Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Przemysław Drapała
ORCID: 0000-0001-8093-2083
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Cywilnego ALK.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.8
JEL: K22

Glosa dotyczy interesującego problemu dopuszczalności zastrzegania w ramach swobody umów (art. 3531 k.c.), „quasi-kar umownych” polegających na obowiązku zapłaty oznaczonej kwoty na rzecz wierzyciela w razie odstąpienia przez niego od umowy z powodu opóźnienia dłużnika w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Jest to zagadnienie istotne dla praktyki, ponieważ tego rodzaju „kary umowne” pod różnymi nazwami są nierzadko stosowane w obrocie. Pogląd Sądu Najwyższego wykluczający dopuszczalność (ważność) tego rodzaju postanowień zasługuje na aprobatę, a w glosie przedstawiono szereg dalszych argumentów prawnych wzmacniających to stanowisko.

Słowa kluczowe: kara umowna; quasi-kara umowna; odstąpienie od umowy
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.9.7
JEL: K22

Glosa dotyczy istotnego wyroku Sądu Najwyższego, określającego kryteria oceny ważności kar umownych, których wysokość została wyrażona za pomocą mierników wartości innych niż oznaczona suma. Poglądy SN zarówno co do określenia wspomnianych kryteriów, jak i niedopuszczalności zastrzegania w polskim systemie prawnym kar umownych w postaci niepieniężnej, zasługują na pełną aprobatę. W glosie przedstawiono dodatkową argumentację wynikającą z wykładni funkcjonalnej, systemowej i prawnoporównawczej, przemawiającą za zapatrywaniami wyrażonymi przez SN oraz wpływ komentowanego wyroku na praktykę kontraktową.

Słowa kluczowe: kara umowna; oznaczona suma kary; kara pieniężna

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Cywilnego ALK.