Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2022

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.1
JEL: Z30, Z31, Z33

Strategie wzrostu odporności łańcuchów dostaw w turystyce

W wyniku pandemii COVID-19 wzrost odporności stał się priorytetem dla większości globalnych łańcuchów dostaw w przemyśle i handlu. Mimo wielu badań i analiz dotyczących międzynarodowych łańcuchów dostaw w przemyśle i handlu występuje luka poznawcza dotycząca odporności łańcuchów dostaw w turystyce. Dlatego głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie struktury podmiotowej oraz istoty zarządzania turystycznymi łańcuchami dostaw, co pozwoli na przeprowadzenie wstępnej analizy przydatności zalecanych w działalności produkcyjno-handlowej sześciu strategii wzmacniania ich odporności z perspektywy działalności turystycznej. Metodyka artykułu bazuje przede wszystkim na studiach literatury przedmiotu, analizie logicznej i obserwacji uczestniczącej. Dlatego konkluzje będące rezultatem logicznej dedukcji powinny być dodatkowo zweryfikowane w drodze dalszych badań empirycznych.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; turystyczne łańcuchy dostaw; wzrost odporności; pandemia COVID-19
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.2
JEL: C02, C20, D81

System sterowania logistyką kontenerowców w porcie morskim typu tandem

The paper solves the problem of controlling the handling of container ships in a tandem seaport. The control system for container ships includes determining the route of ships taking into account random disturbances, ship transport time and the time of unloading/loading. Determining the optimal route of ships is an NP problem. The ship service process is scheduled on a weekly basis. However, the tugboats operate in a shift cycle. It is important to designate a warehouse/wharf where containers are to be unloaded/loaded and to determine restrictions. The port consists of a roadway, ships, unloading and loading quays, canals, and warehouses and can have various structures. It is assumed that the ships await service in the port roadstead. The time horizon for the allocation is one week. Ships waiting in the roadstead have priorities depending on the waiting time. It is assumed that the time of transport, unloading/loading of the vessel and economic parameters are given. The optimization of ship service in the port is multi-criteria. There are entry, exit and internal criteria. The problem of controlling container ships in a tandem seaport was solved by the method of artificial intelligence using a computer program. The optimization criterion was the minimization of vessel service time in both parts of the port, taking into account restrictions. A logistics system for controlling ships in a tandem seaport with averaged data and random events was developed.

Artykuł został poświęcony zagadnieniu kontroli obsługi kontenerowców w tandemowym porcie morskim. System sterowania kontenerowcami obejmuje wyznaczanie trasy statków z uwzględnieniem zakłóceń losowych, czasu transportu statku oraz czasu rozładunku/załadunku. Wyznaczenie optymalnej trasy statków jest problemem klasy NP. Proces obsługi statku planowany jest co tydzień, jednak holowniki działają w cyklu zmianowym. Ważne jest to, aby wyznaczyć magazyn/nabrzeże, w którym kontenery mają być rozładowane/załadowane, oraz wyznaczyć ograniczenia. Port składa się z tras, statków, nabrzeży rozładunkowych i załadunkowych, kanałów oraz magazynów i może mieć różne konstrukcje. Zakłada się, że statki oczekują na obsługę na redzie portowej. Horyzont czasowy alokacji ustalono na jeden tydzień. Statki oczekujące na redzie mają priorytety zależne od czasu oczekiwania. Zakłada się, że podano czas transportu, rozładunku/ załadunku statku oraz parametry ekonomiczne. Optymalizacja obsługi statków w porcie jest wielokryterialna, tzn. że istnieją kryteria wejścia, wyjścia i kryteria wewnętrzne. Zaproponowano rozwiązanie problemu sterowania kontenerowcami w tandemowym porcie morskim za pomocą metody sztucznej inteligencji z wykorzystaniem dedykowanego programu komputerowego. Kryterium optymalizacji była minimalizacja czasu obsługi statków w obu częściach portu z uwzględnieniem ograniczeń. Opracowano system logistyczny przeznaczony do sterowania statkami w tandemowym porcie morskim z uśrednionymi danymi i zdarzeniami losowymi.

Słowa kluczowe: logistics control system; optimization; roadstead; container ships; tandem sea port; wharf (system sterowania logistyką; optymalizacja; reda; kontenerowce; port tandemowy; nabrzeże)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.3
JEL: L91

Identyfikacja czynników osobowościowych kierowcy a bezpieczeństwo ruchu

The study presents an overview of the available research results concerning the analysis of the impact of factors characteristic for the behavior of road users that influence road accidents. Intellectual fitness, personality and temperament as well as psychomotor skills were analyzed. The aim of the article is to present the current results in terms of selected psychological factors, i.e. intellectual performance, personality and temperament traits as well as psychomotor performance in the field of road safety. It is also the basis for setting directions for further research in this field.

Opracowanie przedstawia przegląd dostępnych wyników badań dotyczących analizy oddziaływania czynników charakterystycznych dla zachowań uczestników ruchu drogowego, mających wpływ na wypadki drogowe. Analizie poddano sprawność intelektualną, osobowość i temperament oraz zdolności psychomotoryczne. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych wyników w zakresie wybranych czynników psychologicznych, tj. sprawności intelektualnej, cech osobowości i temperamentu oraz sprawności psychomotorycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to również podstawa do wyznaczania kierunków dalszych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: road safety; driver; the personality factors of the driver (bezpieczeństwo na drodze; kierowca; czynniki osobowościowe kierowcy)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.4
JEL: M54, M50

Praca zdalna w warunkach pandemii — wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników biurowych

The article assesses the quality of an employee's work while performing remote work, which was introduced in connection with the pandemic of the new COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, which posed a threat to health and life. The research results were collected using a statistical method in the form of an Internet questionnaire. The assessment of this way of working was made on two time levels, when remote work was introduced on a massive scale and 1.5 years from then on. The survey was conducted periodically and was generally available to the units belonging to the study group for a period of three months. The survey questionnaire has been made available so that the largest number of people who meet the survey requirements have access to it. Internet portals and groups associating office workers were used.

W artykule dokonano oceny jakości pracy pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej, która została wprowadzona w związku z pandemią nowej choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia. Wyniki badań zebrano metodą statystyczną w postaci ankiety internetowej. Oceny tego sposobu pracy dokonano na dwóch poziomach czasowych, kiedy na masową skalę wprowadzono pracę zdalną i 1,5 roku od tego momentu. Ankieta była przeprowadzana cyklicznie i była ogólnie dostępna dla jednostek należących do badanej grupy przez okres trzech miesięcy. Kwestionariusz ankiety został udostępniony tak, aby jak największa liczba osób spełniających wymagania ankiety miała do niego dostęp. Wykorzystano portale internetowe oraz grupy zrzeszające pracowników biurowych.

Słowa kluczowe: remote work; COVID-19; internet poll (praca zdalna; COVID-19; ankieta internetowa)
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł