Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2023

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 66
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.1
JEL: M21, Q55

Cyfrowe łańcuchy dostaw a rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (cz. 1)

Nowadays one of the biggest challenge for modern business entities is the introduction of solutions and assessments of environmental optimization in the supply chain (reducing the resource-intensiveness of the economy) and the search for waste-free solutions (facing the issues of losing the status of waste, by-products or accompanying products). These challenges are built in relation to the goals and scope of the circular economy (CE), which is conducive to the implementation of solutions aimed at sustainable development. The aim of this work is to identify the possibilities of achieving environmental optimization due to the use of digital technologies and the concept of digital supply chains in the conditions shaped by the CE. The adopted research question is: "To what extent can digital supply chains affect the development of CE?"

Obecnie jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych podmiotów gospodarczych jest wprowadzanie rozwiązań i ocen optymalizacji środowiskowej w łańcuchu dostaw (zmniejszanie zasobochłonności gospodarki) oraz poszukiwanie rozwiązań bezodpadowych. Wyzwania te są budowane w odniesieniu do celów i zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, co sprzyja wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości osiągnięcia optymalizacji środowiskowej dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz koncepcji cyfrowych łańcuchów dostaw w warunkach kształtowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przyjęte pytanie badawcze brzmi: „W jakim stopniu cyfrowe łańcuchy dostaw mogą wpłynąć na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym?”.

Słowa kluczowe: digital supply chain; digital circular supply chain; circular economy (cyfrowy łańcuch dostaw; cyfrowy łańcuch dostaw o obiegu zamkniętym; gospodarka o obiegu zamkniętym)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.2
JEL: D21, D29

W artykule przedstawiono wyniki badań odzwierciedlające istotę optymalizacji w logistyce i wymagania z tym związane. W praktyce – w ocenie autora – pojęcie to jest nadużywane ze względu na brak świadomości, że w większości sytuacji decyzyjnych dąży się do racjonalizacji działalności logistycznej, optymalizacja w decyzjach logistycznych powinna zaś polegać na jednoznacznym określeniu kryterium i wykorzystaniu określonego modelu obliczeniowego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich zostały przedstawione cechy wspólne i różnice racjonalizacji i optymalizacji. Druga część zawiera wyniki badań odzwierciedlające miejsce modeli optymalizacyjnych w typologii modeli. Część trzecia przedstawia logistyczne modele optymalizacyjne najczęściej wykorzystywane w praktyce przez menedżerów ds. logistyki.

Jednym z priorytetów menedżerów ds. logistyki jest dążenie do zwiększania efektywności ekonomicznej procesów logistycznych. Wielowymiarowość logistyki niejako naturalnie komplikuje podejmowanie decyzji, a poszukiwanie rozwiązania optymalnego – optymalnej decyzji logistycznej – nie jest przedsięwzięciem jednoznacznym, oczywistym. Zasadne jest zatem określenie warunków, jakie należy spełnić, aby mówić o podejmowaniu decyzji optymalnych. Opisana sytuacja jest sytuacją problemową, która w zasadniczy sposób zdeterminowała badania i układ treści artykułu jako efektu tych badań.

Słowa kluczowe: optymalizacja w logistyce; kryteria optymalizacji w decyzjach logistycznych; logistyczne modele optymalizacyjne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.3
JEL: J24, L14, M12, M54

Praca zespołowa w łańcuchu dostaw – systematyczna i bibliometryczna analiza literatury (cz. 1)

The success of supply chains depends primarily on integrating and coordinating the activities of network participants. Many supplier companies are shifting toward team-based structures to manage the boundaries with their customers. One of the possibilities of the operational implementation of cooperation in the supply chain is the appointment of teams in the network structure. Teamwork is a specific social group, consisting of at least two people, subject to the same impact, consciously interacting with one another, perceiving themselves as members of a specific group and identifying with it, as well as having a common goal, shared norms and creating a characteristic structure (fulfilling complementary roles). Situation caused by COVID-19 forced a change in defining and functioning of supply chains. It is also a moment of very dynamic development of work and cooperation in a remote environment, which impacted the functioning of teamwork in the supply chain. The paper is composed of two parts and aims to orient researchers who are new to collaborative work in supply chain research. The first article is structured as follows: the systematic literature review procedure is presented, then the bibliometric analysis is conducted, an in-depth analysis of journals and articles is performed with use of the Treecloud tool and VOSviewer software to analyse the selected papers.

Sukces łańcuchów dostaw zależy przede wszystkim od integracji i koordynacji działań uczestników sieci. Wielu dostawców przechodzi na struktury oparte na zespołach, aby zarządzać granicami organizacji wraz ze swoimi klientami. Jedną z możliwości operacyjnej realizacji współpracy w łańcuchu dostaw jest powołanie zespołów w ramach struktury sieciowej. Praca zespołowa jest specyficznym konstruktem społecznym, składającym się z co najmniej dwóch osób, podlegających temu samemu oddziaływaniu, świadomie wchodzących ze sobą w interakcje, postrzegających siebie jako członków określonej grupy i identyfikujących się z nią, a także mających wspólny cel, wspólne normy i tworzących charakterystyczną strukturę (osoby pełnią uzupełniające się role). Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła zmianę w definiowaniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. To także moment bardzo dynamicznego rozwoju pracy i współpracy w środowisku zdalnym, który wpłynął na funkcjonowanie pracy zespołowej w łańcuchu dostaw. Artykuł, który składa się z dwóch części, ma na celu ukierunkowanie badaczy, dla których badania nad pracą zespołową w łańcuchu dostaw są pewnym novum. W części pierwszej opisano procedurę systematycznego przeglądu literatury, analizy bibliometrycznej, dokonano poszerzonej prezentacji czasopism oraz artykułów z największą liczbą cytowań w poruszanej tematyce oraz wykorzystano narzędzie Treecloud i oprogramowanie VOSviewer do analizy wyselekcjonowanych artykułów.

 

Słowa kluczowe: teamwork; supply chain; collaboration; interorganizational relations; team (praca zespołowa; łańcuch dostaw; współdziałanie; relacje międzyorganizacyjne; zespół)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.4
JEL: O01, O02, O03

Celem artykułu jest wskazanie różnic między ogólnodostępnym narzędziem prognozującym wykorzystywanym w planowaniu dostaw a dedykowanym, stworzonym specjalnie dla danej firmy. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań ukazują różnice w działalności sieci sklepów, prognozowaniu dostaw i ich wartości z użyciem dwóch różnych systemów wspomagających prognozowanie sprzedaży produktów. Przyjęto hipotezę badawczą, że wiarygodne prognozy są kluczowe w usprawnianiu realizacji zamówień i stanowią istotny czynnik wpływający na satysfakcję klienta oraz zdobywanie przewagi konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: prognozowanie; optymalizacja; łańcuchy dostaw; planowanie; monitorowanie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.5
JEL: K42

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z koniecznością wprowadzenia zmian w zarządzaniu granicą zewnętrzną Unii Europejskiej z Ukrainą w związku z inwazją rosyjską. Scharakteryzowano odcinek granicy polsko- -ukraińskiej oraz wskazano przejścia graniczne przeznaczone dla ruchu pieszego i towarowego. Przedstawiono tymczasową procedurę wprowadzoną przez Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie do postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym wjeżdżającym z Ukrainy do Unii Europejskiej w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Omówiono wprowadzenie skróconych procedur dotyczących przekraczania granicy i wwozu zagrożonych gatunków fauny i flory z Ukrainy na teren Unii Europejskiej. Przeanalizowano dostępne statystyki dotyczące liczby skonfiskowanych okazów CITES przywożonych z Ukrainy w latach 2019–2022 w celu określenia skali ich przemytu z tego kraju. Celem artykułu jest wskazanie konieczności wprowadzenia zmian w zarządzaniu zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w związku z wybuchem wojny na Ukrainie na wybranych przykładach.

Słowa kluczowe: zarządzanie granicami; migracja; uchodźcy; konflikt zbrojny; okazy CITES
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.6
JEL: D22, L20, L91

Motywy i bariery rozwoju sieci logistycznych w sektorze MŚP w Polsce w latach 2019–2020

The aim of the paper is to discuss reasons and barriers to Tier 1 suppliers and customers of the SME sector in Poland focusing on the Łódzkie Province. The first part of the work provides theoretical approach to the identification of circumstances conditioning the development of logistics networks relying on subject-matter literature and data from the reports of Bundesvereinigung Logistik (BVL). The second part of the paper contains author's questionnaire based studies of reasons and barriers to the development of logistics networks in the SME sector in the Łódzkie Province and the characteristics of companies from the SME sector participating in the studies.

Celem artykułu jest zaprezentowanie motywów i barier współpracy z dostawcami i odbiorcami pierwszego rzędu w sektorze MŚP w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego. W pierwszej części artykułu zostały zaprezentowane uwarunkowania rozwoju sieci logistycznych w ujęciu teoretycznym, na podstawie literatury przedmiotu oraz informacji zawartych w raportach Bundesvereinigung Logistyk (BVL). W drugiej części artykułu zostały przedstawione badania własne (ankietowe) na temat motywów i barier rozwoju sieci logistycznych sektora MSP w województwie łódzkim oraz charakterystyka firm sektora MŚP biorących udział w badaniach ankietowych.

Słowa kluczowe: logistic networks; SME sector; supply chain management; networked enterprise (sieci logistyczne; sektor MŚP; zarządzanie łańcuchem dostaw; przedsiębiorstwo w sieci)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.7
JEL: R41, C45, C53, D81

Zapotrzebowanie transportowe z roku na rok zwiększa się. Dzieje się tak z powodu wzrostu produkcji i konsumpcji. Czym dłuższy jest łańcuch dostaw, tym większe są możliwości wystąpienia w nim zakłóceń, gdyż wszystkie operacje wiążą się z ryzykiem. Jednakże o ryzyku w kontekście łańcucha dostaw i zarządzania nim mówi się od niedawna. Niestety żadna branża nie jest odporna na przewidywalne i nieprzewidywalne zakłócenia, które wywołują straty (np. zaginięcie towaru). Z punktu widzenia przewoźników istotna byłaby możliwość przewidzenia wystąpienia np. uszkodzenia towaru. Artykuł koncentruje się na wykorzystaniu metod uczenia maszynowego do przewidzenia ryzyka uszkodzeń towarów (takich jak sprzęt RTV, AGD czy telefony/komputery) w transporcie drogowym. W ramach badań wykorzystano pięć inteligentnych metod: regresję logistyczną, maszynę wektorów nośnych (SVM); drzewo decyzyjne; naiwny klasyfikator bayesowski; AdaBoost. Natomiast celem jest przedstawienie koncepcji oraz wymienionych metod uczenia maszynowego, miar oceniających wydajność modeli oraz wyników związanych z przeprowadzonym badaniem. Postawiony cel zdeterminował wybór metod badawczych – wykorzystano analizę literatury oraz programowanie. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki otrzymane z analizy pięciu modeli. W ramach badań ustalono, że najlepszą zdolność predykcyjną ma AdaBoost.

Słowa kluczowe: uczenie maszynowe; zarządzanie ryzykiem
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł