Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 05/2024

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 68
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.5.1
JEL: M31, M21, R41, R42

W ostatnich trzech dekadach miejski transport zbiorowy stał się najważniejszym obszarem działalności komunalnej. Usługi tego transportu determinują jakość życia w miastach i efektywność procesów gospodarczych. Specyficzne cechy zbiorowego transportu miejskiego powodują, że wyniki badań marketingowych usług transportu zbiorowego umożliwiają realizowanie celów strategicznych (celów zrównoważonej mobilności) oraz weryfikowanie celowości określonych decyzji podejmowanych przez polityków. Z szerokiego wachlarza zrealizowanych badań marketingowych usług miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni i gminach aglomeracji gdańskiej artykuł przedstawia wybrane wyniki badań zachowań i preferencji transportowych mieszkańców dotyczących: udziału usług tego transportu w realizacji potrzeb mobilności, zmian zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji w okresie pandemii i zmian zachowań transportowych uczniów po objęciu ich uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych. Celem artykułu jest wykazanie, że badania marketingowe są skutecznym narzędziem w kształtowaniu atrybutów usług miejskiego transportu zbiorowego, w tym weryfikacji decyzji politycznych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: transport miejski; badania marketingowe; rynek transportu miejskiego
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.5.2
JEL: I31, I15, O52, D18

Żywność i praktyki żywieniowe są istotną sferą życia, która ma wpływ na jego jakość i odczuwany dobrostan jednostki. Celem artykułu było określenie wpływu pandemii COVID-19 na dobrostan żywieniowy (FWB – food well-being) konsumentów w Polsce. Badanie przeprowadzono metodą analizy porównawczej, wykorzystując skalę Satisfaction with Food-related Life Scale (SWFL) do pomiaru FWB wśród 2687 respondentów w czterech różnych okresach: przed pandemią, w pierwszym i drugim roku pandemii oraz u jej schyłku. Do identyfikacji segmentów konsumentów na podstawie poziomu FWB zastosowano analizę skupień. Wyniki wykazały znaczące zmiany w postrzeganiu dobrostanu żywieniowego w czasie pandemii. Najwyższe oceny FWB odnotowano przed pandemią i u jej schyłku, podczas gdy najniższe w drugim roku pandemii. Wyniki badań ujawniły, że kryzys wpłynął na zwiększenie świadomości konsumentów odnośnie do zdrowego odżywiania, jednakże stres i ograniczenia związane z pandemią miały negatywny wpływ na jakość życia żywieniowego wielu osób. Wyniki podkreślają złożoność relacji między kryzysami zdrowotnymi a żywieniowymi praktykami oraz ich wpływ na dobrostan psychiczny i fizyczny. Mogą wspierać działania na rzecz utrzymania wysokiego poziomu FWB w trudnych czasach kryzysu, zwracając szczególną uwagę na grupy najbardziej narażone na negatywne skutki zmian w dostępie do żywności i sposobach jej konsumpcji.

Słowa kluczowe: dobrostan żywieniowy (FWB); pandemia; żywność; zachowania Konsumentów
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.5.3
JEL: M31

Rola marketingu cyfrowego w przedsiębiorstwach z rynku NewConnect w Polsce

The most important aim of the article is to analyse and evaluate the concept of digital marketing and its role in the functioning of innovative enterprises listed on the NewConnect market. In order to achieve the aim of the study, a mixed research methodology was applied, i.e. surveys were conducted among the managers of these enterprises (100 respondents) – CATI, then IDI interviews were held among 10 representatives of this group to determine the importance and role of ICT and digital marketing in the activities of these entities. Verification of the literature review and the results of mixed research were used in the process of reasoning where deductive techniques were helpful to develop a cognitive map and determine the factors affecting the company's activities using digital marketing. The conducted research confirms that the use of digital marketing in enterprises has an impact on building a competitive advantage on the market. In addition, one of the most important conclusions of this study is that the use of digital marketing in innovative enterprises brings them many benefits, such as: money savings, an increase in the company's reputation, speed of actions, efficiency and effectiveness of business processes or acceleration and optimization of the flow of information resources.

Najważniejszym celem artykułu jest analiza i ocena koncepcji marketingu cyfrowego i jego roli w funkcjonowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw notowanych na rynku NewConnect. Dla osiągnięcia celu badania zastosowano mieszaną metodologię badań, tj. przeprowadzono badania wśród menedżerów tych przedsiębiorstw (100 respondentów) – CATI, a następnie wywiady IDI wśród 10 przedstawicieli tej grupy w celu określenia znaczenia i roli ICT oraz marketingu cyfrowego w działalności tych podmiotów. Weryfikację przeglądu literatury oraz wyniki badań mieszanych wykorzystano w procesie wnioskowania z wykorzystaniem technik dedukcyjnych do opracowania mapy poznawczej (kognitywnej) i określenia czynników wpływających na działalność przedsiębiorstwa z wykorzystaniem marketingu cyfrowego. Przeprowadzone badania potwierdzają, że wykorzystanie marketingu cyfrowego w przedsiębiorstwach ma wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto jednym z najważniejszych wniosków płynących z tego badania jest to, że zastosowanie marketingu cyfrowego w innowacyjnych przedsiębiorstwach przynosi im wiele korzyści, takich jak: oszczędność pieniędzy, wzrost reputacji firmy, szybkość działań, efektywność i skuteczność procesów biznesowych, czyli przyspieszenie i optymalizacja przepływu zasobów informacyjnych.

Słowa kluczowe: digital marketing; ICT; innovative enterprises; the NewConnect market; marketing development (marketing cyfrowy; ICT; innowacyjne przedsiębiorstwa; rynek NewConnect; rozwój marketingu)
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.5.4
JEL: D91, I31

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie prokrastynacji, którą uznaje się za kwintesencję niepowodzeń samoregulacji. Skoncentrowano się na prokrastynacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli menedżera. Omówiono uwarunkowania prokrastynacji (przede wszystkim psychologiczne), jej przejawy i konsekwencje. Charakterystyka ta została udokumentowana stosownymi wynikami badań (wykorzystano przede wszystkim publikacje zamieszczone w bazie EBSCO). Podkreślono wyzwania, przed którymi stają menedżerowie w zakresie zapobiegania prokrastynacji zarówno u siebie, jak i u członków zespołów. Artykuł kończy się opartymi na dowodach naukowych wskazówkami, jak zapanować nad negatywnymi skutkami prokrastynacji. Mogą być one wykorzystane przez przedstawicieli profesji menedżerskiej.

Słowa kluczowe: prokrastynacja zawodowa; menedżer; samoregulacja; osobowość; przyczyny; skutki; eliminacja
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.5.5
JEL: M12, D91, L84, A14, M54

Osoby wysoko wrażliwe (WWO) charakteryzują się głębszym przetwarzaniem informacji, większą wrażliwością na bodźce zewnętrzne i silniejszymi reakcjami emocjonalnymi. W badaniu sprawdzono wpływ tatuaży na doświadczanie emocji, relacji międzyludzkich, postrzeganie profesjonalizmu i ocenę załogi lotniczej przez osoby wysoko wrażliwe. Porównano także uzyskane dla nich wyniki z odbiorem tych samych tatuaży przez osoby nisko wrażliwe. W badaniu uczestniczyło 788 osób – 99 osób stanowiły osoby wysoko wrażliwe, a 689 – osoby o niskiej wrażliwości, które pełniły funkcję grupy kontrolnej. Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę zdjęć załogi pokładowej o czterech stopniach intensywności tatuaży pod kątem: profesjonalizmu, relacji międzyludzkich i emocji. Analiza wpływu tatuaży na emocje osób wrażliwych i postrzeganie przez nie profesjonalizmu personelu pokazuje, że intensywność tatuaży nie ma istotnego znaczenia dla emocji, jednak istnieją różnice między grupami o różnym stopniu wrażliwości. Obecność tatuaży nie zmienia ogólnego postrzegania profesjonalizmu załogi lotniczej, co może oznaczać pewną akceptację społeczną tatuaży w kontekście zawodowym.

Słowa kluczowe: osoby wysoko wrażliwe; personel pokładowy; obsługa klienta; cechy wyglądu; tatuaże
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł