Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 08/2023

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 41
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.8.1
JEL: K

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-235/21. W wyroku tym orzeczono, że w pewnych sytuacjach zawarta umowa może zostać uznana za fakturę w rozumieniu art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Autor stara się określić, jakie konkretne cechy musi mieć taka umowa, by mogła zostać uznana za fakturę. W świetle przeprowadzonej analizy za fakturę może zostać uznana umowa, z której wynika, że została dokonana czynność podlegająca opodatkowaniu, to zaś kryterium może spełnić jedynie umowa dotycząca przeniesienia własności rzeczy. Musi z niej również wynikać, że obie jej strony są podatnikami podatku od wartości dodanej, a ponadto musi ona określać kwotę podatku oraz stawkę podatku. Przy tym ta ostatnia może zostać wywiedziona z umowy w sposób pośredni. W końcu, nawet jeśli umowa spełnia powyższe warunki, nie będzie można jej uznać za fakturę, jeśli po jej zawarciu dostawca towaru wystawi fakturę.

Słowa kluczowe: VAT; rachunek; umowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.8.2
JEL: K41

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulujących problematykę doręczania pism stronom mającym status przedsiębiorcy. Analizie zostaną poddane przede wszystkim te regulacje, które pozwalają na pozostawienie doręczanego przedsiębiorcy pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Potrzeba odniesienia się do tak ujętej problematyki wiąże się ze zmianami, jakie w przedmiotowym obszarze wprowadziła obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana na mocy ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1. Istotne zmiany dotyczą tych sytuacji, w których adres do doręczeń udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie odpowiada rzeczywistości ze względu na nieujawnienie w tej ewidencji zmiany adresu. Celem niniejszego artykułu jest w szczególności analiza i ocena tych zmian, jak również przedstawienie propozycji właściwego ujęcia skutków braku aktualizacji adresu udostępnionego w ewidencji.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; doręczanie pism przedsiębiorcom; pozostawienie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.8.3
JEL: H25, K34, D83, M49

Prowadzenie działalności gospodarczej jest obarczone dużym ryzykiem. Wynika ono między innym z faktu braku zachowania ostrożności podczas wyboru partnerów biznesowych. Resort finansów, opracowując kryteria należytej staranności, zwraca uwagę na możliwe zagrożenia wynikające z wyboru nowego kontrahenta, jak i z kontynuacji współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Brak zachowania należytej staranności w transakcjach krajowych może skutkować nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym. Stąd konieczność otwartego dostępu do baz i rejestrów urzędowych zawierających m.in. dane rejestracyjne podatnika, jego status jako podatnika VAT, posiadane koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności koncesjonowanej. Nowoczesna administracja, w tym skarbowa, duży nacisk kładzie na otwartość i dostępność informacji o przedsiębiorcach. Przyjęte rozwiązania i zakres prezentowanych informacji w poszczególnych krajach europejskich znacznie się różnią. Część europejskich administracji skarbowych umożliwia sprawdzenie rzetelności kontrahenta na przykład w zakresie wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zasadności wykorzystywania dostępnych online oficjalnych wykazów i rejestrów przedsiębiorców do sprawdzenia kontrahentów, co ma znaczenie w kwestii ograniczania ryzyka biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: należyta staranność; publiczne bazy; rejestry i wykazy podmiotów gospodarczych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.8.4
JEL: K20, K40, K190

Artykuł analizuje sytuację prawną oraz prawo przedsiębiorcy do zaskarżania decyzji taryfowych. Omówiono w nim tryb, przesłanki i różnice towarzyszące wydawaniu decyzji taryfowej na gruncie przepisów ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne oraz ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, z jakich powodów ustawodawca zdecydował się na to, aby decyzja administracyjna odmawiająca zatwierdzenia taryfy energetycznej była weryfikowana przez sąd powszechny. Z drugiej strony, dlaczego ustawodawca uznał, że sądowa kontrola decyzji administracyjnej odmawiającej zatwierdzenia taryfy wodociągowo-kanalizacyjnej winna podlegać kognicji sądu administracyjnego?

Słowa kluczowe: przedsiębiorca; decyzja taryfowa; prawo energetyczne; sąd powszechny; sąd administracyjny
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.8.5
JEL: K15, K20, K22

Na podstawie ustawy z 9.02.2022 r. zmieniającej ustawę z 15.09.2022 r. – Kodeks spółek handlowych przyznano radzie nadzorczej samodzielną (z pominięciem zarządu) kompetencję do zawarcia z podmiotem trzecim (doradcą rady nadzorczej) umowy w przedmiocie przeprowadzenia przez ten podmiot badania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku lub przygotowania określonej analizy oraz opinii na koszt spółki. Celem niniejszego artykułu jest omówienie instytucji doradcy rady nadzorczej, w szczególności przyznanych mu uprawnień, nałożonych obowiązków oraz trybu jego powoływania. Generalna ocena wprowadzenia instytucji doradcy rady nadzorczej jest pozytywna. Autor rekomenduje jednak wprowadzenie pewnych wymogów co do formy utrwalenia wyników poczynionych przez doradcę rady nadzorczej na poziomie zawieranych z nimi umów.

Słowa kluczowe: rada nadzorcza; doradca rady nadzorczej; ład korporacyjny; nadzór
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł