłkowska and Ł. Pisarczyk (eds). Warsaw 2016.
Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasach transformacji gospodarczej i kryzysu (Significance of court interpretation for shaping of work relationships in the times of economic transformation and crisis) [in:] Rola orzecznictwa w systemie prawa (The role of judicature in the system of law), T. Giaro (ed.). Warsaw 2016.
Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy (Abstract court audit of collective agreements in labor law) (co-author M. Raczkowski) [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu (Sine ira et studio. Commemorative book dedicated to judge Jacek Gudowski). Warsaw 2016.
Renesans wypowiedzenia zmieniającego w praktyce i judykaturze Sądu Najwyższego (Renaissance of amending notice in practice and judicature of the Supreme Court) [in:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No. 2, 2014.